ข่าวสารและสัมมนา

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ปี 2567 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้ น.ส.ชนิดาภา สุนนท์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นายบรรพต แซ่ก้าง นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ น.ส.เจติยา โคศิลา นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ น.ส.พัลลภา ทาระวัตร นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย คณะวิชา ชมรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-15.30 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 6

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สายงานกิจการนักศึกษาจัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีอาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดค่าย และ บรรยายพิเศษหัวข้อ การเป็นผู้นำนักศึกษา DPU ยุคใหม่ การ บรรยาย และ Workshop การเขียนโครงการ หัวข้อการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน DPU GENS x SDGs โดย ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา

เปิดระบบรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 แล้วจ้า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกคน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถรายงานตัวผ่านระบบ SLCM ได้ดั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Link : https://slcm.dpu.ac.th/main

ปฐมนิเทศสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2567

สายงานกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 โดยมีอาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาและดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี จากนั้นชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินการงานและขั้นตอนในการจัดโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

มาแล้วจ้า...คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2567 รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ไปแล้วนั้น โดยผลคะแนนออกมาเรียบร้อยโดยข้อร้องรียนใดๆ สายงานกิจการนักศึกษาจึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงนามโดยอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษของสายงานกิจการนักศึกษา 2567

สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อตามประกาศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกคนนะคะ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2567 อย่างไม่เป็นทางการ

มาแล้วจ้า…ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2567 อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2567 นี้

เชิญชวนประกวดคลิปสั้น TIKTOK โครงการ "แยกขยะ ก่อนทิ้ง"

DPU ชวนนักศึกษา DPU ร่วมประกวดคลิปสั้น TIKTOK ในโครงการ "แยกขยะ ก่อนทิ้ง" ดีต่อเรา ดีต่อโลก เพื่อสังคมที่ยั้งยืน ผ่าน #DPUแยกขยะก่อนทิ้ง เริ่มส่งประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 เมษายน 2567 ประกาศผลในงาน DPU SX Sustainability Expo 2024 วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มาร่วมส่งคริปประกวดกันเยอะๆน้า "แยกขยะ ก่อนทิ้ง" ดีต่อเรา ดีต่อโลก เพื่อสังคมที่ยั้งยืน มีเงินรางวัลด้วยนะ

DPU ร่วม ส่งเสริมพลังสตรี ผ่านงานศิลปะกับแบรนด์ MOOK V

DPU ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานศิลปะ สร้างความยั่งยืน ด้วยวัสดุเหลือใข้จาก ฟองน้ำจากบราเก่า ฟองน้ำรองเสื้อ และถุงน่องที่ไม่ได้ใช้แล้ว ผ่านงานศิลปะกับแบรนด์ MOOK V บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริเวณชั้น 1 ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร7) และ ชั้น 1 อาคารจอดรถ(อาคาร10) บริเวณหน้าลิฟท์

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เชิญชวนนักศึกษา DPU ทุกคนมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง รูปแบบ Online

สายงานกิจการนักศึกษาขอเชิญชวนนักศึกษา DPU ทุกคนมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-24.00 น. รูปแบบ Online สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/ มาใช้สิทธิกันเยอะๆ นร้า

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2567 และได้จับสลากหมายเลขผู้สมัครไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สายงานกิจการนักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2567

สายงานกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2-1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา และระเบียบต่างๆ ในการหาเสียง

เปิดรับสมัครทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างและสานต่อกิจกรรม คุณพร้อมแล้วหรือยัง??? ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรม DPU เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีใจรักกิจกรรม เสียสละ หัวใจ DPU ร่วมเป็นทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567 เลือกตั้งในรูปแบบ Online วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 24.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9547300 ต่อ 694 (พี่ปุ๊)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2566 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสามารถเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 39 คน ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเกณฑ์ทุกคนค่ะ

วันวิสาสะ ประจำปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม “ผูกข้อยอแขน ฮับน้องสู่ขวัญ ร้อยสายสัมพันธ์ สู่ขวัญน้องพี่” (วันวิสาสะ) ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และอาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากวิทยาลัย/คณะวิชา ภายใต้กรอบการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนานร่วมกัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

โครงการประกวด DPU Smart Activities 2023

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สายงานกิจการนักศึกษา DPU จัดโครงการประกวด DPU Smart Activities 2023 ทูตกิจกรรมประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการสื่อสารและเป็นแบบอย่างของการเรียนควบคู่การทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เปิดโลกกิจกรรม “New Style New Inspiration” ปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม “New Style New Inspiration” ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานน้ำพุ และ ถนนหน้าอาคาร 4 - 6 ซึ่งภายในงานมีบูธชมรมต่างๆ กว่า 30 ชมรมมารับสมัครสมาชิกเข้าชมรม โชว์การแสดงความสามารถจากนักศึกษา การออกร้านขายสินค้านักศึกษา “DPU Green Market”

โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 38

สิ้นสุดการรอคอย..... สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2566 ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สายงานกิจการนักศึกษา (https://www.dpu.ac.th/sao/news/769/)

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม DPU Freshy Sports Day

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญน้องๆ Dek66 DPU เข้าร่วมกิจกรรม DPU Freshy Sports Day กิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์สานสัมพันธ์เหล่าบรรดา Freshy66 และพี่ๆน้องๆต่างวิทยาลัย/คณะ ลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย และกิจกรรมปิดท้ายด้วยความมันส์จากวง DPU Band ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และอาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น.

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 68

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษาบุคลากรทุกคนร่วมทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ (1-1) อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ (อาคาร 4) นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ทำความดีและได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 6 ชั่วโมง แถมยังได้ D-Point 3 Point ด้วยนะ

โครงการ Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษา DPU ตัวแทนชมรมมหาวิทยาลัย (ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรม DPU SDGs Club และชมรมนันทนาการ) เข้าร่วมทัศนศึกษาเชิงสิ่งแวดล้อม ใน “โครงการ Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ” โดยเข้าเยี่ยมชม บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูงระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย และ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา สวนดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกด้วยการหมุนเวียนนำเอาความเย็นที่เกิดจากการกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG มาใช้ประโยชน์

ทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ ประธานคณะ/วิทยาลัย ประธานชมรม และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคารสุทธิเกตุ ชั้น 2 (ศูนย์กีฬา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

Congratulations ^^

ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดย นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบรางวัล ในงานพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม ปีการศึกษา 2566

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานชมรม เรื่องแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม ปีการศึกษา 2566 โดยมี Theme หลักคือ "เป็นกันเอง ร่วมกันทำ และช่วยกันสร้างความยั่งยืน SDGs" เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Maker Space และร่วมรับประทานอาหารค่ำที่เรือ White Orchid River Cruise ไอคอนสยาม

การสัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

สายงานกิจการนักศึกษา จัดการสัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เรื่องทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อให้วิทยาลัย/คณะวิชารับทราบทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยมี Theme หลักคือ "เป็นกันเอง ร่วมกันทำ และช่วยกันสร้างความยั่งยืน SDGs" เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

สิทธิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา DPU ประจำปีการศึกษา 2566

สิทธิประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน โดย บริษัทแอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เอาประกัน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 15,000 บาท/กรณี เสียชีวิต 150,000 บาท *** เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้ *ยื่นเอกสารเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ*

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา‼️ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและให้นักศึกษารู้นโยบาย หลักการ และเรียบต่างๆ สร้างความเข้าใจ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย / คณะวิชา / ชมรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมสนม (1-1) สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาใหม่จะได้รู้จักมหาวิทยาลัย อาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อน ๆ พร้อมมันส์กับคอนเสิร์ตจากวง PARADOX และ PIXXIE

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน

มาแล้วจ้า...ผลการคัดเลือกทุนความสามารถด้านกีฬา สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

โครงการ “เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน”

ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน” ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์เเห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมโครงการเครือข่ายทั้ง 5 สถาบัน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เเละ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่นและด้านกีฬาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว

โครงการอบรม เรื่อง การเจรจาต่อรองในสภาวะวิกฤต

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 หน่วยงาน Student Support & Services จัดโครงการอบรม เรื่องการเจรจาต่อรองในสภาวะวิกฤต โดย อ.วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ ประธานกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกให้เกียรติเป็นวิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการบรรยายให้ทราบถึงหลักและเทคนิคการเจรจากับบุคคลประเภทต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกทักษะจากการจำลองสถานการณ์จริง ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

ปฐมนิเทศสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สายงานกิจนักศึกษา จัดปฐมนิเทศสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และ ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย ผลักดันนโยบายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแจ้งกิจกรรมที่จะจัดในเร็วๆ นี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) อาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษาให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่ได้รับเกียติบัตร

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566!!

ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น โดยผลคะแนนออกมาเรียบร้อยโดยข้อร้องรียนใดๆ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาตลอดปีการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายทำให้มหาวิทยาลัยของเราดียิ่งขึ้น

เปิดระบบรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วจ้า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถรายงานตัวผ่านระบบ SLCM ได้ดั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Link : https://slcm.dpu.ac.th/main

มาแล้วจ้าผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างไม่เป็นทางการ

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทุกคนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2566 นี้

โครงการ DPU เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดโครงการ DPU เราไม่มีวันทำร้ายตัวเองด้วยนิโคติน ขึ้น ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โดยมีอาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายและนักศึกษา

การปราศรัยหาเสียงของทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษา และผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา

สายงานกิจการนักศึกษาจัดให้มีการปราศรัยหาเสียงของทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษา และผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะ ง่ายๆ ในรูปแบบ Online

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนร่วมฟังการปราศรัยหาเสียง

สายงานกิจการนักศึกษาเปิดโอกาสให้ทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ปราศรัยหาเสียงวิชา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ เวลา12.00 น. เป็นรอบของทีมผู้สมัครสโมสรนักศึกษา และรอบ 12.30 น. เป็นรอบของผู้สมัครประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ณ บริเวณอาคารชั้นล่าง อาคาร 7 มาฟังกันเยอะๆ นะ

เชิญชวนนักศึกษา DPU ทุกคนมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง รูปแบบ Online

เชิญชวนนักศึกษา DPU ทุกคนมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-24.00 น. รูปแบบ Online สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/ มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆนะจ๊ะ อย่าลืมมาเลือกเบอร์ที่ชอบ พรรคที่ใช่ในใจของทุกคนนร้า เพื่อประโยชน์ของพวกเราในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของเรา

จับสลากหมายเลขและปฐมนิเทศผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566

ผ่านไปแล้วกับการจับสลากหมายเลขและปฐมนิเทศผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2-1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา และระเบียบต่างๆ ในการหาเสียง นักศึกษา DPU อย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้งแบบ ONLINE ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -24.00 น.

เปิดรับสมัคร....ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างสานต่อกิจกรรม...... คุณพร้อมแล้วหรือยัง?? ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานกิจกรรม DPU เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 แล้วตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 จับหมายเลขผู้สมัคร 3 พฤษภาคม 2566 หาเสียง 4-11 พฤษภาคม 2566 เลือกตั้งแบบ Online 12 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลอย่างเป็นทางการ 17 พฤษภาคม 2566

มหกรรมการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน”

เตรียมตัวให้พร้อมกับมหกรรมการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 -21.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบกับการแข่งขันขบวนพาเหรดและการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ การมอบรางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งการแสดงจากชมรมต่างๆ และการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปิน (จอห์น ณัฎฐโชติ ศรีพลวารี) ค่ายเพลง PAPA DUDE

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นักศึกษาควรทราบ “ทุกครั้งเมื่อใช้สิทธิบัตรทอง อย่าลืมพกบัตรประชาชน ยืนยันตัวตน ป้องกันถูกสวมสิทธิ สำหรับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท) เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทย “บัตรทอง” หรือ “สิทธิสปสช.” คือสิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ

โครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันสานฝันให้น้อง” อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาและบุคลากร จัดโครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันสานฝันให้น้อง” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ สำนักปฏิบัติธรรมอนัตตา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา DPU Bright ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผ่านการสัมภาษณ์นักศึกษาเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ขอให้นักศึกษามาติดต่อที่ คุณณภัคก์พันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง และฟุตบอล 8 มีนาคม 2566

มาแล้วจ้า....โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง และฟุตบอล 8 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์กีฬาและสนามฟุตบอล มาเชียร์กันอีกนะ.... รออยู่

ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ใน DPU GAMES 2022 อันดับ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ อันดับ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ อันดับ 3 คณะศิลปศาสตร์ และ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล 3 มีนาคม 2566

วันนี้ 3 มีนาคม 2566 มีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะ ปลื้มทีมไหน มากันได้นร้าาาา…. ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ตามที่สโมสรนักศึกษาจัดแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มี 2 ชนิดกีฬาที่แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กีฬาเปตองชาย แบดมินตัน ชายเดี่ยวและแบดมินตัน หญิงเดี่ยว ติดดามผลได้เลย (อ่านต่อ)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง และวอลเลย์บอลชาย-หญิง 2 มีนาคม 2566

วันนี้ 2 มีนาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง และวอลเลย์บอลชาย-หญิง ในการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน” ณ ศูนย์กีฬาและสนามเปตอง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มาๆๆ มาเชียร์ไปด้วยกัน สู้ๆๆ นะ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันและเปตอง 1 มีนาคม 2566

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันและเปตอง 1 มีนาคม 2566 ในการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน” ณ ศูนย์กีฬาและสนามเปตอง แอบปลื้มนักกีฬาวิทยาลัยไหน คณะไหน มาเชียร์กันได้เลยยยยยยยยย 17.00 น. เป็นต้นไป

ตารางรวมการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน”

สโมสรนักศึกษาและสายงานกิจการนักศึกษา กำหนดแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 - 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาได้นะ รออยู่นร้า

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติและรางวัลต่างๆ ในโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 37 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ให้เกียรติในการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลต่างๆ โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 37 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ นักศึกษามาร่วมเชียร์และให้กำลังใจ

DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน”

อีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษารอคอยกับการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2022 ”Sustainable Sports พัฒนาการกีฬาสู่ความยั่งยืน” การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 1-24 มีนาคม 2566 ประกวดพาเหรดและเชียร์ลีดเดอร์ พร้อมพิธีเปิด-ปิด ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาและสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วพบกันนะ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปีนี้นักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทำได้ 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี กลับไปฝึกซ้อมและกลับมาพบกันใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งต่อไปนร้าาาา....สู้ๆ

ทุนการศึกษาดีดี กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ DPU Bright

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา:กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ DPU Bright สามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2566 ตามเวลาทำการของมหาวิทยาลัย ใบสมัครและคุณสมบัติ:นักศึกษาสามารถกด QR Code หรือไปรับใบสมัครได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร10 ชั้น 3 สัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

ร่วมสมทบกองทุน DPU BRIGHT

ขอเชิญชวนร่วมสมทบกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่น้องๆนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ โดยผ่านกองทุน DPU BRIGHT ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-79124-4 *สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2565 (รอบสุดท้าย)

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2565 (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2545 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) และนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ DPU เป็นปีแรก รวมทั้งที่เคยยื่นเอกสารแล้วแต่ยังศึกษาอยู่ ต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 089-827-1240

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

ประชุมบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ประชุมสายงานกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมของสายงานกิจการนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2565 โดยแจ้งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การวางแผนงานและประเมินผล KPI การจัดงานปีใหม่ของมหาวิทยาลัย การมอบเครื่องราชฯ และเปิดโครงการของบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษาตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ… ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร อ.อติชาต ตันเจริญ นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประเภทบุคคล นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทบุคคล นายชยานันท์ คลี่บำรุง คณะศิลปศาสตร์

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษาจัดปฐมปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิด จากนั้นอบรมและประเมินทักษะ 6 ด้านของมหาวิทยาลัย และเรื่อง SDGs โดยช่วงบ่ายเดินทางไปดูงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับได้รางวัลทุกประเภทในการประกวด DPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ สโมสรนักศึกษาร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมDPU SMART ACTIVITIES 2022 (ทูตกิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกประกวดเป็นจำนวนมาก โดยเน้นที่ความสามารถ การแสดงออก การสื่อสาร ซึ่งไม่เน้นเรื่องความสวยงาม ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ หมายเลข 11 วรดา ศรีทุมสุข (นิวเยียร์) ชั้นปีที่2 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM หมายเลข 20 ชนิดาภา สุนนท์ (ฟ้าสุ) ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์

เปิดโลกกิจกรรม "ROM PHAI Festival" 2022 Theme คาวบอย

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเปิดโลกกิจกรรม "ROM PHAI Festival" Theme คาวบอย พบกับการออกบูธและ พบกับการประกวดทูตกิจกรรม DPU Smart Activities ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565

สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดและให้นโยบายแก่นักศึกษาทุน พบกับวิทยากรที่พิเศษๆ กับหัวข้อที่ Intrend ทั้ง 3 ช่วงของวันนี้

ขยายระยะเวลาการรายงานตัวบัณฑิตในระบบ SLCM เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขยายระยะเวลาการรายงานตัวบัณฑิตในระบบ SLCM สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถรายงานตัวผ่านระบบ SLCM ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ตุลาคม 2565 กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 35 คน มีรายชื่อตามประกาศ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 20 ตุลาคม 2565 DPU Smart Idol 2023

เปิดรับสมัคร...DPU Smart Idol 2023 เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพความสามารถของตนเอง สมัครได้ที่ : https://forms.gle/WcUnnjiuaukRN6mE9 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2565

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับรางวัล AWEN Award 2022 ในหมวดการศึกษาของประเทศไทย จาก ท่าน Zulkifli Hasan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเวทีของ ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2022 นี้ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การติดตามและประเมินผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู

มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรู แล้วประกาศมาตรการการรับมือให้ทราบเป็นระยะๆๆ มหาวิทยาลัยอาจจะปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์หากน้ำท่วมเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ด้วยความห่วงใย

พิธีถวายความอาลัยในการพระราชพิธีพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธที่ 2 ที่ประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นักศึกษา และบุคลากร ได้นำแจกันดอกไม้ และดอกไม้ มาถวายความอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่ประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง

ขอแสดงความยินดีกับ...นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

สายงานกิจการนักศึกษานำ นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ไปรับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นปีที่ 3 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้สถาบันการศึกษาเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2550 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานั้นจะเป็นลักษณะต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี

กลับมาแล้ว....กับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอย งานร้อยสายสัมพันธ์ สู่ขวัญสิทธิธาดา (วันวิสาสะ 2565)

ขอเชิญชวนน้องๆ ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ร่วมงานร้อยสายสัมพันธ์ สู่ขวัญสิทธิธาดา (วันวิสาสะ 2565) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ภายในงานพบกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการต้อนรับน้องใหม่สุดแสนอบอุ่นจากวิทยาลัย/คณะ ในช่วงค่ำพบกับคอนเสิร์ตของวง Jetset’er ที่จะมาให้ความสนุกสนานกับน้องๆๆ ทุกคน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมเยียน และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับคุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์และคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 11 คน ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องการบริหารช่วงภาวะวิกฤตสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับพิเศษที่ 002/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องการบริหารช่วงภาวะวิกฤตสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับพิเศษที่ 002/2565 เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ จากพายุฝนหนักต่อเนื่อง ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักในความไม่สะดวกในการเดินทางของทั้งนักศึกษา และ บุคลากร จึงเห็นควรให้ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ขยายไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง การบริหารจัดการช่วงภาวะวิกฤติสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับพิเศษที่ 001/2565

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ จากพายุฝนหนักต่อเนื่องขณะนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ตระหนักในความไม่สะดวกในการเดินทางของทั้งนักศึกษา และ บุคลากร จึงเห็นควรให้ มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 7-9 กันยายน 2565 นี้

เปิดระบบรายงานตัวบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถรายงานตัวผ่านระบบ SLCM ได้ดั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2565 กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่านรายละเอียดคู่มือการรายงานตัวในระบบ SLCM https://www.dpu.ac.th/e-regis/upload/content/files/slcm_15.pdf

สิ้นสุดการรอคอย....กับโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 37

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565 ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สายงานกิจการนักศึกษา (https://www.dpu.ac.th/sao/news/706/) หรือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มาสมัครกันเยอะๆ นะ

พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความยินดีเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ประธานคณะ/วิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญมาร่วมงานกันเยอะๆ นะ

งาน Sustainability Expo 2022

มาแล้ว....กับงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สู่การรวมพลังใหม่ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน 7 วัน 50 องค์กร 100 วิทยากร 200 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน ร่วมค้นหาทางออกให้โลกและสร้างสมดุลใหม่ให้กับตัวเองและสังคม แล้วพบกันนร้าาาา

พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ได้รับทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 3 คน เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน

สัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะวิชา เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา”

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะวิชา เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา” 20-21 สิงหาคม 2565 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท นครนายก โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาเป็นประธานและดำเนินการสัมมนา ซึ่งมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะวิชา เข้าร่วม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบ 2 “New U วันคูล ๆ ที่พา U ไปสู่อนาคต”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดบ้านจัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2565 รอบ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 “New U วันคูล ๆ ที่พา U ไปสู่อนาคต” จัดเต็มสำหรับเฟรชชี่ Dek65 แบบครบรสทั้งความสนุกสุดมันส์ และมอบประสบการณ์สุดล้ำ ด้วยการแจก Airdrop NFT Avatar ให้กับนักศึกษาทุกคน

สิ้นสุดการรอคอย... การประกาศผลทุนการศึกษาของสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อตามประกาศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกคนนะคะและขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบการรับทุนของมหาวิทยาลัย

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2565 สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2545 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) และนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ DPU เป็นปีแรก รวมทั้งที่เคยยื่นเอกสารแล้วแต่ยังศึกษาอยู่ ต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน–30 พฤศจิกายน 2565 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 089-827-1240

การสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์

การสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เข้าถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ด้วย Platform บนโลกออนไลน์ ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆในโลกโซเชียล ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ออฟฟิศเชียลแอคเคานต์ และยูทูบ ศิลปวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของกรรมวิธีที่ลำดับความคิด การกระทำอย่างต่อเนื่องไปสู่ปรากฏการณ์ให้เกิดมีขึ้น ให้ปรากฏขึ้นจนมีความสำเร็จผลด้วยความรู้สึกนึกคิดของปัจเจกศิลป์

DPU Core กับกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21

กิจกรรมพัฒนานักศึกษายุคใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดบูรณาการศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยร่วมมือและทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับยุคสมัย ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

บทความ "กระบวนการแก้ปัญหาการบูลลี่ทางเพศในโรงเรียนโดยพุทธสันติวิธี"

การทำร้ายกันไม่ใช่แค่ทางร่างกายเสมอไป แต่การทำร้ายทางด้านจิตใจรุนแรงยิ่งกว่าไม่ว่าจะโดยทางคำพูด สีหน้า ท่าทาง ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบ เกิดแผลเป็นในใจ ยิ่งในเรื่องการดูถูกในเรื่องเพศยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2565 **รับสมัครชั้นปีที่ 2 -3 ขึ้นไปเท่านั้น** ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง พร้อมเงินค่าสมัคร 650 บาท ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารอเนกประสงค์) ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สิทธิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา DPU ประจำปีการศึกษา 2565

สิทธิประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน โดย บริษัทเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เอาประกัน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 25,000 บาท/กรณี เสียชีวิต 250,000 บาท เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้ *ยื่นเอกสารเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ*

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ… นายกฤษเพชร โสภณวานิชกุล นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (CIBA) ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พิธีวางพานพุ่มและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พิธีวางพานพุ่มและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) หมายเหตุ บุคลากร แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง กระโปรง/กางเกงสีดำ นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

ขอเชิญชวน น้องๆ Dek65 เข้าร่วมกิจกรรม Community Activity Day Dek 65

ขอเชิญชวน น้องๆ Dek65 เข้าร่วมกิจกรรม Community Activity Day Dek 65 ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานเป็นการเปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการรวมตัวชุมชนนักกิจกรรม พบกับกิจกรรมสนุกสนาน ฐาน Walk Rally ชมรมต่างๆ และกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาและชมรม 5 ด้าน ลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมาย และกิจกรรมปิดท้ายให้น้องๆเตรียมมันส์ไปกับวง DPU Band ก่อนกลับบ้านอีกด้วย

ขอแสดงความยินดีกับ…. ทีมวอลเลย์บอล (ทีมหญิง) ที่ได้รับรางวัล “รองแชมป์”

ขอแสดงความยินดีกับ…. ทีมวอลเลย์บอล (ทีมหญิง) ที่ได้รับรางวัล “รองแชมป์” ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษา ยู แชมเปี้ยน คัพ 2022 และรางวัลบุคคล ดังนี้ หัวเสายอดเยี่ยม ได้แก่ อรอนงค์ ไสยศรี (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) บอลเร็วยอดเยี่ยม ได้แก่ รุจิราภรณ์ ภวันนา (ม.ธุรกิจบัณฑิตย์)

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

สายงานกิจการนักศึกษาจัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้กับนักศึกษา DPU ทุกคนตลอดปี ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคุ้มพญาซอ รีสอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาใหม่นี้ แล้วรอพบกับกิจกรรมดีๆ ที่สร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนร้าาาาาา...

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษาจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ และคณะกรรมการ ประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบและให้โอวาท ซึ่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แต่ละวิทยาลัย/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ให้เกียรติมาร่วมงาน จากนั้นมีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อีกด้วย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

สายงานกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีฯ และเข็มเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นางสาวสมใจ กอนไชย นางสาวสุภัชชา ดวงล้อมจันทร์ และนางสาวจิราพรรณ พึ่งอ้น

สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งทุกคนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2565 นี้

เชิญชวนนักศึกษาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ในรูปแบบออนไลน์

สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 -24.00 น. สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/ มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆนะจ๊ะ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 ไปแล้ว และได้จับสลากหมายเลขผู้สมัครไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นี้ อย่าลืมมาเลือกตั้งกันเยอะๆ นะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ให้เกียรติในการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลต่างๆ โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ นักศึกษาร่วมมาเชียร์และให้กำลังใจ และขอบคุณ คุณพัสวี ฐิติพรวัฒนกุล นักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 18 และ คุณปิยะพร น้อยเจริญ ขวัญใจนพรัตน์ ครั้งที่ 29 ที่มารับหน้าที่พิธีกรในครั้งนี้

พิธีประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36

สายงานกิจการนักศึกษาขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน... พิธีประกาศผลรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 -1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มาร่วมแสดงความยินดี และมาให้กำลังใจเพื่อนๆ กันนะคะ แล้วพบกันนะ ^O^

เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 ขอรับ-ส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 จับหมายเลขผู้สมัคร (กรณีมีมากกว่า 1 คน / 1 ทีม) วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หาเสียง วันที่ 17 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2565 เลือกตั้งแบบ Online วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (08.00 – 24.00 น.) ประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9547300 ต่อ 694

การเบิกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 2564 (เปลี่ยนบริษัทผู้เอาประกัน)

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีประกันอุบัติเหตุทุกคน เดิมเป็นบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บริษัท PACIFIC CROSS เป็นผู้เอาประกัน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 25,000 บาท / กรณี เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้ เสียชีวิต 250,000 บาท ยกเว้นเสียชีวิตจากการดื่มสุราหรือการทะเลาะวิวาท เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี จ่ายค่าปลงศพ 10,000 บาท **ยื่นเอกสารเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ*

ประกาศผลรางวัลต่างๆ ในการประกวด DPU BRAND AMBASSADOR 2022

ตามที่ สโมสรนักศึกษาร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมประกวด DPU BRAND AMBASSADOR 2022 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนถึงรอบตัดสินมีกิจกรรมเก็บตัวและกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้เข้าประกวดทุกคนได้เข้าร่วมเพื่อเก็บคะแนนจนถึงรอบตัดสิน ในการตัดสินได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถทั้งจากภายนอกและภายใน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ

มอบทุนการศึกษา ให้แก่สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ให้แก่สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 ณ บริเวณหน้าห้อง เอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน

กิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 สายงานกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ในวันแรก ณ LAB 145 โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษากล่าวเปิดค่ายและให้โอวาท และมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลลอดทั้งวัน แล้วพบกันอีกครั้งในวันที่ 6 เมษายน 2565

กิจกรรมเก็บตัว DPU BRAND AMBASSADOR 2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สายงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมเก็บตัว DPU BRAND AMBASSADOR 2021 โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ จากนั้นมีการจับลำดับหมายเลข และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดทั้งวันเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าประกวดทุกคน

เริ่มต้นแล้วจ้า..... โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษาจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม 2564 โดยมีผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด นายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ นายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดี สายงานพัฒนาด้านกายภาพ ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดี สายงานเครือข่ายสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด พร้อมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ชั้นล่าง อาคาร 7

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Bright เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณานักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 30 คน มีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ณ บริเวณใต้อาคาร 7

กิจกรรมดีๆ ที่หลายๆคนรอคอย กับการเลือกเข้าชมรมต่างๆ ที่นักศึกษาถนัดและสนใจ ในโครงการเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 นี้ ณ บริเวณใต้อาคาร 7 โดยในวันแรกจัดแบบออนไซต์ มีบูธจากชมรมต่างๆและเกมส์ให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล รวมทั้งการแสดงโชว์พิเศษมากมายบนเวที และมีการไลฟ์สดผ่านทางเเฟนเพจเฟสบุ๊คสโมสรนักศึกษา วันที่สองจะเป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่านทางเเฟนเพจเฟสบุ๊คสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ **งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย** อย่าลืมมากันเยอะๆ นร้า :)

การปฐมนิเทศและจับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 มีการปฐมนิเทศและจับสลากหมายเลขผู้เข้าประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 รวมทั้งอบรมการสร้างธุรกิจด้วยความยั่งยืน Sustainable business โดย อาจารย์นิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีสำนักนวัตกรรมกลุ่มวิชา DPU Core ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 PS. ก่อนนักศึกษาเข้าอบรมต้องผ่านการตรวจ ATK ทุกคน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2564 ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมต่อไปนะคะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ปีการศึกษา 2564 โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 3 (อาคาร 10) สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา 2-1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2954-7300 ต่อ489

โอกาสสุดท้ายในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

รอบสุดท้ายในการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564 สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2544 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2565 ณ สายงานกิจการนักศึกษาชั้น 3 อาคาร 10 หรือผ่านช่องทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ประทับตราไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 089-827-1240

เปิดรับสมัครแล้ว.... โครงการประกวดนพรัตน์ทองคำครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954 - 7300 ต่อ 694

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา และฝ่ายอาคารสถานที่ฯ

สายงานกิจการนักศึกษาจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา และฝ่ายอาคารสถานที่ฯ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

ขอเชิญชวนจิตอาสา DPU ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ขอเชิญชวนจิตอาสา DPU ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถร่วมสมทบทุนช่วยเหลือบริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย หมู่บ้านกลึง ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ สโมสรนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-9547300 ต่อ 694

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 และ บัณฑิต รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่นายกฤษเพชร โสภณวานิชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Business Administration (International Business,English Program)

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ นายมฤศินทร์ พันสาย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ที่ได้รับรางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

Welcome

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ต้อนรับ อาจารย์เฉินเวย (陈巍) จากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ที่มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม บุคลากรดีเด่นระดับผู้บริหาร นายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น นางสาวรัตติยากรณ์ อุดมสุข ได้รับรางวัลความสามารถด้านกีฬา ทุนสุรี บูรณธนิต

น้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม โดยร่วมกิจกรรมผ่าน Social ในหัวข้อ “ก้าวย่างตามรอยพ่อ” นำสิ่งที่พระองค์ฯทรงสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต (อ่านต่อ)

ห้ามพลาด...กับงานรับน้อง Online DPU Day Build

Dek64 เตรียม Debut เข้าสู่มหาวิทยาลัยกับงาน "รับน้อง Online DPU Day Build"กิจกรรมสุด Cute พร้อม Build Connection ความสัมพันธ์ดีๆ กับรุ่นพี่และเพื่อนต่างคณะ พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ รุ่นพี่คนดัง พี่อุล Workpoint ,พี่จีโน่ The Snack และกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์จากวิทยาลัยและคณะอีกมากมาย งานนี้มีเล่นเกมแจกรางวัลด้วยนะ ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 64 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการประกวดรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35

การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำเป็นการคัดเลือกนักศึกษาที่ถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบแห่งคุณธรรม 9 ประการซึ่งบัณฑิตหรือนักธุรกิจที่ดีพึงมี โดยจัดการประกวดเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา และมีกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ เช่น อบรมและประเมินทักษะ 6 ด้าน กิจกรรมค่ายนพรัตน์ อบรม Module ต่างๆ และนำเสนอผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลทุกคนค่ะ

มาแล้วจ้า....ประกาศผลรางวัลจากกิจกรรม - ​ชุดนี้มันส์ได้

ประกาศผลรางวัลจากกิจกรรม​ ชุดนี้มันส์ได้ สำหรับรางวัลที่ได้คือ กระเป๋าผ้า DPU สุดปัง สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่อาคาร10 ชั้น 3​ สายงานกิจการนักศึกษา​ มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์

ขอแสดงความยินดีกับ…นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

วันนี้ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษา บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เป็นเงิน 45,000 บาท ให้แก่นางสาวอรพิน บุญช่วยนำผล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ขอแสดงความยินดีกับ...นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ที่ได้รับทุน

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามอบทุนการศึกษาให้แก่ นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่ 2 โดยจะได้รับต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2564 สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2544 และไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) และนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ DPU เป็นปีแรก ต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ทั้งนี้ ยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน–30 พฤศจิกายน 2564 หรือผ่านช่องทางไปรษณีย์ สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม 089-827-1240

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน 2564 ติดต่อสอบถามที่ อ.วรวุฒิ สวัสดิชัย 089-827-1240

DPUCARE อีกหนึ่งกำลังใจให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต่อประกัน COVID-19 ให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 / 2564 เสร็จสมบูรณ์ (เป็นกรณีพิเศษ)กรณีตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษา เบิกได้ 20,000 บาท พิเศษพร้อมสิทธิเบิกประกันอุบัติเหตุฉับพลัน 20,000 บาท มีผลคุ้มครองตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น. (6เดือน)

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีประกันอุบัติเหตุทุกคน โดยบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เอาประกัน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 25,000 บาท / กรณี เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้ เสียชีวิต 250,000 บาท ยกเว้นเสียชีวิตจากการดื่มสุราหรือการทะเลาะวิวาท เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี จ่ายค่าปลงศพ 10,000 บาท **ยื่นเอกสารเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ**

มอบโล่และเกียรติบัตรให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มอบโล่และเกียรติบัตรให้ผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (ประธานกลุ่มชมรมด้านวิชาการ) ประธานนักศึกษาประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์และรองประธานวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาในการทำกิจกรรมเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาให้กระทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาและแสดงความขอบคุณแก่ ผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่มาตลอดทั้งปีการศึกษา

มาแล้วจ้า.... ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาด้านความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว

มาแล้วจ้า.... ประกาศผลการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ซึ่งจัดผ่านระบบ Virtual Training สอดคล้องกับยุค New Normal

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการคนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ซึ่งจัดผ่านระบบ Virtual Training สอดคล้องกับยุค New Normal

Congratulations

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้สมัครสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งทีมสโมสรนักศึกษาและทุกวิทยาลัย/คณะ ขอให้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง DPU แล้วพบกันตอนเปิดภาคการศึกษานะจ๊ะ

มีข่าวดีมาบอก... เรียน e-Learning ฟรีและยังนับกิจกรรมจิตสาธารณะได้อีกด้วย

เรียน e-Learning นับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและด้านความเป็นผู้ประกอบการกว่า 15 หลักสูตร ที่จะทำให้เรียนรู้เทคนิคบริหารเงินอย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายชีวิตในอนาคต สนใจคลิก >> https://www.studentloan.or.th/th/news/1559111903

ประกาศเลื่อนกำหนดการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษาทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเลื่อนกำหนดการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษาทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2564

สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 -24.00 น. สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/ มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆนะจ๊ะ

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 5- 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5- 2564 ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย.64 และงดการเข้ามาทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยทุกกรณี เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อในการเดินทาง และการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

กิจกรรมดีๆ การบริจาคโลหิต ร่วมกันทำความดี “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “หนึ่งคนให้สามคนรับ”

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทุกคนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ (อาคาร 4) และมีฝึกอาชีพอิสระ "สายคล้องแมส" อีกด้วย

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร...ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน การแสดงพื้นเมือง ขับร้องเพลงไทย ด้านดนตรีไทยเพื่อคัดเลือกรับทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ -30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-9547300 ต่อ 544 หรือ 829

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา “We are youngster : เข้าใจ (โลก) วัยรุ่น”

สายงานกิจการนักศึกษาจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา “We are youngster : เข้าใจ (โลก) วัยรุ่น” โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสนม (1-1) สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 4- 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 4- 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4- 2564 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและความต่อเนื่องในการดำเนินการของ DPU

อย่าลืม..... ไปรายงานตัวตามหมายเรียก สด.35 ตามภูมิลำเนาทหารของตนเองทุกปี

นักศึกษาที่เกิด พ.ศ 2543 อายุ 21 ปีบริบูรณ์ และคนเกิด พ.ศ.2535-2542 ต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียก สด.35 ตามภูมิลำเนาทหารของตนเองทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา และเตรียมเอกสารหลักฐานไปให้พร้อมนะ

ปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35

สายงานกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศผู้เข้าประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาเป็นประธานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีกด้วย

เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร...ทีมสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ขอรับ-ส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3-26 มีนาคม 2564 จับหมายเลขผู้สมัคร (กรณีมีมากกว่า 1 คน / 1 ทีม) วันที่ 29 มีนาคม 2564 หาเสียง วันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 เลือกตั้งแบบ Online วันที่ 28 เมษายน 2564 ประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9547300 ต่อ 694

มีข่าวดีมาบอก.... การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ เพลงประจำสถาบัน (DPU Cheerleader Contest 2021)

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ เพลงประจำสถาบัน (DPU Cheerleader Contest 2021) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทตัวแทนวิทยาลัย/คณะวิชาและประเภท ALL STAR ชิงทุนการศึกษากว่า 24,000 บาท มาสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะ สอบถามรายละเอียดเพิ้มเติมได้ที่ คุณรัชนี 02-9547300 ต่อ 694

ขอเชิญชวนพี่ช่วยน้อง.... ผ่านกองทุน DPU BRIGHT

จากสถานการณ์โควิด-19 มีน้องๆ นักศึกษาได้รับผลกระทบ จึงขอเชิญชวนพี่ๆ ช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่น้องๆ โดยผ่านกองทุน DPU BRIGHT ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 058-2-79124-4

มาแล้วจ้า... กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 8 พ.ค.64 โดยจะคัดเลือกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9547300 ต่อ 206 , 312

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ “หนึ่งคนให้สามคนรับ”

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษาบุคลากรทุกคนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ (อาคาร 4) และมีฝึกอาชีพอิสระ "สายคล้องแมส" นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ทำความดีและได้ชั่วโมงจิตอาสาคูณสองอีกด้วยนะจ๊ะ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกวดนพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน มีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Bright เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณานักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 29 คน มีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

สัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอรับทุน DPU Bright ปีการศึกษา 2563

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอรับทุน DPU Bright ปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 2-1 สายงานกิจการนักศึกษา อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 2 (อาคาร 10) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกวิทยาลัย/คณะร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ โดยจะประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้

โครงการ DPU Healthy BMI “กิจกรรมเดิน-วิ่งรอบสนามฟุตบอล หรือ ออกกำลังกายตามสถานที่ที่สะดวก”

โครงการ DPU Healthy BMI “กิจกรรมเดิน–วิ่งรอบสนามฟุตบอล หรือ ออกกำลังกายตามสถานที่ที่สะดวก” เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 1 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 กิจกรรมนี้มีรางวัลด้วยนะจ๊ะ

ต้อนรับการเปิดเทอมวันแรกนะจ๊ะ

ต้อนรับการเปิดเทอมวันแรกนะจ๊ะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก COVID-19 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยขอความร่วมมือนักศึกษา ใช้แอป "หมอชนะ" โดยสามารถแอปโหลดไว้ที่โทรศัพท์ของท่าน

มาแล้วจ้า...บัตรประกันอุบัติเหตุ ครั้งที่ 3

การรับบัตรประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 ** หมายเหตุ ** รวมทั้งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ มารับบัตรและนำโทรศัพท์มือถือมาด้วย ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) เวลา 09.00 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ** นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ **

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 3- 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 3- 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3- 2564 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและความต่อเนื่องในการดำเนินการของ DPU

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 2- 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 2- 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2- 2564 ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 โดย คณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนและความต่อเนื่องในการดำเนินการของ DPU

เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ที่เข้ารับปริญญาบัตรและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ขอเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เลื่อนกำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาทุน ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเลื่อนกำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาทุน ประจำปี 2564 จากเดิมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ QR Code หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-9547300 ต่อ 676 และ 312

กำหนดติด W เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดติด W เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาที่ต้องการถอนรายวิชา ติด W สามารถใช้ QR Code เพื่อติด W Online ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ต้อง Login โดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

การดูแลสุขภาพเพื่อต้าน COVID-19

ช่วงนี้ มหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษาและเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด้วยความห่วงใยสายงานกิจการนักศึกษาจึงมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อต้าน COVID-19 มาฝากนะจ๊ะ ขอให้​ทุกท่านปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด-19​ ด้วยความห่วงใย

DPUCARE อีกหนึ่งกำลังใจให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดทำประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ในเทอม 2/63 กรณีตรวจพบเชื้อ เบิกได้ทันที 25,000 บาท มีผลคุ้มครอง 6 เดือน ตั้งแต่ 20 ม.ค. - 6 ก.ค.64 เวลา 16.30 น.

มาร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตกันดีกว่า.....

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบกับการบริจาคโลหิตภายในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ที่ได้รับโลหิตลดลงเฉลี่ยวันละ700-900 ยูนิต อีกทั้งหลายหน่วยงานที่ได้นัดหมายล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแจ้งยกเลิกจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่มีโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคโลหิตที่ยังคงเปิดให้บริการสำหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายพร้อมบริจาค การบริจาคโลหิตได้ทำความดีและได้ชั่วโมงจิตอาสาคูณสองอีกด้วยนะจ๊ะ

โครงการ DPU อาสาหลังคาเขียวปีที่ 3

DPU Green University ร่วมกับ หมู่บ้านแกรนด์คาแนลประชาชื่น ในการส่งมอบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คุณเชาวราช วรรณนิยม เป็นตัวแทนรับกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว จากสมาชิกหมู่บ้านผ่านนิติบุคคล หมู่บ้านแกรนด์คาแนลประชาชื่น จำนวน 50 Kg.

ประกาศวันเปิดการจัดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศวันเปิดการจัดสอบภาษาอังกฤษจะเปิดดำเนินการหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1- 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ 5 ม.ค.- 8 ก.พ.64

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1- 2564 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ 5 ม.ค.- 8 ก.พ.64 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขา วิทยาลัย/คณะ หรือหัวหน้าสายงานได้โดยตรง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง นักศึกษา บุคลากร โปรดติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

การให้บริการแบบ New Normal ของสายงานกิจการนักศึกษา สามารถสอบถามผ่านการสแกน QR Code

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายงานกิจการนักศึกษา พร้อมให้บริการนักศึกษาแบบ New Normal สามารถสอบถามการบริการในด้านต่างๆ ของสายงานกิจการนักศึกษาด้วยการสแกน QR Code Line และ Fanpage FB

รอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ "การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564"

รอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543 และนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ DPU เป็นปีแรก และยังไม่ได้ยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร ขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน‼ เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องนำเอกสารมายื่นที่สายงานกิจการนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศรับสมัคร สอบและประกาศผลทุนประเภทต่างๆ ของสายงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัคร สอบและประกาศผลทุนประเภทต่างๆ ของสายงานกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ** สามารถขอรับใบสมัครและส่งเอกสารได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ฝ่ายการเงินนักศึกษา) อาคารสำนักอธิการบดี ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-9547300 ต่อ 489 (คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล)

การประกวด DPU BRAND AMBASSADOR 2020

Countdown รอเลย ศุกร์นี้! ใครจะได้เป็น "BRAND AMBASSADOR" ของ #DPU คนต่อไป มาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดกันได้นะคะ ในวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หรือดู Live ผ่านเพจ ** อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะ **

กิจกรรมประกวดขับร้องเพลง “ม่วงฟ้าสถาบัน”

สายงานกิจการนักศึกษา โดย สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลง “ม่วงฟ้าสถาบัน” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระกียรติ (อาคาร 7) โดยมี ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกาเข้าร่วมประกวด จำนวน 7 คน สำหรับเพลงม่วงฟ้าสถาบัน เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่นักศึกษาทุกคนต้องร้องได้

กิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา โดย ชมรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเปิดลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและฝึกประสบการณ์ให้กับสมาชิกชมรมในชมรม ภายในงานมีการแสดงรำไทยและการแสดงประยุกต์ อาทิ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ตัวร้ายที่รักเธอและการแสดงไทยแดนซ์ อีกด้วย

มีข่าวดีมาบอก.... เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ภาคเรียนที่ 2/2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โดยนักศึกษา DPU ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ จะมีการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา 2-1 ชั้น 2 อาคาร 10

“โครงการ DPU Healthy BMI”

เตรียมพบกับโครงการดีๆ ที่จะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้น... เร็วๆนี้ “โครงการ DPU Healthy BMI” โดยจะมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 1.เดิน-วิ่ง รอบสนามฟุตบอล 2.แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 3.กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ** ผู้สมัครจะได้รับของที่ระลึกฟรี และจะได้รับของที่ระลึกอีกครั้งอีกหากค่า BMI ครั้งที่ 2 ลดลง **

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 1) น.ส. ศิริวรรณ รัตนศรี นักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน 2) นายสุวพันธ์ บุญเมือง นักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

"รับขวัญศิษย์ สู่ขวัญน้อง" ปีการศึกษา2563

ขอเชิญคณาจารย์ รุ่นพี่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นปี 1 ร่วมพิธี ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (งดการเรียนการสอน นศ. ชั้นปีที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน *แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย) รุ่นพี่ศิษย์เก่า แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธี เพื่อสโมสรฯจะได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้นะคะ โดยระบุ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ วิทยาลัย/คณะ เบอร์โทร ผ่าน inbox เพจสโมสรฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดภาคการศึกษาที่ 2 /2563

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดภาคการศึกษาที่ 2 /2563 จากสถานการณ์​ข่าวประเทศไทย​พบผู้​ติดเชื้อ​ COVID-19​ อาจทำให้​การแพร่ระบาด​ภายในประเทศ​กลับ​มาอีกครั้​ง จึง​ขอให้​ทุกท่าน​ระมัดระวัง​​ตนเองและปฏิบัติ​ตามมาตรการ​ป้องกัน​อย่างเคร่งครัด​ ด้วยการ "สวมหน้ากาก​ วัดไข้​ ไทยชนะ​ ระยะห่าง​'​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ด้วยความปรารถนาดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน คนที่ 3 ของ DPU

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน นางสาว ผกามาศ สิทธิโยชน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ผ่านการประเมิน เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก สสอท.

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1)นายกิตติภูมิ รัตนประกอบ นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น (คณะนิเทศศาสตร์) 2)นางสาวอภิชญา วงศ์งาม นักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น (วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน) ซึ่งนักศึกษาทั้ง2 คนจะเข้ารับรางวัลในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัครแล้ว.... โครงการประกวดนพรัตน์ทองคำครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 8 มกราคม 2564 ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก website สำนักกิจการนักศึกษา (http;//www.dpu.ac.th/sao) หรือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยนะ มาสมัครกันเยอะๆนะ

โปรดติดตามประกาศตารางเรียน - ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศตารางเรียน - ตารางสอบ ภาคเรียนที่2/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่ https://www.dpu.ac.th/sap1/exam_class_schedule.html

กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า pre booking ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า pre booking ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปแยกตามชั้นปี *พบปัญหาการลงทะเบียน ให้ติดต่อผ่านInbox ของเพจศูนย์บริการนักศึกษา* ตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ

ใกล้สอบแล้ว... มาตรวจสอบผังที่นั่งสอบคลิกลิงก์ : http://app.dpu.ac.th/examtable คว้า A กันเยอะๆนะ พบปัญหาเรื่องผังที่นั่งสอบให้นักศึกษารีบติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาด้วยตนเอง ภายในสัปดาห์นี้

การเข้าใช้งาน SAP-SLCM

หากพบปัญหาการเข้าใช้งาน SAP-SLCM รหัสผ่านถูกต้องแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ SLCM ได้ ให้ดำเนินการดังนี้ แนะนำให้เข้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ *ลิงก์คู่มือการใช้งานระบบ https://www.dpu.ac.th/sap1/upload/content/files/CompatibilityViewSetting_IE11-studentv2.pdf

โครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ อาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านดินโส ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย. 63 นี้ สามารถบริจาคเงิิน อุปกรณ์ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ศาลาไทย 1 โทร. 08-5810-1325 โรส ประธานชมรม 09-0973-4422 บลิว รองประธานชมรม 09-3435-1245 กัปตัน เลขา

ควันหลงลอยกระทง 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดสอนการประดิษฐ์การทำกระทงจากใบตองและดอกไม้สด ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์จีน เพื่อเป็นส่งเสริมงานด้านฝีมือไทย ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี คือ การลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วย ซึ่งหลังจากประดิษฐ์กระทงเรียบร้อยแล้วอาจารย์และนักศึกษาร่วมลอยกระทงบริเวณ สระน้ำภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มาแล้วจ้า...บัตรประกันอุบัติเหตุ รอบ 2

การรับบัตรประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รอบ 2 ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ มารับบัตรและนำโทรศัพท์มือถือมาด้วย ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) เวลา 09.00 – 16.30 น. - หมายเหตุ - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ

DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ "ดีมาก" ประจำปี 2562

DPU การันตีคุณภาพการศึกษา ด้วยผลประเมินระดับ "ดีมาก" ประจำปี 2562 จากการประเมินคุณภาพการศึกษา Internal Quality Assurance เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับการตรวจผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.57 (จากคะแนนเต็ม 5)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คุณปวริศร์ โฮมแพน ผู้จัดการสาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เครือข่ายสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และคุณสุภาณี ประชุมชน ผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นสักขีพยานและมอบหนังสือขอบคุณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

สายงานกิจการนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสาดีๆ มาเชิญชวน...

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความสะอาดรอบๆมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์“ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. กับโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สนใจลงชื่อได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 10) ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 และยังได้ชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมงด้วยนร้าาาา...

เปิดลานกิจกรรม นศ. DPU ปี 63

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทนักศึกษา ในงานเปิดลานกิจกรรม นศ. DPU ปี 2563 โดยมีชมรมด้านต่างๆ มาเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าชมรมเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 15 - 16 ต.ค. 63 เวลา 08.30 - 16.30 น. บริเวณลานกิจกรรมร่มไผ่ (ตึกกิจกรรม) อาคาร 10

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากว่า 50 คน ร่วมโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ศาลาธรรมธัช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สายงานกิจการนักศึกษาจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ศาลาธรรมธัช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันเปิดลานกิจกรรม DPU ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเลือกชมรมที่ถนัดและสนใจทั้ง 5 ทักษะความสามารถ กว่า 20 ชมรม โดยแบ่งเป็นด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ด้านนันทนาการ ภายในงานพบกับการแสดงจากเพื่อนๆ ในชมรมต่างๆ และมีสินค้าขายเพื่อสมทบทุนรายได้ส่งเสริมกิจกรรมภายในชมรมอีกด้วยในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ บริเวณลานกิจกรรมร่มไผ่ (ตึกกิจกรรม) อาคาร 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไทร ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณ หรือของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา อื่นๆ ให้น้องๆได้ ณ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริเวณศาลาไทย 1 ใกล้กับอาคาร 1 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมที่ 085-8101325 โรส / 099-7902689 แจง / 093-4351243 กัปตัน

โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน “นิติจิตอาสา”

โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน “นิติจิตอาสา” คณาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการค่ายจิตอาสา ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก จังหวัดเพชรบุรี โดยนำสิ่งของ ขนม นม อุปกรณ์การเรียน ไปมอบให้น้องๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้น้องๆ

การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ผ่านมาแล้ว 1 เดือน นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543 และนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ DPU เป็นปีแรก และยังไม่ได้ยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร ขอให้รีบดำเนินการโดยด่วน‼ เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 ต้องนำเอกสารมายื่นที่สายงานกิจการนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้ นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวด VDO Clip

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวด VDO Clip ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต รางวัลที่ 1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รางวัลที่ 2 น.ส.มณฑาทิพย์ สัญญารักษ์ 600114010009 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รางวัลที่ 3 นายภัทร ขุนทอง 620113020043 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ แล้วพบกับกิจกรรมต่อๆไป มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะจ๊ะ

Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมงานมหกรรมรวมพลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Thailand Sustainability Expo 2020” โดย 3 องค์กรใหญ่ ThaiBev-TU-GC ผนึกพลังจัดมหกรรมรวมพลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Thailand Sustainability Expo 2020” เพื่อเผยแพร่แนวคิดและความรู้ด้านความยั่งยืน ผ่านนิทรรศการ การเสวนา และกิจกรรมหลากหลาย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ Samyan Mitrtown

Congratulations

มาแล้วจ้า...ผลการส่งประกวด VDO Clip ในการ PR ประชาสัมพันธ์ชัเชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 29 กันยายน 2563. โดยตัดสินจากคลิปที่มียอด Comment สูงที่สุด รางวัลที่ 1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รางวัลที่ 2 น.ส.มณฑาทิพย์ สัญญารักษ์ 600114010009 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รางวัลที่ 3 นายภัทร ขุนทอง 620113020043 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมารับรางวัล ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 10) ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2563 สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษานักศึกษา ,สายงานสื่อสารแบรนด์, คณะศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ , วิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 14 ทุน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

โครงการดีๆ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “การบริจาคโลหิต”

โครงการดีๆ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “การบริจาคโลหิต” ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ภายในงานยังมีการสอนวิชาชีพโดยนักศึกษาที่ทำขายจริง กับการทำสลัดโรลแสนอร่อยอีกด้วย เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการดีๆ ส่งเสริมการแบ่งปัน

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการค่ายจิตอาสา ครั้งที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี สามารถร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้น้องๆได้ที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ อาคาร 6 ชั้น 6 นะจ๊ะ "สุขใจผู้ให้ & ผู้รับ"

แนะนำนักศึกษาเรียนดีและเก่ง จากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

นางสาวกุลธิดา ตุ้มวารี หรือน้องแพรว นักศึกษาเรียนดีและเก่ง จากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดของชั้นปี ตั้งแต่ปีที่ 1 – 4 และเป็นกรรมการนักศึกษาทีมกิจกรรมของคณะมาโดยตลอด และได้รับทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา ได้รับประกาศนียบัตรผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนักเรียนธรรมบาลีประโยค 3 อีกด้วย

วันที่สองที่นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา ส่งประกวดคลิปวิดีโอ “เชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต”

วันที่สองที่นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา ส่งประกวดคลิปวิดีโอ “เชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต” ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เริ่มโพสคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กันยายน 2563 กำหนดนับจำนวนคลิปที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกใน เวลา 15:00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2563 ถือเป็นสิ้นสุด

นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา ส่งประกวดคลิปวิดีโอ "บริจาคโลหิต"

นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา ส่งประกวดคลิปวิดีโอ "เชิญชวนให้ร่วมบริจาคโลหิต" ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เริ่มโพสคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กันยายน 2563 กำหนดนับจำนวนคลิปที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก ในเวลา 15:00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2563 ถือเป็นสิ้นสุด

วันที่ 2 ของนักศึกษาที่ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรเป็นฮีโร่ด้วยการบริจาคโลหิต

วันที่ 2 ของนักศึกษาที่ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรเป็นฮีโร่ด้วยการบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ * นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 6 ชั่วโมง และยังได้หน้ากาก Blood Hero ฟรี อีกด้วย *

นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรเป็นฮีโร่ด้วยการบริจาคโลหิต

นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรเป็นฮีโร่ด้วยการบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ * นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 6 ชั่วโมง และยังได้หน้ากาก Blood Hero ฟรี อีกด้วย *

สปสช. ยกเลิกสัญญา คลินิกชุมชนอบอุ่น – โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 64 แห่ง

สปสช. ยกเลิกสัญญา คลินิกชุมชนอบอุ่น – โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 64 แห่ง โดยมีผลตั้งแต่ 18 กันยายน 2563 แต่ไม่ได้ยกเลิกสิทธิ “บัตรทอง” ** ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ย้ายสิทธิลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง ด้วยระบบออนไลน์ 2 ช่องทาง 1) แอปพลิเคชัน สปสช. 2) Line สปสช. พิมพ์คำค้นหา Line ID @nhso

21 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันสันติภาพสากล "รอยยิ้ม ไมตรี และสันติภาพ"

21 กันยายน องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันนี้เป็น "วันสันติภาพสากล" จัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2524 เพื่ออุทิศแก่สันติภาพ ในบางพื้นที่บางวาระถือเป็นโอกาสพิเศษกำหนดหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ที่ยังสู้รบกันอยู่ นับเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพโลก และร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก สสอท. ขอยืนหยัดเคียงข้างวิถีแห่งสันติภาพ และจะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลกที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โลกของเราเป็นโลกแห่งสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับ... น้องฟ้าใส

ขอแสดงความยินดีกับ... น้องฟ้าใส อนุชา สัญจร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการเเพทย์บูรณาการ สาขาบูรณาการสุขภาพเเละความงาม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเเห่งชาติ ประจำปี2563 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการดีๆ มาแล้วจ้า.....การบริจาคโลหิตและประกวดคลิปวิดีโอชิงรางวัล >_<

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทุกคนเป็นฮีโร่ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ * นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 6 ชั่วโมง และยังได้หน้ากาก Blood Hero ฟรี อีกด้วย *

มาแล้วจ้าโครงการดีๆ TSX : THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2020

มาแล้วจ้าโครงการดีๆ TSX : THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2020 Sufficiency for Sustainability พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก 1 – 4 October 2020 Samyan Mitrtown

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ....นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้สถาบันการศึกษาเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2550 โดยมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานั้นจะเป็นลักษณะต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี

โครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า หัวข้อ “ชีวิตปลอดภัย ไร้ควันบุหรี่ไฟฟ้า ในรั้วมหาวิทยาลัย” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 9 คน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่คนพิการ การได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษา รวมทั้งพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

มาแสดงพลังฮีโร่ "บริจาคโลหิต" เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรทุกคนเป็นฮีโร่ ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.00-15.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ *** นักศึกษาทุนที่ยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 6 ชั่วโมง และยังได้หน้ากาก Blood Hero ฟรี อีกด้วย ***

การรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ที่มีประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากฝ่ายทะเบียนและวัดผลเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบ SAP เพื่อรายงานตัวบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563

การขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563

การขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี ต้องมายื่นเอกสารเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-9547300-29 ต่อ 854 , 438 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย.63 หากพ้นกำหนดนี้ นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

ทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะผู้นำนักศึกษา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ผู้นำนักศึกษาประจำวิทยาลัย คณะ และชมรม จัด ขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคล ขวัญกำลังใจต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563 และเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู กล่าวต้อนรับ คุณขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และคณะ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประเภทเรียนดีจากโรงเรียนประชานุเคราะห์ จำนวน 9 คน รวมทั้งสัมภาณ์นักศึกษาเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมสัจจา 1 , 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

^O^ Congratulations ^O^

ขอแสดงความยินดีกับ... นางสาวผกามาศ สิทธิโยชน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ที่ผ่านการประเมิน เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 *** นับเป็นนักศึกษาคนที่ 3 ของ DPU ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน***

Casual Friday Uni

Casual Friday Uni รู้ยัง ? ทุกวันศุกร์ อนุญาตให้นักศึกษา #DekDPU แต่งกายชุดลำลองมาเรียนได้► แมตช์ลุคเก๋ๆ ลำลองแต่สุภาพ X งดแขนกุด สายเดี่ยว เอวลอย รองเท้าแตะ [*ยกเว้นวันที่มีการสอบ]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด "แทนใจ บอกรักแม่" 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด "แทนใจ บอกรักแม่" เมื่อวันที่ 11 , 13 , 14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) **ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ ** สามารถมาติดต่อรับรางวัลได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ)

มีข่าวดีมาบอก....เปิดรับสมัครทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-954-7300 ต่อ 489 (คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล)

มาแล้วจ้า.... บัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 (รอบ 1)

บัตรประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา รหัส 63 (รอบที่ 1) ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ มารับบัตรและนำโทรศัพท์มือถือมาด้วย ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) เวลา 08.30 – 16.30 น. **นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 ให้ติดต่อรับบัตรฯ ได้ที่เลขานุการวิทยาลัย/คณะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ให้ติดตามประกาศจากสายงานกิจการนักศึกษาอีกครั้ง

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด "แทนใจ บอกรักแม่"

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ และร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด "แทนใจ บอกรักแม่" ในวันที่ 11 , 13 , 14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด

สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ และร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ด "แทนใจ บอกรักแม่" พร้อมลุ้นรางวัลโปสการ์ดที่โดนใจ ในวันที่ 11 , 13 , 14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

DPU อาสาหลังคาเขียวปีที่ 3

DPU Green University ร่วมกับ หมู่บ้านแกรนด์คาแนลประชาชื่น ในการส่งมอบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คุณรัชนี พงษ์ธานี อาจารย์ประนอม ศรีโกศักดิ์ และคุณเชาวราช วรรณนิยม เป็นตัวแทนรับกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว จากสมาชิกหมู่บ้านผ่านนิติบุคคล หมู่บ้านแกรนด์คาแนลประชาชื่น จำนวน 60 Kg.

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ โดย บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เอาประกัน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 20,000 บาท / กรณี เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้ เสียชีวิต 200,000 บาท ยกเว้นเสียชีวิตจากการดื่มสุราหรือการทะเลาะวิวาท เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี จ่ายค่าปลงศพ 20,000 บาท **หากประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถก่อน **

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 25 กันยายน 2563 ณ ห้องงานให้คำปรึกษาและจัดหางาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น 1 อาคาร 10

ประกาศ การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เดือนสิงหาคม 2563

ประกาศการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เรื่อง มาตรการด้านอาคารและสถานที่ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 แบบ New Normal

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563-2564 โดยอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญทุกท่านลงนามถวายพระพรและชมพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เงินสนับสนุนเข้ากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบเงินจำนวน 25,000 บาท จาก คุณศิลป์ธรณ์ สันติธรณ์ Vice-President Marketing & Brand Management บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด (บริษัทในเครือ King Power) สนับสนุนเข้ากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

มาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจกับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท DPU

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 7 จาก 30 มหาวิทยาลัย ที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน “โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ” โดยโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้จัดให้มีการแข่งขันเพื่อมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษา ซึ่งนำเสนอผลงานการลงพื้นที่พัฒนาหมู่บ้าน “โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ” ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

มีข่าวดีมาบอก...สำหรับสายประกวดชิงรางวัล

C asean จัดงานประกวด ASEAN Youth Speech contest วัน ASEAN DAY (1 - 8 Aug) สำหรับเด็กอายุ 18 - 25 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะ

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนำร่อง 5 สถาบันโดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการลงนามร่วมกับ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.63

การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพภายในมหาวิทยาลัย DPU New Normal

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ปรับปรุงด้านกายภาพ เพื่อรองรับ DPU New Normal และการเปิดสถานที่ทำการภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสถานที่ทำการ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกในช่วงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสถานที่ทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การให้บริการแบบ New Normal สามารถสอบถามโดยผ่านการสแกน QR Code

สายงานกิจการนักศึกษา พร้อมให้บริการนักศึกษาแบบ New Normal สามารถสอบถามโดยผ่านการสแกน QR Code การบริการในด้านต่างๆ Anywhere , Anytime

พบปะแลกเปลี่ยนนักศึกษาทุน E-sport ทุกชั้นปี

วันดีๆ พี่น้องทุน E-sport ได้พบปะแลกเปลี่ยนกันแบบ New Normal โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ชี้แจงเงื่อนไขการรับทุน เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านกีฬา กับ ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม โดยมีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่และสโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ร่วมลงนามเป็นพยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและส่งเสริมสนับสนุนโดยการให้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

รับมอบแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบแอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อโรค จาก คุณณัฐรดา เลี้ยงรักษา Manager Marketing Department พร้อมตัวแทน บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 4 แกลลอนใหญ่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

DPU อาสาหลังคาเขียวปีที่3

โครงการ DPU อาสาหลังคาเขียวปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งต่อกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้ว ให้กับบริษัทบริษัท เอส พี เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จำกัด และโครงการรีไซเคิล กล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นหลังคา ฝาผนัง Green มอบให้กับน้องๆ ในชนบทต่อไป DPU ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีที่ใช้แล้ว เพิ่มอีก 600 Kg.

ประกาศ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารและสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19

ประกาศ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารและสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

พิธีวางพวงมาลา 29 พฤษภาคม 2563

พิธีวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 52 ปี บริเวณอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คือ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต ด้วยปณิธานที่ตรงกัน “จะทำงานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ”

มีข่าวดี...มาบอก

นักศึกษาชั้น 2 ขึ้นไป ไม่เคยกู้เรียนสามารถทำเรื่องยื่นกู้กองทุนฯ (กยศ.) ได้ทุกชั้นปี !! ติดต่อได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา อาคารอธิการบดี 1 ชั้น 3 หรือ https://www.facebook.com/fund001/ สามารถ Download แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกเอกสาร >> https://www.dpu.ac.th/fund/news/256/

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อบุคลากรกลับมาปฏิบัติงาน (เดือนมิถุนายน​ 2563)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เมื่อบุคลากรกลับมาปฏิบัติงาน (เดือนมิถุนายน​ 2563) โดยมี 5 มาตรการหลัก ดังนี้ 1) มาตรการคัดกรองและเฝ้าระวัง 2) มาตรการป้องกันด้านอาคารสถานที่ 3) มาตรการจัดกิจกรรม 4) มาตรการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยฯ 5) มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

ขยายระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียน ภาคฤดูร้อน/2563

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณพิตย์ ขยายระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียน ภาคฤดูร้อน/2563 จากเดิมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีึค่าธรรมเนียมล่าช้า

ตู้ DPU SHARE DPU แบ่งปัน

DPU ได้จัดทำโครงการตู้ DPU SHARE เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือกันภายในและชุมชนโดยรอบ มธบ. สนใจร่วมแบ่งปันได้นะคะ รายการสิ่งของในตู้ มีดังนี้ 1) อาหารกล่องที่ทำสดใหม่ 2) อาหารสด/อาหารแห้ง 3) น้ำและเครื่องดื่ม 4) เครื่องอุปโภค สิ่งของจำเป็น 5) ยาสามัญประจำบ้าน ตู้ “DPU Share” จะจัดให้มี 3 จุด ดังนี้ 1) ประตูทางเข้าด้านหน้า DPU 2) ประตูทางเข้าด้านหลัง DPU 3) ประตูทางเข้าอาคาร 14 #DPU แบ่งทุกข์ ปันสุขให้ชุมชน#

DPU SHARE DPU CARE

DPU SHARE DPU CARE อาจารย์สายงานกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่แจก Face Shield ให้กับร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มรอบมหาวิทยาลัย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่อย่าลืมสวมหน้ากากด้วยนะจ๊ะ

DPU New Normal

DPU New Normal หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะมีบางสิ่งมากระทบจนทำให้เราต้องเปลี่ยนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คุ้นเคยไปสู่วิถีใหม่ ดังในปัจจุบัน สิ่งที่มากระทบจนทำให้เกิด “ฐานวิถีชีวิตใหม่” ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้มนุษย์ต้องมีฐานวิถีชีวิตใหม่ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ต่างออกไปจากวิถีเดิม ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันตนเองให้อยู่รอด DPU พร้อม รับ ปรับ เปลี่ยน หลังโควิด

ประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

ประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า กิจกรรมประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ โดยมีแกนเนื้อหาหลักจากรากฐานค่านิยมประชาธิปไตย 5 ประการของสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และความมีเหตุผล โดยสถาบันพระปกเกล้าจะได้นำสื่อต้นแบบที่ได้รับรางวัลไปพัฒนาและเผยแพร่ต่อไป โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม –31 กรกฎาคม 2563

เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ประเภทนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษประเภทนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน เวลาและสถานที่ในการสอบสัมภาณ์ และทดสอบความสามารถจะแจ้งให้ทราบภายหลัง จากการส่งเอกสารการสมัครเรียน ส่งเอกสารเพิ่มเติม โปรไฟล์ส่วนตัวและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-6962778 พี่แทน

ประกาศ Classroom ID กลุ่มเรียน Summer 3/2562

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2562 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบ E-Mail นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและเข้าร่วม Google Classroom

ด่วน!! เปิดลงทะเบียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 3/62 หรือจะลงทะเบียนเพิ่มเติม วันสุดท้าย 7 พฤษภาคม 2563

เปิดลงทะเบียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 3/62 หรือจะลงทะเบียนเพิ่มเติม วันสุดท้าย 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 24.00 น.ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา

การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนแบบ IS หรือกลุ่มพิเศษ

การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนแบบ IS หรือกลุ่มพิเศษ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น โดยนักศึกษาจะทราบผลการพิจารณาหลังวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทาง E-mail ของนักศึกษา

3 มาตรการความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยรับมือสถานการณ์ covid-19

3 มาตรการความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยรับมือสถานการณ์ covid-19 ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ด้วยความห่วงใย

คำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือนนั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรการเพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

กยศ. มีข่าวดีมาบอก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 มีวงเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนอย่างแน่นอน พร้อมเพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และเพิ่มค่าครองชีพให้อีกรายละ 600 บาท/เดือน ทุกระดับการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Line@กยศ.

10 จุดสะสม โควิด 19

10 จุดสะสม โควิด 19 ทุกคนยังต้องเว้นระยะห่างทางกาย สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ร่วมกันลดป่วยตายจากโควิด19 ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ด้วยความห่วงใย

ช่วงนี้ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกไปนอกบ้านนะคะ

ช่วงนี้ต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกไปนอกบ้านนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ด้วยความห่วงใย

DPU ONLINE MARKETPLACE

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 DPU ONLINE MARKETPLACE จึงสร้างขึ้นเพื่อให้ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากร ที่ทำธุรกิจต่าง ๆ ใช้เป็นช่องทางแบ่งปัน ฝากร้าน ขายของ แนะนําสินค้า/บริการ ฯลฯ โดยมีกฎกติการ่วมกัน จึงรบกวนอ่านกฎก่อนไม่เสี่ยงโพสต์ถูกลบนะคะ

กิจกรรมดีๆ “One Shot Knockout” ที่ eisa ร่วมกับ DPU

ชมภาพบรรยากาศงานกิจกรรม “One Shot Knockout” ร่วมกับ RPST Yours สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการถ่ายภาพ Street Photography โดยง่าย แค่ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่าย รวมถึงยังได้จัด Work Shop ให้นักศึกษาได้ออกไปถ่ายภาพแนว Street และกลับมาแสดงผลงาน

แบบฟอร์มยื่นขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสามารถยื่นขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้การชำระเงินให้เรียบร้อย จึงสแกน QR CODE มิฉะนั้น ระบบไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ปิดระบบวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00น.

ขอเชิญชมแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา ภาควิชาออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญชมแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา ภาควิชาออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “Nine of Wands” Thesis Fashion Show ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน นำมาออกแบบเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าและมีการจัดแสดงในรูปแบบของแฟชั่นโชว์

ประกาศผลการให้ทุนคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะการณ์ระบาดของไวรัสcovid-19 “เราจะไม่ทิ้งกัน” (ทุนอาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์นคร วัลลิภากร หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

คำสั่ง​จังหวัด​นนทบุรี ​ฉบับ​ที่ 10 ลงวันที่​ 14 เมษายน​ 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่10)

จังหวัดนนทบุรี ผ่อนปรนเฉพาะศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสาร ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ภายใต้มาตราการการป้องกันอย่างเข้มงวด สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์​ข้อมูล​Covid-19​นนทบุรี

สุขสันต์วันสงกรานต์... วันสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียน ยกเลิกการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เล่นสาดน้ำสงกรานต์ แต่รู้มั้ยว่า..ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันสำคัญถึง 3 วันโดยมีชื่อเรียกต่างกัน ดังนี้ วันที่ 13 เมษายน จะเรียกว่า “มหาสงกรานต์” : วันผู้สูงอายุ วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า “วันเนา” : วันครอบครัว วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า “เถลิงศก” หรือ “วันขึ้นศก”

ขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม

ขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม โดยมี “ผ้าขาวม้า” เป็นองค์ประกอบหลัก ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้ารัก(ษ์) โลก” โดยการโพสต์ภาพที่เกี่ยวกับผ้าขาวม้า และสะท้อนเรื่องราวในการดูแลรักษาโลก หรือช่วยโลกในมุมต่างๆ โดยเขียนคำบรรยายเพิ่มเติม และติดแฮชแท็ก #ผ้าขาวม้ารักษ์โลก แล้วโพสต์ลง อินสตาแกรม (IG) พร้อมเปิดให้เป็น “สาธารณะ” (Public) นะคะ

ขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน มาร่วมเล่น campaign นี้สร้างสิ่งดีๆกันนะคะ

C asean ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “#HeroAtHomeChallenge” ใครๆ ก็เป็นฮีโร่ได้แม้อยู่บ้าน เพราะเราเชื่อในพลังของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพียงถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอที่แสดงความเป็นฮีโร่ในแบบของคุณ >> พร้อม #HeroAtHomeChallenge #Casean >> เปิดโพสเป็นสาธารณะ >> โพสลง Social Media: Facebook Instagram Twitter หรือ TikTok ** ที่สำคัญ Tag แล้วส่งต่อเรื่องราวดีๆให้เพื่อนอีก 5 คนนะคะ **

eisa (Education Institute Support Activity)

eisa (Education Institute Support Activity) คือ Platform ด้านการศึกษา ดำเนินงานโดยสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ขอเชิญชวนมากด Like กันเยอะๆนะจ๊ะ

วิธีการใช้งาน Socrative แบบง่าย

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และการเรียนการสอนแบบ Online จึงขอแนะนำวิธีการใช้งาน Socrative แบบง่าย สำหรับนักศึกษามาฝากกันค่ะ

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 1.ลดค่าบำรุง 30% ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 2.สามารถผ่อนชำระ ค่าเล่าเรียนได้ ส่วนมาตรการ ของปีการศึกษา 2563 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

9 ระยะห่างทางสังคมต้านภัย Covid19

การเว้นระยะห่างทางกายภาพกับบุคคลอื่น เป็นหนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการสัมผัสโดยเฉพาะ COVID – 19 สามารถทำได้หลายวิธี ช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันดีกว่านะจ๊ะ

ประกาศ เลื่อนนัดรับเอกสารรับรองผลทางการศึกษา

ประกาศ เลื่อนกำหนดการนัดรับเอกสารรับรองผลทางการศึกษา เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ตารางสอน ตารางสอบประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอน ตารางสอบประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

มาตราการช่วยเหลือนักศึกษาจาการแพร่ระบาด COVID-19

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะลดเงินค่าบำรุงการศึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนในเทอม 3/2562 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 25% และหากนักศึกษาประสบปัญหาการเงิน สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระะค่าเทอมได้จ้า

รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี หากเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19

รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรีหากเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 ต้องมีความเสี่ยง อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดที่โรงพยาบาล/หน่วยบริการของรัฐตามสิทธิของท่าน และรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช.1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

INFOGRAPHICS ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะนี้ ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนต่างได้ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและธุรกิจไปตามๆ กัน CTRD จึงได้จัดทำแบบสำรวจ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19” เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยครอบคลุม 10 ประเด็นหลัก ซึ่งสามารถสรุปออกมาข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ (*ผลการสำรวจครั้งที่ 1 : วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2563)

ตารางเดินรถใหม่ เริ่มเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

เช็คด่วน!!! ตารางเดินรถใหม่ เริ่มเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ขนส่งสาธารณะขานรับประกาศเคอร์ฟิว ที่ห้ามประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เริ่มวันแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน ทำให้ขนส่งสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และรถประจำทาง ขสมก.ที่ได้ปรับเวลาเดินรถใหม่

ด่วน!! เคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4 ทุ่ม ถึงตี 4 เริ่ม 3 เม.ย. 63

ด่วน!! เคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4 ทุ่ม ถึงตี 4 เริ่ม 3 เม.ย. 63 ทั้งนี้ ยกเว้นผู้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเวชภัณฑ์ การขนส่งผู้ป่วย การขนส่งด้านพลังงาน และการขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม เป็นต้น

รายชื่อเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

รายชื่อเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ใครที่ใช้ยี่ห้อที่มีรายชื่อ ให้หยุดใช้ และทิ้งทันทีนะคะเพื่อความปลอดภัย

การจัดการกับความวิตกกังวลในช่วงการระบาดของ COVID-19

การจัดการกับความวิตกกังวลในช่วงการระบาดของ COVID-19 ดูแลตัวเองในช่วงนี้ และขอส่งกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ พนักงานที่ให้การบริการร้านสะดวกซื้อ พนักงานขนส่ง และพนักงานส่งอาหารด้วยค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤต COVID-19 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ด้วยความห่วงใย

ประกาศ กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5

ประกาศ กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5 ด่วน กทม.สั่งปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง-ร้านค้าทุกประเภทเที่ยงคืนถึงตีห้า มีผลตั้งแต่คืนนี้ -30 เมษายน 2563

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ห้ามประชาชนออกจากเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00-05.00 น. เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมฯจากสถานการณ์ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม จากสถานการณ์ COVID-19 กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต โควิด-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือรายละ 10 บาท ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% เริ่ม 1 เมษายน 2563

เบอร์ฉุกเฉินที่ควรรู้ รับมือโควิด-19

เบอร์ฉุกเฉินที่ควรรู้ รับมือโควิด-19 ในภาวะวิกฤตเพื่อการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อยากให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ด้วยการรวบรวมเบอร์ฉุกเฉินสายด่วนเอาไว้ในแผ่นเดียว

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประสงค์มอบทุนบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะการณ์ระบาดของ ไวรัส covid-19

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประสงค์มอบทุนบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะการณ์ระบาดของ ไวรัส covid-19 ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน https://forms.gle/qb5iJTTzq4X35nP99 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์นคร วัลลิภากร หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

CITE รวมใจ สนับสนุนแพทย์ไทย สู้ภัย COVID-19

“CITE รวมใจ สนับสนุนแพทย์ไทย สู้ภัย COVID-19” เพื่อจัดทำอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 1. กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายขณะใส่ท่อช่วยหายใจ 2. Face Shield 3. ตู้ทำความสะอาดด้วยการพ่นแอลกอฮอล์ 4. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี: 0582791244 โดยยอดบริจาคสามารถนำลดหย่อนภาษี

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝากถึงนักศึกษาทุกคน

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝากถึงนักศึกษาทุกคน

คำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม- 30 เมษายน 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

สารจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงนักศึกษา DPU

สารจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงนักศึกษา DPU

แนวปฏิบัติ Work from Home สำหรับชาว DPU เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โหมดการทำงานที่บ้าน

ตามที่ได้มีประกาศคำสั่งปิดที่ทำการชั่วคราวฯ จึงมีแนวปฏิบัติ Work from Home สำหรับชาว DPU 9 ข้อ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โหมดการทำงานที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

ประกาศจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ดำเนินการปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงปิดที่ทำการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการเลือกตั้งจากระบบออนไลน์เป็นปีแรก ซึ่งทุกคนจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2563นี้

การเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม และ นโยบายการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศมาตรการ...เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม และ นโยบายการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ด้วยความห่วงใย สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศ...ศูนย์กีฬา งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ...ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ​มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์​ จึงต้องงดให้บริการศูนย์กีฬา มธบ. เพื่อเฝ้าระวัง​การแพร่ระบาด​ของ​ไวรัสโควิด-19​ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

รู้ยัง?? การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะเป็นระบบออนไลน์

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2563 เป็นระบบออนไลน์ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -24.00 น.สามารถสแกน QR Code หรือ DPU Plus หรือ Website : https://election.dpu.ac.th/ มาเลือกตัวแทนของนักศึกษาเพื่อเข้ามาทำงาน สร้างกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์กันเยอะๆนะจ๊ะ

มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการดำเนินการตามขั้นตอนได้มาตรฐาน สามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้ และยังคงปลอดภัย ปลอดโรค COVID-19

บัตรประกันอุบัติเหตุ รอบ 4-5 มาแล้วจ้า...

บัตรประกันอุบัติเหตุ รอบ 4-5 มาแล้วจ้า... นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตรประกันอุบัติเหตุ สามารถมาติดต่อรับได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 เวลา 09.00 -16.30 น.

มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคCOVID-19 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 5

มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคCOVID-19 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 5 เรื่องมาตรการการงดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 และชี้แจงข่าวสารและข้อเท็จจริง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในมหาวิทยาลัย

แถลงการณ์ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม DPU GAME NIGHT 2019

แถลงการณ์ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม DPU GAME NIGHT 2019

ประกาศ​มาตรการ​การเฝ้าระวัง​การแพร่ระบาด​ ของ​โรคโควิด-19​ ระยะที่2 (มีนาค​ม2563)​ ของ​มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์​

ประกาศ​มาตรการ​การเฝ้าระวัง​การแพร่ระบาด​ ของ​โรคโควิด-19​ ระยะที่2 (มีนาค​ม2563)​ ของ​มหาวิทยาลัย​ธุรกิจ​บัณฑิตย์ 1) มาตรการสำหรับบุคลากร​​ 2) มาตรการ​สำหรับ​นักศึกษา​และการจัดการเรียน​การ​สอน​ 3) มาตรการ​ภาวะฉุกเฉิน​ 4) มาตรการการจัดกิจกรรม​สำหรับวิทยาลัย​ คณะวิชา​และหน่วยงาน​ของมหาวิทยาลั​ย​ 5) มาตรการ​สำหรับอาคารสถานที่​ 6) มาตรการ​เรื่อง​การเช่าใช้ห้องประชุม​และสถานที่​ และ7)​ มาตรการ​สื่อสาร

คำสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เรื่อง มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) โดยมีคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) ด้วยความห่วงใย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแข่งขันบาสเกตบอล DPU GAMES 2019

มาร่วมให้กำลังใจและเชียร์นักกีฬาของคณะได้นะจ๊ะ ในการแข่งขันบาสเกตบอล DPU GAMES 2019 ซึ่งเริ่มแข่งขันระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DPU GAMES 2019

สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DPU GAMES 2019 ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2563 ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)และคณะนิเทศศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่าแก่หอพัก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์จากงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่าย DPU8 เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลป้องกันไวรัสโคโรน่า ด้วยความห่วงใย

การประชุมให้ความรู้ เรื่อง “การรับมือวิกฤตไวรัสโคโรน่า”แก่ผู้ประกอบการหอพัก

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา ประชุมผู้ประกอบการหอพัก ให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรับมือวิกฤตไวรัสโคโรน่า” ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย นพ.อาสาห์ ธีรนวกรรม จากมิตรไมตรีคลีนิก

เชิญชวนเด็ก DPU ร่วมบริจาคโลหิต รับชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง

สายงานกิจการนักศึกษาขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และร่วมโหวต IDOL SHOW BLOOD และรับของที่ระลึกฟรี

รับมือไวรัสโคโรน่าอย่างมีสติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เฝ้าระวังเรื่องไวรัสโคโรน่าและติดตามสถานการณ์รวมทั้งประชาสมัพันธ์และมีมาตรการต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำดีๆสร้างเสริมกำลังใจ เสริมสร้างภูมิสู้ไวรัส เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวจีน

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสำหรับอาจารย์และนักศึกษาชาวจีน

มาแล้วจ้า.... ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย

สรุปผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย โดยแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 21-28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทำความเข้าใจและรู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วิธีป้องกันและรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพวกเราชาว DPU (Crd: กรมควบคุมโรค)

โครงการดีๆ ของชมรมบำเพ็ญประโยชน์ "ร่วมช่วยเหลือบ้านอุปถัมภ์สัตว์"

อาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา ที่ปรึกษาชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วยนักศึกษาและอาสาสมัครกว่า 40 คน ร่วมกับ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ จัดกิจกรรมทำความสะอาดและจัดระเบียบให้บ้านพักพิง ของคุณจิดาภา ธนูเทพ จ.ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

FACTSHEET : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ตรวจสอบกับ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตทุกราย ? เทียบกับโรค SARS และ MERS? ต้องใส่หน้ากากอนามัย? แบบ N95 ป้องกันได้ไหม? คลิปนี้คือ คำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความห่วงใยและปรารถนาดีต่อนักศึกษาและบุคลากรจากเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงได้มีมาตราการต่างๆ ออกมาเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคน

วิธิีสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

ช่วงนี้ฝุ่นเยอะ... อย่าลืมสวมหน้ากากป้องกัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือนอกอาคารนะจ๊ะ ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สรุปการแข่งขันกีฬาเปตองในการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2019

การแข่งขันกีฬาเปตองในการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาได้แข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยและคณะที่ได้รับรางวัล

เปิดรับสมัคร... คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานวิทยาลัย/คณะ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

โครงการ Backpack to ASEAN+CHINA รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครแล้ว...การส่งแผนประกวดในโครงการ "ท่องเที่ยวสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน BACKPACK TO ASEAN+CHINA รุ่นที่ 8" ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร10)

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาประภทต่างๆ ที่คว้าเหรียญรางวัลมาให้มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาประภทต่างๆ คว้าเหรียญรางวัลและนำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

มาแล้วจ้า....ผลการแข่งขันแบดมินตัน DPU GAMES 2019

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัย / คณะต่างๆที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแบดมันตัน ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ในการการแข่งขันแบดมินตัน DPU GAMES 2019 เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2563

เปิดสอนรำมวยไท่เก๊ก “Taijiquan for life”

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดสอนรำมวยไท่เก๊ก “Taijiquan for life” ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ลานนำ้พุหน้าศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา​คาราเต้โดที่คว้าเหรียญทองแดง​

นักกีฬา​คาราเต้โด​ นายพิรุณพร​ ชุมภูทอง​ นักศึกษาชั้นปีที่1​ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านบิน​ (CADT) ที่คว้าเหรียญทองแดง​ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย​ ครั้งที่​ 47​ ณ​ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการวันเด็กสัญจร โดยชมรม รด.จิตอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชมรม รด.จิตอาสามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมและนำของไปมอบให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านนำ้โครม อำเภอนาสนุ่น จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล​ 3×3​ ทีมชาย ที่คว้าเหรียญทอง​แดง

นักกีฬาบาสเกตบอล​ 3×3​ ทีมชาย คว้าเหรียญทองแดง​ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย​ครั้งที่​ 47 ณ​ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอล​ 3×3​ ทีมหญิง ที่คว้าเหรียญทอง​

นักกีฬาบาสเกตบอล​ 3×3​ ทีมหญิง คว้าเหรียญทอง​ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย​ครั้งที่​ 47 ณ​ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดาบไทย​ ที่คว้า​ 2​ เหรียญทอง

นายอัฐชัย​ เชยประทับ​ นักศึกษา​ระดับบัณฑิตศึกษา​ นักกีฬาดาบไทย​คว้า​ 2​ เหรียญทอง​ (พร้อมได้รับตำแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยม)​ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย​ครั้งที่​ 47 ณ​ มหาวิทยาลัยรังสิต

DPU Green Mini Marathon 2020 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดวิ่งDPU Green Mini Marathon 2020 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และนอร์ธปาร์ค

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา E-sport มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับเหรียญทอง

นักกีฬา E-sport มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเหรียญทองในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 จากการแข่งขันรอบ Grandfinal ประเภท class A ทีมชาย (Bo5)

วันเด็กแห่งชาติ 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

ชมรมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “47th The Sun Games 2020”

เริ่มต้นแล้วกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “47th The Sun Games 2020” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้ง

การแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2019 เริ่มแล้วจ้า

สโมสรนักศึกษา สายงานกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2019 ในวันที่ 8 มกราคม - 6 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รับมอบทุนการศึกษาพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล นำนักศึกษา 2 คน ไปรับมอบทุนการศึกษาพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2562 ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์

การยื่นเอกสารผ่อนผันทหาร รอบสุดท้าย

รอบสุดท้าย ของการยื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนักศึกษาชาย ที่เกิดปี พ.ศ. 2542 เปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น ขอให้นักศึกษารีบมาดำเนินการ

การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทีมฟุตบอล

ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือกับ นายเกรียงพงศ์ พนัสอำพน ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลเกาะสมุยซิตี้ ในการพัฒนาทีมฟุตบอลร่วมกัน

สวัสดีปีใหม่ 2563

อาจารย์หวังซ่างเสวี่ย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน) ละ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายทางทะเล (ฝ่ายไทย)นำของขวัญมามอบให้ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

ประกาศผลกิจกรรม "โปสการ์ดบอกรัก พ่อที่โดนใจ"

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เขียน "โปสการ์ดบอกรักพ่อ" ที่โดนใจคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ติดต่อรับรางวัลที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

วันพ่อ ประจำปี 2562

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และขอเชิญร่วมกิจกรรมเขียนโปสการ์ดบอกรักพ่อ แสดงความรู้สึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

DPU ลอยกระทง ประจำปี 2562

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และส่งเสริมงานด้านฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองโดยมีนักศึกษาไทย และนักศึกษาจีน เข้าร่วมกิจกรรม อ่านต่อ......

DPU ร่วมจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนพรัตน์ทองคำ รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ประธานในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อนุสรณ์ (1-1)

กฐิน DPU ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร DPU ร่วมทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง ๗) อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

DPU น้อมรำลึกพระคุณครูผู้ให้

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ ๖ วิทยาลัย/ ๖ คณะ อ่านต่อ...

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์

สโมสรนักศึกษาจัดประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2019

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 และในปีนี้จัดขึ้นในธีม“ Disney Princess in Siam style ” วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล DPU Alumni Charity 2019

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล DPU ALUMNI CHARITY 2019 เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ DPU Bright วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ บลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย

รับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ วันนี้ - 13 กันยายน 2561 สมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 ผู้ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 64

สภากาชาดไทย ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเชวนชาว DPU จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บริจาคโลหิตครั้งที่ 64 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

DPU ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) และมหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นเจ้ากิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองส่วย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ..

DPU จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

DPU ร่วมจัดแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยฯ

สมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแข่งขันกีฬาซูโม่ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันกีฬาซูโม่ประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เชิญชวนร่วมกิจกรรม ๒๘ กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

กิจกรรมเนื่องใน ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา DPU ร่วมทำบุญตักบาตรและชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหับดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษา DPU เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นักศึกษา DPU เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 เส้นทางวัดหลักสี่ พระอารามหลวง - สำนักงานเขตหลักสี่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. ที่ผ่านมา

ม.รามคำแหง ศึกษาดูงานบริการจัดการหอพักเครือข่าย DPU

งานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมตอนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคมร่วมกับคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วยผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมากและวิทยาเขตบางนา

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อบรมผู้นำเชียร์ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2562

วันนี้ สายงานกิจการนักศึกษา DPU จัดโครงการ " อบรมผู้นำเชียร รับน้องอย่างสร้างสรรค์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้นำเชียร์นักศึกษาจาก 6 วิทยาลัย/ 6 คณะ เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยการสร้างกระบวนการและรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ ตามแบบมาตรการจากสกอ. และสถาบันฯ ณ ห้องปร

การแข่งขันหมากล้อม ๙xก้าว Go Tournament 2019

สายงานกิจการนักศึกษาฯ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดการแข่งขันหมากล้อม

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารต่อเนื่อง

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารต่อเนื่อง วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 1 ห้องงานให้คำปรึกษาและจัดหางานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ SF CINEMA เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เปิดจัดหางาน

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ SF CINEMA เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เปิดจัดหางาน ในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ งานนี้มีนึกศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 และ7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

DPU ส่งมอบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว 380 Kg.

DPU ส่งต่อกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้ว จากการรวบรวมของนักศึกษา บุคลากร หมู่บ้านแกรนด์คาประชาชื่น และชุมชนเคหะท่าทรายหลักสี่ 31 พฤษภาคม 2562

ก้าวสู่ 51 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมวางพวงมาลาในงานก้าวสู่ 51 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 256

ขอแสดงความยินดี THAI DPU

แสดงความยินดีกับทีม THAI DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน 13th CHEERLEADING INTERNATIONAL OPEN CHAMPIONSHIPS ณ สนามกีฬาทากาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศ

กีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิ

DPU SONGKRAN 2019

สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานสงกรานประเพณีและการประกวดมิสสงกรานต์ & มิสเตอร์สงกรานต์ นานาชาติ นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ลานกิจการใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

DPU Inter Night Party 2019

ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (ISSC) จัดกิจกรรม DPU Inter Night Party 2019 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17.30 - 23.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (1-1) ให้กับนักศึกษานานาชาติ

การแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2018

สโมสรนักศึกษา จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 - 24.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการอบรมสถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสถาบันพระกษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืั้นฐาน CPR เบื้องต้น

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด จัดโครงการเพื่อให้นักศึกษา รู้ขั้นตอน วิธีปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากผู้มีประสบการณ์ตรงโดยมีนักศึกษากลุ่มเรียนวิชาการกีฬาเพื่อสุขภาพ จำนวนกว่า 250 คน

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา DPU เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา DPU ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย ร่วมใจไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนา รณรงค์เมื่อ ๒๒ มีนา ๒๕๖๒ ไปยังบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชนการเคหะท่าทราย ชุมชนชินเขต

DPU ร่วมกิจกรรมบูรณาการกับพี่ทหาร คอบร้าโกล์ด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝึกคอบร้าโกล 19.02.2562

รับสมัคร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษา ประจำปี 2562

ขอเชิญชวน นักศึกษา สมัครลงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.)

เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3

นักศึกษาไทย-จีน ร่วมฉลองตรุษจีนในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

โปรแกรมกาารแข่งขันกีฬา DPU Games 2018

มาแล้ว!!! โปรแกรมกาารแข่งขันกีฬา DPU Games 2018 ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. - 29 มีนาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล และศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโดย สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา DPU

เชิญชวนทุกท่านร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ๒๕๖๒

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ๒๕๖๒ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 20.30 น. ณ ใต้อาคาร 7 ชั้นล่าง

ค่ายสร้างสุข เรียนรู้วิธีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 7 ตอนอาสาหลังคาเขียว โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ค่ายสร้างสุข เรียนรู้วิธีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 7 ตอนอาสาหลังคาเขียว โดยชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดยนายอาคม ขุนทองและ นางสาวอนุสรา คล้ายคลิ้ง ประธานชมรม นำคณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่มีจิตอาสา จำนวน 75 คน ร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้า

DPU อาสาหลังคาเขียว เสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนประชาอุปภัมภ์ จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ DPU อาสาหลังคาเขียว เสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนประชาอุปภัมภ์ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการสอนน้อง แกะ ล้าง เก็บ กล่องเครืองดื่ม UHT ที่ใช้แล้ว เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิล

Home Kitchen มอบบัตรรับประทานอาหารให้นักศึกษา DPU

บริษัท Foody Goody Plus Co.,Ltd. (โรงอาหารจีน Home Kitchen) มอบบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 12,000 บาท ให้นักศึกษา DPU วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหารจีน DPU3

มอบทุนสนับสนุนกองทุน DPU BRIGHT กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้

วันนี้ สายงานกิจการนักศึกษา และคุณมนาวุฒิ อุศุภรัตน์ ศิษย์เก่าและตัวแทนผู้จัดวิ่งการกุศล เส้นทาง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-นอร์ธปาร์ค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ผ่านมา มอบทุนสนับสนุนกองทุน DPU BRIGHT กองทุนสร้างสรรค์การเรีย

DPU จัดประกวดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประกวดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย. - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ PEACE CULTURE DNA ปีการศึกษา 2561

งานสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา จัดโครงการ PEACE CULTURE DNA วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561

ชมบรรยาการงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในธีมงาน “DPU LOY KRATONG 2018 INTERNATIONAL GREEN U”

นางแบบและเมนเทอร์ชื่อดังใน The Face Thailand มอบทุนสนับสนุนกองทุน DPU Bright

คุณลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม นางแบบและเมนเทอร์ชื่อดังใน The Face Thailand มอบทุนสนับสนุนกองทุน DPU Bright ณ ห้อง 7305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดบอร์ดนิทรรศการ ๕ ธันวาคม

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมประกวดบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ อ่านต่อ....

นักศึกษาวิชา GE 356 และนักศึกษาทุนกีฬา ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

สายงานกิจการนักศึกษา โดยกลุ่มงานสันติวิธีและธรรมภิบาล ร่วมกับ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

งานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑

ศูนย์วัฒนธรรม สายงานกิจการนักศึกาามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดสนามทอง ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องสร้างสรรค์ใน วันวิสาสะ ๒๕๖๑

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรมวันรับน้องใหม่ “วันวิสาสะ” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ THEME :: 12 of the Zodiac. (12ราศี) AND DPU NEW DNA ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ดังนี้

กิจกรรมนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 กับการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าประกวดก่อนถึงวันนำเสนอผลงานสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพและประกาศผลการประกวดนพรัตน์ทองคำ ปี 2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การประกวด MISS DPU SMART QUEEN ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมสนับสนุนนักกีฬาหมากล้อม DPU

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมสนับสนุน และส่งกำลังใจให้นักกีฬาหมากล้อม DPU เป็นตัวแทนประเทศไทย รายการหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศจีน และรายการแข่งขัน The 20th Yan Huang Cup Workd Chinese Weiqi Invitational Torrnament

ขอเชิญร่วมฟังสนทนาธรรมในยุค Digital

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลััยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมฟังสนทนาธรรมในยุค Digital กับ พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พิธีการถามคำถามโดยอาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากล้อม DPU

ขอแสดงความยินดีกับนายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ ที่ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Division A ในรายการแข่งขันกีฬาหมากล้อม The 28th International Amateur Pair Go Championshi

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก DPU + โพสต์ทูเดย์ Singing Contest (รอบรองชนะเลิศ)

สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม DPU + โพสต์ทูเดย์ Singing Contest (รอบรองชนะเลิศ) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิ์พิทักษ์ อนุสรณ์ ผลนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน 10 คน ดังนี้

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ของ DPU

ติดตามโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ของ DPU ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 รอบชิงชนะเลิศ

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

DPU จัดพิธีน้อมเกล้า สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2561 (7 ส.ค.61) ณ ศาลาธรรมธัชและ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

รับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ วันนี้ - 13 กันยายน 2561 สมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงาน "วันแม่แห่งชาติ" และร่วมพิธีน้อมเกล้าสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสำนึกในพระคุณแม่

กิจกรรม Welcome to Student Affairs 2018

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดบ้านตอนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งต่อรายละเอียดของสายงานกิจการนักศึกษาด้านงานให้บริการ และงานกิจกรรม ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 6 ครั้ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 10 ชั้นล่าง

CPR-Green Dome 2018

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งต่อความรู้ CPR ให้กับผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย DPU ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 มธบ.

เปิดรับสมัครนักร้องหญิง วง DPU BAND

วงดนตรี DPU BAND เปิดรับสมัครนักร้องหญิง ทุกสไตล์เพลง ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมกับเป็นสมาชิก DPU BAND สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม 02-954-7300 ต่อ 694

DPU สนับสนุนโครงการ พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอล วัดน้อยนพคุณ

สายงานกิจการนักศึกษา DPU สนับสนุนโครงการ พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอล วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561

สายงานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร

เปิดลงชื่อผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการ LEARN LIFE SAVING CPR SKILLS ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม (โกะ) รายการ 9Xก้าว Go Tournament 2018

การแข่งขันหมากล้อม (โกะ) รายการ 9Xก้าว Go Tournament 2018 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย สถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเล และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดขึ้นที่ หาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ประกาศผลรางวัลนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สายงานกิจการนักศึกษา ได้จัดการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ประกาศผลรางวัลนพรัตน์ทองคำ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ Makerspace ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด อาคาร 6 ชั้น 3 ที่ผ่านมา

DPU GREEN WALK & RUN FOR HEALTH #2

สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจการสนับสนุนสุขภาพ โครงการ Smart Health Fit & Firm กับกิจกรรม DPU GREEN WALK & RUN FOR HEALTH #2 ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 05.00 - 07.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561

สายงานกิจการนักศึกษา จัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับนายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ นักกีฬาหมากล้อม

ขอแสดงความยินดีกับนายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ (ขวา) นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) รางวัลชนะเลิศ 3 คน เพื่อลงแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2018 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

โครงการ PEACE CULTURE DNA 2-2560

งานสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ PEACE CULTURE DNA ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

สรุปผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการ Win Win WAR Thailand

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมประกวดแผนธุรกิจในรายการ Win Win WAR Thailand ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2017

สโมสรนักศึกษา จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Talk Show

สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม Talk Show

DPU Go Green กับ รางวัลดีเด่นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

โครงการ Arts & Culture Green Market 2-2560

ลานกิจกรรม Arts & Culture Green Market 2/2560 #ตลาดนัดกรีนโชว์ของ โชว์พราวของนักศึกษา และจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ ลานม้าหินอ่อนหลังพระสิทธิธาดา ที่ผ่านมา

เสวนาการขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

"เสวนาการขอผ่อนผันทหาร" ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหารกองเกินกับทางมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาฯ

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย /คณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2561 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม อาคาร 10 ชั้น 3

นักศึกษา DPU เดินรณรงค์

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมเดินรณรงค์บริเวณชุมชนท่าทราย เพื่อช่วยสนับสนุนและช่วยสมทบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับครูคณะอาจารย์ และนักเรียน KIETTISACK INTERNATIONAL SCHOOL สปป.ลาว

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมต้อนรับครูคณะอาจารย์ และนักเรียน KIETTISACK INTERNATIONAL SCHOOL สปป.ลาว

ครบรอบ 33 ปี ชมรมคณะนักรัองประสานเสียง

ชมรมคณะนักรัองประสานเสียง จัดงานครบรอบ 33 ปี คอรัส Exclusive Party ราตรี ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และทีมผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก และส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬานักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561

รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 59

สภากาชาดไทย ร่วม สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุีรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 59 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

โครงการ Arts & Culture Green Market

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Arts & Culture Green Market 2/2560 #ตลาดนัดกรีนโชว์ของ โชว์พราวของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีลานกิจกรรมร่วมกัน เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ ลานม้าหินอ่อนหลังพระสิทธิธาดา และรับชมการแสดงมาก

โครงการจิตอาสาเพื่อน้องที่ห่างไกล สานสายใยจาก มธบ.

ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ จัดโครงการจิตอาสาเพื่อน้องที่ห่างไกล สานสายใยจาก มธบ. ในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหลักด่่าน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

สวัสดีใหม่ 2561

สายงานกิจการนักศึกษา สวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และชมรมโรบอท

ThaiBev มอบทุนสนับสนุนโครงการ Backpack รุ่นที่ 6

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN+China) รุ่นที่ 6 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาจำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากล้อมไทย

ขอแสดงความยินดีกับนายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง ตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ที่เข้าแข่งขันหมากล้อมรายการ Fo Guang Asian University Go Tournament 2017 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย-4 ธ.ค 2560 ที่ประเทศไต้

โครงการ Smart Health Fit & Firm กับกิจกรรม DPU GREEN WALK & RUN FOR HEALTH

สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจการสนับสนุนสุขภาพ โครงการ Smart Health Fit & Firm กับกิจกรรม DPU GREEN WALK & RUN FOR HEALTH ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 - 07.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศผลการคัดเลือก Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN+China) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) เนื่องจากมีทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ จำนวน 1 ทีม

รับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ 9 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายทุนการศึกษา สายงานการเงินและบริหาร มธบ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

โครงการ PEACE CULTURE DNA

งานสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ PEACE CULTURE DNA ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ Backpack รุ่นที่ 6

สายงานกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6 ก่อนออกเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

STEM Entrepreneurship

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา จัดอบรมนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยกิจกรรม STEM วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ธีม "Inter shades of the Earth" ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

ประกาศผล Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN+China) รุ่นที่ 6

DPU Job Fair 2017 ครั้งที่ 50

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมงาน DPU Job Fair 2017 ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 2 (โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยจีนครั้งที่ 9)

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงาน สี่ศิลป์ถิ่นมังกร ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ในธีมงาน “INTERNATIONAL AREAN+CHINA”

ประกาศ!! การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารฯ ประจำปี 2561

ทหารกองเกิน ซึ่งอยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือน เม.ย. 2561 ผู้ใดที่เห็นว่าตนเองมีโรคหรือสภาพร่างกาย ที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ สามารถขอรับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหาร) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 – 20 ก.พ. 61

ร่วมแสดงความยินดี และส่งกำลังใจให้นักกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) ตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน 2 รายการ

ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนสนับสนุนให้นักกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) ตัวแทนประเทศไทยที่กำลังจะลงแข่ง 2 รายการ เร็วๆ นี้

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนเพื่องานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนเพื่องานพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่กับ นายชัยทัต บุญธรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10

เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (International Student Service Center)

สายงานกิจการนักศึกษา เปิดศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ (International Student Service Center) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารสนั่น เกตุทัต (อาคาร 5 ชั้นล่าง)

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีความรู้เรื่องวอาชีพเสริมอิสระ และฝึกปฏิบัติ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชะวัลนุช สลับลึก นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชะวัลนุช สลับลึก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ัรับรางวัลเหรียญทองแดงและเหรียญเงิน จาก 2 รายการแข่งขัน

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2560 ระว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2560 ณ ใต้อาคาร 6 และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ พบกับชมรมด้านต่างๆ มากกว่า 30 ชมรม และการประกวด MISS DPU SMART QUEEN 2017

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ (เกิดพ.ศ.2540) สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 200, 854

โครงการ "ปลูกต้นไม้ที่บ้านพ่อ สานต่อที่พ่อสร้าง"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ (ภาคประชาชนภาค) นายกสโมสรจังหวัดเพชรบุรี และสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7

ต้อนรับทีมนักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้อนรับทีมนักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม (ทุนด้านกีฬา) และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก (L)ที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งในรายการ The 4th World Students Pair Go Championship ที่ประเทศญี่ปุ่น

U Power: Digital Idea Challenge Season 2

U Power: Digital Idea Challenge ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรม ดิจิแก็งค์ ป่วนมอ ภาค 2

"บันทึกไว้ในความทรงจำ ตราบนิรันดร์"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ร่วมบอกเล่าความรู้สึก ความทรงจำ ผ่านผลงานภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "บันทึกไว้ในความทรงจำ ตราบนิรันดร์" สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Thai Chinese Bridge 4.0

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติจีนอา-เซียน (CAIC) จัดกิจกรรม Thai Chinese Bridge 4.0 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด (อาคาร 6)

โปรแกรมการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลศึกษาของ DPU

ติดตามโปรแกรมการแข่งขันและร่วมส่งกำลังใจให้ “ทีมนักตบ DPU : สิงห์สาวคลองประปา” ในการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วม "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ทอล์คโชว์หัวข้อ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่"

กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท แมสวอร์ จำกัด ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์ ทอล์คโชว์ หัวข้อ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่"

ประชุมนักศึกษาหอพัก DPU1 ประจำปีการศึกษา 2560

สายงานกิจการนักศึกษา จัดประชุมนักศึกษาหอพัก DPU1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 17.00-18.30 น. ณ หอพัก DPU1

โครงการ I-VOLUNTEER

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ วิชาการจัดการความดี ให้ความรู้ด้านจิตอาสา และการทำกิจกรรมโครงการโครงการ i-VOLUNTEER

โครงการ Green DPU Ideas

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ วิชาการจัดการความดี จัดกิจกรรมโครงการ Green DPU Ideas ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.30 -14.00 น. ณ ห้อง 342 อาคาร 3 ชั้น 4

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียน 10 Makara 1979 High School ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจาก 10 Makara 1979 High School ประเทศกัมพูชา วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30-09.00 น.

นักศึกษาทุน Startup เข้าร่วมประกวด Story Pitching 2017

ขอแสดงความยินดีกับนายวรกิตย์ จิตรหมั่น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี 1 (นักศึกษาทุน Startup) เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Movie Boost Up (MBU)

เปิดวิชาเลือกเสรี GE 356 การกีฬาเพื่อสุขภาพ (กีฬากอล์ฟ) ในภาคเรียนที่ 1/2560

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิชาเลือกเสรี GE 356 การกีฬาเพื่อสุขภาพ (กีฬากอล์ฟ) ในภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายทุนการศึกษา สายงานการเงินและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ U League 2017

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ U League 2017 ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

ต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจาก 10 Makara 1979 High School ประเทศกัมพูชา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจาก 10 Makara 1979 High School ประเทศกัมพูชา วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟัง ทอล์คโชว์ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่"

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดทอล์คโชว์ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่" โดย อาจารย์จตุพล ชมพูนิช (อ.เชน) ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี

การแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗

ศูนย์วัฒนธรรม สายงานกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “พระสถิตในดวงใจทั่วหล้า” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ OBOR: ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้เส้นทางสายไหม

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "U Power Digital Idea Challenge Season 2"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดโครงการ "U Power Digital Idea Challenge Season 2" ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร 4

ค่ายทักษะชีวิต : หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างการดำเนินชีวิตแบบ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งผู้นำนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ค่ายทักษะชีวิต : หลักสูตร ค่ายเสริมสร้างการดำเนินชีวิตแบบ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ร่วมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี และมอบทุนสนับสนุนนักกีฬา ที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2560 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงาน ทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

ประกาศ!! นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคอีสาน ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

สายงานกิจการนักศึกษา มีความห่วงใยและเป็นกำลังใจ ให้นักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคอีสาน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

โครงการหอพัก Green ปีการศึกษา 2559

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการหอพัก Green ปีการศึกษา 2559 ในวันนี้ พฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้บริหาร และบุคลากร มธบ. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาธรรมธัช

โครงการ i-VOLUNTEER

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ i-VOLUNTEER ทำดี เพื่อพ่อหลวง ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ สถาบันการเงินชุมชนเคหะท่าทราย

สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการ STEM+ Entrepreneurship

วันที่ 25 กค.60 เวลา 11.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคาร10 (ดร.อสมา มาตยาบุญ ผู้รับผิดชอบโครงการ) โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ประธานในพิธี เป็นผู้พบปะพูดคุยและแนะนำชมรม Maker (นายธรรมนูธ วันชะเอม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโ

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามถวายพระพร

สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ระว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั่งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

นิสิตนักศึกษา DPU เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชมชน ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการทำงานจิตอาสา

โครงการพาน้องปลูกป่า รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการพาน้องปลูกป่า รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรจาก สาระพันปันสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการ "ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่น"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งนายกสโมสรนักศึกษา และกรรมการเข้าร่วมโครงการ "ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่น" ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

เปิดรับสมัครร้านค้า ในงานการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

สายงานกิจการนักศึกษาเปิดรับสมัครร้านค้า ในงานการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 สนใจติดต่อได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือ โทร. 02-9547300 ต่อ 224 (อ.ทัศนีย์) ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 1/2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้พิการในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1/2560 ติดต่อขอรับทุนฯ ได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ขอเชิญร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันพฤหัสดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลาธรรมธัช

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านสุนันท์ ไทยลา รองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

การประกวดคลิปบอกรักแม่ ชิงทุนการศึกษากว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำนักกิจการนักศึกษา ขอชวนนักศึกษา DPU ประกวดคลิปบอกรักแม่ ในโครงการวันแม่ ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษากว่า 5,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียด โทร.02-9547300 ต่อ 829

บริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด มอบเงินสนับสนุนในการจัดทำโล่การแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ 27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงาานกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดทำโล่ฯ โดยคุณสมศักดิ์ ธัญคุณากร เป็นตัวแทนจากบริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด เป็นผู้มอบ

ขอเชิญนักศึกษา DPU เข้าร่วมอบรมโครงการ STEM Entrepreneurship

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "STEM Entrepreneurship" โดยจัดการเรียนรู้ด้านการบูรณาการวิธีคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 2

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปีเป็นประจำทุกปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานสายงานกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา นำทีมต้อนรับ อาจารย์ทศพล บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ พร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานสายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ประกาศผลรางวัลนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

สายงานกิจการนักศึกษา ได้จัดการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 และได้กำหนดวันประกาศผลรางวัลนพรัตน์ทองคำ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

การตัดสินการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600"

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" เมือวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

สายงานกิจการนักศึกษา จัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ความร่วมมือระหว่างทีมฟุตบอล DPU และ สโมสรฟุตบอล แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา, พล.อ.เอกจิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ประธานสโมสร, คุณพีระพล นุชนาฏ ประธานบริษัท AIRFORCE, คุณศรัณย์ สันติพัฒนาชัย CEO บริษัทฯ และคุณสะสม ภพประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ร่วมหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัย

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนักศึกษา มาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาความสามารถทางด้านกีฬา รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตย์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์

ตัวแทนสถาบัน 12 สถาบันร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 - 2561

4 ทีมนักเตะร่วมศึกสี่เส้าหญิง FBS 2017 ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลหญิงสี่เส้า ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ใกล้ปิดคอร์สแล้ว!! สำหรับโครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน

โครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน ในหัวข้อปรัชญาและความเชื่อของจีน เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

การลงนาม MOU ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ 13 สถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิธีเปิด DPU Job Expo 2017

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 จัดงาน DPU Job Expo 2017 ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร4)

การประชุมและนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งอาจารย์อติชาต ตันเจริญ ไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ "มหกรรมฟ้าใส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่" เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มธบ. ร่วมงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกจิตสำนึก และตระหนักถึงคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมไทย พร้อมช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคม ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

โครงการ Smart Career Prep. Smart Students

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Smart Career Prep. Smart Students โดยได้รับเกียรติจาก DJ พี่อ้อย นภาพร จาก Club Friday มาบรรยายหัวข้อ "มีดีให้อวด อวดอย่างไรให้ดูดี" และ เรียนรู้ "เทคนิคการทำสื่อ Digital ให้ปัง!!" โดย อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วม "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับโล่เกียรติคุณ “ผู้บริหารองค์กรต้นแบบปลอดบุหรี่”

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไป เทิดไท้ องค์ราชัน มอบโล่เกียรติคุณ แก่ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รางวัลผู้บริหารองค์กรต้นแบบปลอดบุหรี

กิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดกิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำค่ายนพรัตน์ทองคำ เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สโมสรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สัตหีบ จ.ชลบุรี

พิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600"

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะนิเทศศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

เปิดรับสมัคร!! ทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวนนักศึกษา DPU สมัครทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือโทร. 02-9547300 ต่อ 692, 694

โครงการ "ค่ายศึกษาและสืบสานโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งนางสาวแพรพรรณ คำนวน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี เป็นผู้นำเสนอโครงการ "ค่ายศึกษาและสืบสานโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600"

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

เริ่มแล้ว!! โครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ สายงานทรัพยากรบุคคล และ สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 63 คน

โครงการดนตรีสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการดนตรีสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์หลี่หยาง และ อาจารย์หลี่ฮุ่ย มาบรรเลงเพลงจีนดั้งเดิม

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” โดยเริ่มแข่งขันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมนักกีฬา

ทีมบาสเกตบอลชาย มธบ. คว้าถ้วยพระราชทานในการแข่งขัน “University Basketball Invitation 2017”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบกับ ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรอบชิงชนะเลิศ เป็นสองพี่น้อง "ดาโสม" กิตติเทพและเควิน ช่วยให้ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะไป 75 – 69 คะแนน คว้าถ้วยพระราชทานมาครอง

ปฐมนิเทศนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31

สายงานกิจการนักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักอธิการทวี บุณยเกตุ 6-1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว และได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 68 คน

ประกาศ!! โครการ "เสวนาแนวทางการผ่อนผันทหารกองประจำการ"

นักศึกษาชายที่ทำเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารครั้งแรก ต้องเข้าอบรมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 1-1 (อาคาร4)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Backpack to ASEAN รุ่นที่ 5

สายงานกิจการนักศึกษา จัดแสดงนิทรรศการผลการเรียนรู้, การเสวนา, ร่วมฟังการบอกเล่าประสบการณ์ตรงของนักศึกษา Backpack to ASEAN รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2

เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน วันสุดท้าย

วันสุดท้ายแล้วกับงาน "เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน" พบกับการแสดงและกิจกรรมการประกวดร้องเพลง รวมทั้งขนมและเครื่องดื่ม บริการให้ชิมฟรีตลอดงาน ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

เริ่มแล้ว!! เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน วันแรก

เริ่มแล้ววันแรก กับงาน "เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน" มีการแสดงและกิจกรรมทั้งไทย-จีน มากมาย รวมทั้งขนมและเครื่องดื่ม บริการให้ชิมฟรีตลอดงาน ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

สายงานกิจการนักศึกษา มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามอบเงินช่วยเหลือนายสุทธิภัทร คุ้มชู นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา

โครงการ “เสวนาแนวทางการผ่อนผันทหารกองประจำการ”

นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2539 ที่ทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ต้องเข้าร่วมโครงการ “เสวนาแนวทางการผ่อนผันทหารกองประจำการ” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญชวนนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดีปีใหม่ 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามาสวัสดีปีใหม่สายงานกิจการนักศึกษา และผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา โดยคุณสุภาณีและคุณชัญญาณ์ภัช เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วม "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักบริหารเครือข่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่ 2560

คุณมนตรี สว่างวรรณากร ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา

ร้านเดอะเกร๊ท สวัสดีปีใหม่ 2560

คุณสมชาย เหลืองแตง และ คุณลลิต สมประสงค์ จากร้านเดอะเกร๊ท เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

สายงานกิจการนักศึกษาร่วมบริจาคน้ำขวด จำนวน 100 โหล เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้กับกองทัพเรือ(กองทัพเรือ) โดยมอบให้ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ประกาศ!! นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

สายงานกิจการนักศึกษา มีความห่วงใยและเป็นกำลังใจ ให้นักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และทีมงาน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2560

คุณอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และทีมงาน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (กิจกรรมสิงห์อาสา) เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายอาคม ขุนทอง

ด่วน!! การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ รอบสุดท้าย

นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ (เกิดพ.ศ.2539) สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 488, 854

ประกาศ!! รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและทีมงาน นำเงินจากการประมูลของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและทีมงาน นำเงินจากการประมูลของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ จำนวน 19,000 บาท โดยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือ บริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค ฯลฯ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ ร่วมบริจาคได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 829 / ฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร. 560 / กล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ

ประชุมบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

สายงานกิจการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรสายงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

Edufest @DPU NEW BUSINESS DNA 2016

เชิญชวนร่วมงาน Edufest @DPU NEW BUSINESS DNA เปิดบ้านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

๙ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง

เชิญชวนนักศึกษา DPU ร่วมส่งแผนโครงการในกิจกรรม ๙ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง โครงการที่ีได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร้อมเกียตริบัตร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ธันวาคม 2559

การศึกษาดูงานตัวแทนนักศึกษาโครงการ BACK PACK TO ASEAN ณ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนนักศึกษาโครงการ BACK PACK TO ASEAN และผู้บริหารสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ C - ASEAN เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สนามหลวง

สี่ศลิป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรวิทยายุทธจีน ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร โดยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นหลักสูตรวิทยายุทธจีน ครั้งที่ 1

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สนามหลวง

สี่ศิลป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรตัดกระดาษ ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นหลักสูตรตัดกระดาษ ครั้งที่ 1

สี่ศิลป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรหมากล้อมหรือเหวยฉี (围棋) ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นหลักสูตรหมากล้อม ครั้งที่ 1

สี่ศิลป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรพู่กันจีนหรือซูฝ่า (书法) ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เป็นหลักสูตรการเขียนพู่กันจีน ครั้งที่ 1

เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ "DPU i-Volunteer" ทำดีเพื่อพ่อหลวง

เชิญชวนนักศึกษาที่มีความรู้และความสามารถทางด้าน IT - Digital เข้าร่วมโครงการ "DPU i-Volunteer" ทำดีเพื่อพ่อหลวง สนใจสมัครได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร.02-954-7300 ต่อ 536, 829, 200

พิธีเปิดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดพิธีเปิดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

เปิดจองร้านค้าในงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

ขอเชิญนักศึกษา และ บุคลากร มธบ. จองร้านค้าในงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2559 สามารถจองได้ที่ อาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

โครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2

งานทอดกฐินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานทอดกฐิน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ วัดคุ้งนาบุญ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 27 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

Business idol the series ep.3 (โค้ชเช ชเว ยองซอก)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญโค้ชเช ชเว ยองซอก โค้ชเทควันโด... ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ เพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ 6-1 อาคารสำนักอธิการบดี

โครงการ career talk recruitment 2016

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ร่วมกับ บริษัทโอสถสภา จำกัด, บริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ จำกัด และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ career talk recruitment 2016

การแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิง ประจำปี 2016 - 2017 (WU League 2016)

ขอเชิญชมและร่วมส่งกำลังใจและร่วมเชียร์ทีมนักฟุตบอลหญิงสโมสรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิง ประจำปี 2016 - 2017 (WU League 2016)

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 26 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 25 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 21 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ประเมินหอพักก่อนออกตรวจหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ประเมินหอพักก่อนออกตรวจหอพักเครือข่าย มธบ. ในโครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 20 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 19 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สนามหลวง

DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 18 ตุลาคม 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินหอพัก โครงการ เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ประเมินหอพัก โครงการ เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับ Miss & Mister U-Challenge ปี 2016

น.ส.สุภัทรฌา แสงศรี นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ นายธนศักดิ์ จิตตพงษ์ นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี คว้าตำแหน่ง Miss & Mister U-Challenge ปี 2016 ณ สนามบลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รังสิต

การประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

เริ่มแล้วกับการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2016 ณ สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมดีๆ กับโครงการ "Gen Z ไม่สูบหรี่"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการ "Gen Z ไม่สูบหรี่" มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษ การฉายหนังสั้น การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

นักศึกษาที่ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง "Nerd-Idol" เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “การรณรงค์ปลอดบุหรี่ในวัยรุ่น” เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาและสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตรืปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการตัดสินการประกวดหนังสั้น “การรณรงค์ปลอดบุหรี่ในวัยรุ่น”

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์จัดการประกวดหนังสั้น “การรณรงค์ปลอดบุหรี่ในวัยรุ่น” ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 17.00 น ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม "กิจกรรมยุคใหม่ ตามสไตล์ชาว New Business DNA" ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559 ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร7)

ขอเชิญนักศึกษา มธบ. ร่วมแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

นักศึกษา มธบ. ร่วมทำความสะอาดสวนลุมพินี เนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำนักศึกษาร่วมทำความสะอาดสวนลุมพินี เนื่องในโอกาสครบรอบ 91 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ สวนลุมพินี

มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่ได้จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ 5 แห่ง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอความร่วมมือให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนด 5 แห่ง ดังนี้ 1) บริเวณที่นั่งหลังอาคาร 2 2) บริเวณที่นั่งข้างโรงอาหารด้านสนามฟุตบอล 3) บริเวณหลังโรงละคร อาคาร 12 4) บริเวณที่นั่งข้างอาคาร 8 ติดสตูดิโอ และ 5) บริเวณที่นั่งหลังอาคาร 14

การประชุมติดตามผลแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

กรมควบคุมโรคจัดการประชุมติดตามผลแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบและนักศึกษาเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตและเสวนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตและเสวนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี "New Business DNA"

การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติด 1 ใน 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน “DPU-Gen Z ปลอดบุหรี่ฟุตซอลคัพ” ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ติดต่อสอบถาม ศูนย์กีฬา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 0-29547300 ต่อ 312,676

เชิญชวน นักศึกษา มธบ. ร่วมประกวดออกแบบเสื้อ Club Hunter Young Designer Awards

บริษัท จีซีที มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการ Club Hunter จัดการประกวดออกแบบเสื้อ "Club Hunter Young Designer Awards" ในหัวข้อ "Better Shirt Better Golf" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/ClubHunter

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิต นักศึกษา

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการ "ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังนิสิต นักศึกษา" และ "กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตคนติดยา" ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2559

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชายที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ (เกิดพ.ศ.2539) สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 23 ธันวาคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 488, 854

ดร.ดาริกา ลัทธิพิพัฒน์ อธิการบดี มอบนโยบายการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ โดย ดร.ดาริกา ลัทธิพิพัฒน์ อธิการบดี เป็นประธาน

เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วมบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน

ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร4)

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

คณะกรรมการเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดโครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 โดยมีผู้ประกอบการหอพัก เครือข่ายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมจำนวน 17 หอพัก

มธบ. รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อค

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท.

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของอนุกรรมการและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท.

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยส่งจดหมายเชิญผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วมสัมมนา

อาจารย์ประจำศูนย์สันติวิธีฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งจดหมายเชิญผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วมสัมมนาโครงการ “เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559”

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าพบ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

ดร.อสมา มาตยาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา เข้าพบ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

เชิญร่วมชมนิทรรศการ "วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ"

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ "วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ" และขอเชิญชวนร่วมปักผ้าถวายพระพร ความยาว 7 เมตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่ "แม่แห่งแผ่นดิน"

คุณค่าจากการ "หัวเราะ"

การหัวเราะ ช่วยให้ระบบสมองดี ระบบการทำงานของหัวใจดี ระบบพักผ่อนและผิวพรรณดี ระบบย่อยและขับถ่ายดี และระบบภูมิคุ้มกันดี มาหัวเราะกันเถอะ

เชิญชวนนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมการแข่งขัน CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016

บริษัท อัปเปอร์อีเว้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2559 เพื่อคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษาสำหรับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับประทานถ้วยรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน "มธบ. ฟุตซอลคัพ" ครั้งที่ 12 เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และฝึกทักษะกีฬาสู่ทีมชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมผู้ปกครอง "บ้าน มหาวิทยาลัยคล้องใจเป็นหนึ่ง"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ "บ้าน มหาวิทยาลัยคล้องใจเป็นหนึ่ง" ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

งานเลี้ยงเกษียณบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา "อำลาด้วยใจที่ผูกพัน..."

สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานเลี้ยงเกษียณบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา "อำลาด้วยใจที่ผูกพัน..." เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์

รด. จิตอาสา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"

รด.จิตอาสา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมรณรงค์ ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ บัวภา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้กล่องโฟม"

ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม "รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้กล่องโฟม" เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสายงานได้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร และสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "กินหมด ลดโลกร้อน"

สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม "กินหมด ลดโลกร้อน" เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคและเป็นต้นแบบที่ดี

การลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาอย่าลืมลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 ตามตารางลงทะเบียนของแต่ละคณะและชั้นปีที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษากำหนด เริ่ม!! วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นี้

การร่วมเสวนาเรื่องตลาด...มากกว่าสินค้า คุณเอนก นาวิกมูล ผศ.ดร.วันวร จะนู และคุณศศมน รัตนาลังการ

การร่วมเสวนาเรื่องตลาด...มากกว่าสินค้า โดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับวารสารเมืองโบราณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และชมรมสยามทัศน์ จัดกิจกรรมบางกอกศึกษา ครั้งที่ 8

ประกาศ!! การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่ห้ามขายสุรา

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่ห้ามขายสุรา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4 จุด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

เชิญชวนบุคลากร และ นักศึกษา มธบ. "ออกเสียงประชามติ" ร่างรัฐธรรมนูญ และ ประเด็นเพิ่มเติม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.

เชิญร่วมกิจกรรมบางกอกศึกษาครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559

ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตย่านตลาด ภายใต้พลวัตของเมือง และร่วมฟังการเสวนาเรื่องตลาดกับ เอนก นาวิกมูล, ผศ.ดร.วันวร จะนู และ ศศมน รัตนาลังการ

DPU ร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทวสุนทร จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเป็นตัวแทนถวายเทียนพรรษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา สสอท. รุ่นที่ 3

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา (สสอท. รุ่นที่ 3) เมื่อวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ เป็นประธาน

เริ่มแล้ว!! การรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 สามารถยืนยันการรายงานตัวบัณฑิต ผ่านระบบเว็บไซต์ https://reg.dpu.ac.th/register/ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

Best Practice ประจำปีการศึกษา 2558

สายงานกิจการนักศึกษานำเสนอโครงการในการประกวดรางวัลการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยส่งศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา และศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน เข้าร่วมประกวด

ประกาศ!! การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ประเพณีในการรับน้องใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม

ประกาศ!! การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มขยายวงกว้างสู่นิสิตนักศึกษามากขึ้น

นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559

สำนักกิจการนักศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

เชิญชวนนักศึกษา มธบ. สมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร

นักศึกษาจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559

Green-Y Student Challenge

เชิญชวนนักศึกษา DPU ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ในหัวข้อ "หากนิสิต นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทจะนำไปใช้เพื่อรับมือหรือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชนอย่างไร"

การแข่งขันกีฬาหอพักเครือข่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กีฬา จัดการแข่งขันกีฬาหอพักเครือข่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์กีฬา และสนาฟุตบอล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

บุคลากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. บริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 54 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ (อาคาร4)

DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน ประเภทดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน ประเภทดนตรีสากล สนใจสมัครด้วยตนเองที่สำนักกิจการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดโทร.0-2954-7300 ต่อ 692, 694 ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2559

ประกาศ!! หมายเลขทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา

ศุนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจับหมายเลขทีมผู้นำสโมสรนักศึกษาในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะปราศัยใหญ่ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และเลือกตั้งในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาหอพักเครือข่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน และ วอลเล่ย์บอลหญิง ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุน การศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

การเปิดบริการสระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการสระว่ายน้ำ และห้องฟิตเนส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เชิญชวนบุคลากร มธบ. สวมเสื้อลายดอกช่วงเทศกาลสงกรานต์

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เชิญชวนบุคลากร สวมเสื้อลายดอก ในวันที่ 5 - 8 เมษายน 2559 และร่วมใช้น้ำอย่างประหยัดกับเทศกาลสงกรานต์นี้

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมค่ายนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30

สำนักกิจการนักศึกษาจัดโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดการเข้าค่ายนพรัตน์ทองคำ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน DPU EXPO 2016 ครั้งที่ 48

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 และ www.jobtopgun.com และ www.superresume.com จัดงาน DPU EXPO 2016 ครั้งที่ 48

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม "การแข่งขันแผนธุรกิจยุค Gen Y Z ในศตวรรษที่ 21"

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "การแข่งขันแผนธุรกิจยุค Gen Y Z ในศตวรรษที่ 21" สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม 2559 ที่ ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน โทร.02-9547300 ต่อ 325, 204

เชิญชวนนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมการประกวดเรียงความ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 29 เมษายน 2559 ติดตามข่าวสารได้ที่ www.parliament.go.th/phan

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมดนตรีไทยสากล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชมรมดนตรีไทยสากล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดดนตรีอคูสติก "Urban Square Music Contest 2016" วันที่ 12 ก.พ. 2559 ณ ศูนย์การค้าเออร์เบิน สแควร์

เปิดรับสมัคร!! ทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

เชิญชวนนักศึกษา DPU สมัครทีมผู้นำสโมสรนักศึกษา และประธานคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือโทร. 02-9547300 ต่อ 694, 692

เชิญชวนนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์และพัฒนาวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-2458859

ขอเชิญคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน คืนสู่เหย้า “Colorful Party ราตรีสีสัน คืนสัมพันธ์ DPU”

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานคืนสู่เหย้า ภายใต้ธีม“Colorful Party ราตรีสีสัน คืนสัมพันธ์ DPU” ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมงานวันรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และบุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมงานวันรณรงค์กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณคลองส่วยและคลองบางซื่อ

มอบรางวัลแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดทำ App ให้แก่สายงานกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มธบ. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด App >> DPU SAO ได้ที่ Play Store (รองรับเฉพาะ Android)

เปิดแล้ว!! มิตรไมตรีคลินิก สาขาคลองประปา

นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัตรทองกับมิตรไมตรีคลินิก สามารถใช้สิทธิ์รักษาได้ที่มิตรไมตรีคลินิก สาขาคลองประปา ตรงปากซอยประชาชื่น - นนทบุรี ซอย7 เยื้องกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการ smart teen love say play

ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน จัดโครงการ smart teen love say play ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ เวทีบริเวณใต้อาคาร7

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา มธบ. ที่คว้า 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

ทีมนักกีฬา มธบ. คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่่งขันว่ายน้ำกบ 100 เมตร หญิง 1 เหรียญทอง และอีก 1 เหรียญทองจากกีฬาบาสเกตบอลทีมชาย อดีตแชมป์ 6 สมัยติดต่อกัน และยังคว้าอีก 6 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 15 เหรียญ

มธบ. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 30

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดนักศึกษานพรัตน์ ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2954-7300 ต่อ 829

เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มธบ. ร่วมทำสิ่งดีๆ ด้วยการร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับผู้พิการทางสายตา สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2559

เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มธบ. บริจาคโลหิต และ บริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ (อาคาร4)

หน่วยงานมาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙

ผศ.ดร.วันวร จะนู ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากคณบดีและรองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า มธบ.

อธิการบดีให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา มธบ.

คณะนักกีฬา มธบ. เข้ารับโอวาทจากท่านอธิการบดี ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ในวันที่ 7 - 18 มกราคม 2559

กำหนดการลงทะเบียนตามกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการลงทะเบียนตามกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2558 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า หรือต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้ว)

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ ขอถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดหลักสี่

กิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าชาว DPU ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และ อาสาช่วยงาน Bike for Dad เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนนทบุรี

มธบ. จัดงานพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์วัฒนธรรมจัดงานพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ รองอธิการบดีสายงานการเงินและบริหาร เป็นประธานในพิธี

สัมมนาสายกิจการนักศึกษา ประจำปี 2558

สายกิจการนักศึกษาจัดสัมมนา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารนาวีภิรมณ์ 1 กองทัพเรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม Bike for Dad กับ จ.นนทบุรี

เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าชาว DPU ทุกท่านร่วมกิจกรรม Bike for Dad กับ จ.นนทบุรี

มธบ. จัดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ การแสดงโขนชุด “ศึกพรหมาศ” พร้อมการประกวดนางนพมาศ หนังกลางแปลง และร้านค้าอีกมากมาย

ทำบุญตักบาตร โดยชมรมพุทธศาสน์-ประเพณี

อธิการบดี บุคลากร นักศึกษา มธบ. และบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ศาลาธรรมธัช

นักศึกษา มธบ. เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2558

นักศึกษา มธบ. เข้ารับโล่รางวัลนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2558 ดังนี้ 1. นายอานนท์ บัวภา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทกิจกรรมดีเด่น 2. นางสาวสุพรรณี อ่วมวงษ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

ประกาศผลโครงการ Backpack to ASEAN รุ่นที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 24 ทีม ที่ได้เดินทางท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ๆและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในต่างประเทศในโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN) รุ่นที่ 4

โครงการ "Safe life Safe sex"

มธบ. ร่วมกับ แกนนำนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ "Safe life Safe sex" เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

อาสาคืนรัง’17 คืนสู่เหย้า 37 ปี ค่ายอาสาฯ หวนกลับมาคืนรังครั้งที่ 17

มธบ. จัดงานอาสาคืนรัง’17 คืนสู่เหย้า 37 ปี ค่ายอาสาฯ หวนกลับมาคืนรังครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 4)

"บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี

เปิดจองร้านค้าในงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

ขอเชิญนักศึกษา และ บุคลากร มธบ. จองร้านค้าในงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 สามารถจองได้ที่ อาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

การประชุมฟุตบอล "เยือนถิ่นเก่าเหล่านักบอล มธบ."

มธบ. ร่วมกับ นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ พร้อมด้วย"โค้ชจุ่น" อนุรักษ์ ศรีเกิด, "โค้ชหมู" ยรรยง ทองประยูร จัดฟุตบอลนัดพิเศษรวมอดีตนักเตะ มธบ. อาทิเช่น ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ที่สนาม มธบ.

มธบ. ร่วมใจใช้สะพานลอย

นักศึกษาเดินรณรงค์การใช้สะพานลอย เมือวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ท่านอธิการบดีมอบนโนบายแก่บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 โดยท่านอธิการบดีได้มอบนโนบายแก่บุคลากรสายงานกิจการนักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมโครงการ "SAFETY RIDING FOR GEN Y Z"

ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า สุขาภิบาล 3 รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น. รับจำนวนจำกัด ฟรีอาหารกลางวัน และนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม

ขอเชิญ "ฉีดวัคซีน คอตีบ - บาดทะยัก"

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มธบ. และ บุคคลทั่วไป "ฉีดวัคซีน คอตีบ - บาดทะยัก" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มธบ. ขอยกย่อง พลเมืองดี

คนขับรถมอเตอร์ไชด์ วินหน้ามธบ. พลเมืองดีที่ช่วยกันจับคนร้ายวิ่งราวทรัพย์นักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558

Aj. Win Naing Soe (Aj. Austin) เป็นตัวแทนมอบหนังสือขอบคุณ มธบ.

Aj. Win Naing Soe (Aj. Austin) เป็นตัวแทนมอบหนังสือขอบคุณ มธบ. ที่บริจาคเงินช่วยเลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่า เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

นักศึกษา มธบ. รักษ์โลก "ลดใช้กล่องโฟม"

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มธบ. ร่วมรักษ์โลก "ลดใช้กล่องโฟม" เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวของเรากันนะจ๊ะ

ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี สมัครและเข้าร่วมโครงการ DPU SMART ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมหัวเข็มขัดทอง และ บันทึกลงใน Transcript กิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 02-954-7300 ต่อ 438, 622, 827

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "SAFETY RIDING FOR GEN Y Z"

ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า สุขาภิบาล 3 ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ขอเชิญ นักศึกษาหอพัก เข้าร่วมโครงการด้านความปลอดภัยในหอพัก

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

เชิดชู...นักศึกษาทำความดี

ขอชื่นชมนางสาวสุดารัตน์ นักว่อน นักศึกษาคณะการบัญชี พบโทรศัพท์ในห้องน้ำหญิง ที่ศูนย์กีฬาด้านหน้า ได้มามอบให้ที่ศูนย์กีฬาเพื่อมอบให้กับเจ้าของต่อไป

บทความเรื่อง "สภาพปัญหา แนวทางการจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

สภาพปัญหา แนวทางการจัดการความขัดแย้ง และความสำเร็จในการไกล่เกลี่ย ของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย นิติพล ธาระรูป และ ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 2558

ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา ที่นักศึกษาควรอ่านและปฏิบัติตาม โดยศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

กิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวชมรมฟุตบอล มธบ.

ผศ.ดร.วันวร จะนู ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ให้การต้อนรับตัวแทนศิษย์เก่าและรับจดหมายขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวชมรมฟุตบอล มธบ. 21 พ.ย.58

ประกาศ!! มธบ. กำหนดพื่นที่สูบบุหรี่ 4 แห่ง ฝ่าฝืนมีโทษทางวินัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ 4 แห่ง คือ 1) บริเวณที่นั่งหลังอาคาร 2 2) บริเวณที่นั่งข้างโรงอาหารด้านสนามฟุตบอล 3) บริเวณหลังโรงละคร อาคาร 12 4) บริเวณที่นั่งข้างอาคาร 8 ติดสตูดิโอ

BACKPACK TO ASEAN

เชิญชวนนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมวิสาสะ 2558

ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก Foodpanda (Thailand) Co.,Ltd. ในกิจกรรมวันวิสาสะ ประจำปีการศึกษา 2558

มธบ. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่า โดยมีอ.ฐิติ ลาภอนันต์ ผู้อำนวยการสายงานกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนในการมอบเงินช่วยเหลือ ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

วิสาสะ ประจำปีการศึกษา 2558

มธบ. จัดกิจกรรม "งานวิสาสะ" ในวันที่ 26 กันยายน 2558 มีนักศึกษาแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ มีกิจกรรมทั้งรับน้อง พิธีบายศรีสู่ขวัญ และ กิจกรรม Freshy Night

มธบ. สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

สำนักกิจการนักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ มธบ. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างทีสุด

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรและลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรและลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก

ร่วมกดไลค์และเข้ากลุ่ม "DPU เพื่อนมอเตอร์ไซค์"

ขอเชิญร่วมกดไลค์และเข้ากลุ่ม "DPU เพื่อนมอเตอร์ไซค์"

Active Citizen...ปลุกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชั่น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558

มธบ. แบ่งปันน้ำใจ บริจาคโลหิต

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในวันที่ 29 กันยายน 2558 ตั้งแต่ 09.00 น. - 15.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

วิถีไทยก็ฮิปได้

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย เงินรางวัลกว่า 3 ล้านบาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2558

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศพม่าผ่านผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

"The Down" เป็นคนธรรมดามันง่ายไป

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมชมภาพยนต์ "เดอะดาวน์" The Down (เป็นคนธรรมดามันง่ายไป) มาดูกันเยอะๆ นะ

มธบ. รวมใจลดใช้กล่องโฟม

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือลดใช้กล่องโฟม เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียวของเรา ร่วมกันนำภาชนะมาบรรจุอาหารรับประทานกันนะจ๊ะ

เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 10 กันยายน 2558

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

ยื่นเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558

โปรดระวัง!!!

โปรดระวังประกาศตามภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบกับกิจกรรมดังที่ประกาศ⚠⚠⚠

DPU for MYANMAR

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรับบริจาคเงิน ประมูลสิ่งของ รับบริจาคสิ่งของ ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558

ร่วมเฝ้าระวังเหตุร้าย!!!

ร.11 พัน.2 รอ. รับผิดชอบพื้นที่เขตบางเขน, หลักสี่ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถคลิกรายละเอียดเพื่อดูข้อมูล และเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน

แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมให้กำลังเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 กันยายน 2558

กิจกรรม bike for MOM

" bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ " กิจกรรมจิตอาสาโดยนักศึกษาและบุคลากร DPU ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ ร.1 พัน 1, สนามกีฬากองทัพบก

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ “บ้าน มหาวิทยาลัยคล้องใจเป็นหนึ่ง” วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รายงานตัวเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

การรายงานตัวเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 พฤศจิกายน 2558 **ทั้งนี้ บัณฑิตต้องมีรายชื่อประกาศจบการศึกษาจากฝ่ายทะเบียนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว**

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด 2558

สัมมนาผู้ประกอบการหอพักและคณะกรรมการ เรื่อง "สังคมไทยจะก้าวไกลต้องใส่ใจเยาวชน" วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

การสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานคณะวิชา/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และจอดรถ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 29

ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 24 เมษายน 2558 ผลปรากฎว่ามีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสามารถเข้าร่วมโครงการได้จำนวน 43 คน ดังนี้

การประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 29

ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา DPU ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 เข้าร่วมการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 29

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบสุดท้าย)

ประกาศด่วน! นักศึกษาที่เกิดปี 2537 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ขอให้ติดต่อศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 นี้เท่านั้น

เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ฝ่ายทุนการศึกษา ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำหรับนักศึกษาเก่าชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)

ขอเชิญร่วมโหวต DPU Backpack Blog Contest

เชิญชวนชาว DPU ร่วมโหวตให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลงานการเขียน Blog ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ DPU Backpack to ASEAN รุ่นที่ 2 ตอน "ยกก๊วน แบกเป้ ตะลุยอาเซียน" หมดเขตร่วมโหวตวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นี้

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาทุน มธบ. ปีการศึกษา 2557

ขอเชิญศึกษาทุน มธบ. เข้าใหม่ทุกประเภทเข้าร่วมประชุมโครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาทุน มธบ. ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมสมัครทีมสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

นพรัตน์ทองคำ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และ Download เอกสารการสมัครได้ที่นี่

ประกาศผล Backpack to ASEAN

ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกแผนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน (Backpack to ASEAN) ประจำปีการศึกษา 2556

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน

กรณีเกิดเหตุด่วนฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ดังนี้

ข้อปฏิบัติเมื่อนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ

กรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยและต้องนำส่งโรงพยาบาลให้ปฏิบัติดังนี้

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2536 ให้มายื่นเรื่องของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2556

ภาพบรรยากาศ Walk Rally น้องใหม่ DPU

สำนักกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม Walk Rally น้องใหม่ DPU ขึ้นในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2556

การรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2556

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200