ทุน Startup

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ที่จบชั้น ม.6, ปวช.

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน

           คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย

นักเรียนผู้สนใจ อัดคลิปวิดีโอของตัวเอง ความยาว ประมาณ 2 – 5 นาที โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1. แนะนำตัวเอง

           2. นำเสนอไอเดียและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหรือนำเสนอธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ดังนี้

               - ทำธุรกิจอะไร

               - คิดว่าจะเริ่มต้นทำได้เมื่อไร

               - เริ่มต้นทำยังไง

               - กลุ่มลูกค้าคือใครและจำนวนประมาณเท่าไร

               - แผนการขยายธุรกิจในอนาคต

           3. อัพโหลดวิดีโอขึ้น Youtube ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองและตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็น สาธารณะ (Public)

           4. จากนั้นให้นำ Link ที่ได้จาก Youtube ไปโพสต์ที่เฟสบุคส่วนตัวของตนเอง และให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (Privacy) ให้เป็นสาธารณะ (Public)

           5. ใส่ Caption สำหรับการโพสต์ เป็น “ชื่อ-นามสกุลของตนเอง”, “ชื่อโรงเรียน” และกำหนดให้ใส่ Hashtag ดังนี้ #DPU #StartupUniversity #ทุนนักประกอบการรุ่นเยาว์60

           6. จากนั้นให้ส่ง Link ที่โพสต์วิดีโอของตนเองใน Facebook และ Youtube มาที่อีเมล [email protected]

           7. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9547300 ต่อ 438

หมายเหตุ : จำนวนการกดถูกใจ (Likes) และจำนวนการ Shared คลิปวิดีโอ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาทุน

การคัดเลือก : คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามา

เงื่อนไขของการรับทุน

           1. รักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปีการศึกษา

           2. จัดทำธุรกิจตามไอเดียที่ได้นำเสนอในคลิปวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

               - ชั้นปีที่ 1 นำไอเดียที่นำเสนอ มาทำแผนและจัดทำ Proposal

               - ชั้นปีที่ 2 เริ่มจัดทำธุรกิจและสร้างต้นแบบชิ้นงาน พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุน

               - ชั้นปีที่ 3 สร้างชิ้นงานตามไอเดียและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือโค้ช

               - ชั้นปีที่ 4 นำชิ้นงานและธุรกิจของตนเองออกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสื่อและโรงเรียนต่าง ๆ

           3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

KPI  ทุน Startup  

           1. จะต้องช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 

           2. จะต้องจัดทำธุรกิจตามไอเดียที่ได้นำเสนอในคลิปวีดีโอ

           3. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ หรือ Startup ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

           4. จะต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ / ปีการศึกษา

           5. ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00  ต่อปี  หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

           6. ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200