ทุนการศึกษาสายงานกิจการนักศึกษา

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกระดับ ทุกหลักสูตร ทุกสาขา และทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ซึ่งทุนการศึกษาสายงานกิจการนักศึกษา มีดังนี้

        1.  ทุนกีฬา  (งานกีฬา ดูแล)

        2.  ทุนศิลปวัฒนธรรม

        3.  ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี)

        4.  ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านเชียร์ลีดเดอร์)

        5.  ทุนกิจกรรมดีเด่น  (นายกสโมสรนักศึกษา)

        6.  ทุน DPU E-Sport

        7.  ทุน Startup

        8.  ทุนสำหรับข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ

        9.  ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ

        10.  ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

        11.  ทุนเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

        12.  ทุนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ (ทุนเฉลิมราชกุมารี)

        13.  ทุนในพระราชูปถัมภ์ขององค์โสมฯ

        14.  ทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ

        15.  ทุนอุดหนุนทางการศึกษา  (คนพิการ) สกอ.

        16.  ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

        17.  ทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากคน  ขาดแคลน (สภาสังคมสงเคราะห์)

        18.  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

        19.  ทุนธนาคารไทยพาณิชย์

        20.  ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

        21.  ทุนนักศึกษานพรัตน์ทองคำ

        22.  ทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright)

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

หรือ โทร.02-9547300 ต่อ 489  คุณนวลลออ   อินมะตูมมงคล  เจ้าหน้าที่สายงานกิจการนักศึกษา

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200