ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ว่าด้วย  ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต  พุทธศักราช  2539

1.  นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

1.1  ต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาทุกครั้ง  เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย

1.2  ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย

1.3  ไม่เข้าห้องเรียนช้า หรือเดินออกจากห้องเรียนในขณะที่อาจารย์กำลังสอนอยู่  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนก่อน

1.4  ไม่พูดคุยกัน หรือแสดงกริยาไม่สมควรในขณะที่มีการสอน

1.5  ต้องมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่มาเรียนสายหรือขาดเรียน

1.6  ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำตักเตือนของอาจารย์ และผู้มีอำนาจหน้าที่

1.7  ไม่แสดงกริยา วาจา ให้เห็นว่าไม่แสดงความเคารพต่อมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์  หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

1.8  ไม่สูบบุหรี่ในเขตหวงห้าม

1.9  ไม่ดื่ม หรือนำสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด อาวุธ เข้ามาในมหาวิทยาลัย

1.10  ไม่เล่นการพนัน หรือเข้าไปในบริเวณที่มีการเล่นการพนัน

1.11  ไม่นำบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารเรียน หรือเข้าในห้องเรียน

1.12  ไม่ทะเลาะวิวาท หรือใช้กำลังทำร้ายร่างกายระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.13  ช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน  อาคารเรียน  และสภาพแวดล้อมทั่วไป

1.14  ไม่กระทำการใด ๆ ที่ผิดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม

1.15  ไม่ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ชำรุด บกพร่อง ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

1.16  ประพฤติตนเป็นสุภาพชน หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่มหาวิทยาลัย

1.17  ไม่นิยมเลื่อมใสในลัทธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

1.18  ไม่ทำการเรี่ยไร หรือบอกบุญกุศล โดยขอรับบริจาคภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

1.19  การจัดทัศนาจร  หรือทัศนศึกษาในนามของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อนจึงจะดำเนินการได้

1.20  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ บันทึกของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

2.  นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  ดังนี้

นักศึกษาภาคปกติ

นักศึกษาชาย

 1. สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย สวมสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ในกรณีงานพิธีต่าง ๆ ให้ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย
 2. สวมกางเกงขายาว สีดำ สีน้ำเงินเข้ม หรือสีกรมท่า คาดเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 3. สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม

นักศึกษาหญิง

 1. สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว กระดุมโลหะ ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยและกลัดเข็มกลัดพระสิทธิธาดา ไว้ที่อกเบื้องซ้าย
 2. สวมกระโปรงสีดำ สีน้ำเงินเข้ม หรือสีกรมท่า ยาวเสมอเข่า คาดเข็มขัดที่หัวเข็มขัดมีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 3. สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม

นักศึกษาภาคค่ำ

นักศึกษาชาย

 1. สวมเสื้อเชิ้ต  หรือเสื้อยืดมีปก  สีและทรงสุภาพ  และห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม  และเสื้อไม่มีแขน
 2. สวมกางเกง  สีและทรงสุภาพ 
 3. สวมรองเท้าหุ้มส้น สีและทรงสุภาพ  และห้ามสวมรองเท้าแตะ

นักศึกษาหญิง

 1. สวมเสื้อ  สีและทรงสุภาพ  ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม  เสื้อเอวลอยและเสื้อไม่มีแขน
 2. สวมกระโปรง  หรือกางเกง  สีและทรงสุภาพ 
 3. สวมรองเท้า  สีและทรงสุภาพ  และห้ามสวมรองเท้าแตะ

สำหรับนักศึกษาที่มีงานประจำ  ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ สามารถแต่งกายตามเครื่องแบบที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดได้

3.  นักศึกษาที่กระทำผิดระเบียบวินัย อาจถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.1  ตักเตือน หรือตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2  ตัดคะแนนความประพฤติ

3.3  ให้นักศึกษาและผู้ปกครองทำทัณฑ์บนไว้

3.4  พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

3.5  พ้นจากสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4.  อำนาจและขั้นตอนการลงโทษ

 4.1  มหาวิทยาลัยกำหนดคะแนนความประพฤตินักศึกษาไว้คนละ  100  คะแนน  ต่อ  1 ปีการศึกษา

4.2  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจำ  และอาจารย์พิเศษ  มีอำนาจลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดระเบียบวินัย  โดยสามารถตักเตือนหรือตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร  และตัดคะแนนความประพฤติได้

4.3  การลงโทษ  ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกินครั้งละ  5  คะแนน  เมื่อสั่งลงโทษแล้วให้รายงานตามลำดับขั้น  เพื่อให้ท่านอธิการบดีทราบทุกครั้ง

 4.4  การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกิน  5  คะแนน  การให้นักศึกษาและผู้ปกครองทำทัณฑ์บนไว้  การพักการศึกษา  หรือการให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้นำเสนอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจำคณะที่นักศึกษาผู้กระทำผิดสังกัดอยู่พิจารณาในเบื้องต้น  แล้วนำเสนอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณานำเสนออธิการบดี 

4.5  การลงโทษจะต้องทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  ลงนามโดยอธิการบดี

5.  หากนักศึกษาคนใดกระทำความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

        5.1  แสดงออกต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

        5.2  ก่อการทะเลาะวิวาท หรือใช้กำลังทำร้ายร่างกายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือกับบุคคลภายนอก

        5.3  ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์

        5.4  กระทำความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น

        5.5  ประพฤติตนในด้านชู้สาว และเป็นที่เสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย

        5.6  ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก  ความผิดที่ไม่ใช่ความประมาท หรือความผิดลหุโทษ

        5.7  ปลอมแปลงเอกสารทางการของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น

        5.8  ประพฤติตนเป็นพาลเกเร เล่นการพนัน เสพของมึนเมา หรือยาเสพติด นำอาวุธเข้ามาในมหาวิทยาลัย  

        5.9  ถูกตัดคะแนนความประพฤติจนเหลือไม่ถึง  60  คะแนน  ในรอบปีการศึกษานั้น

*****************************************************************

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200