การให้คำปรึกษา

     

            บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยอาจารย์แนะแนวที่มีคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา ให้บริการแก่นักศึกษาที่ประสบกับความไม่สบายใจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเรียน  การปรับตัว  ครอบครัว  เพื่อน  ความรัก  การหางานทำ  ฯลฯ  และหากนักศึกษาไม่สะดวกที่จะรับคำปรึกษาด้วยตนเอง  สามารถปรึกษาผ่านทาง “Hot Line DPU”  ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-580-0069 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.   นอกจากนี้มีบริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบสุขภาพจิต  แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์  แบบสำรวจความสนใจในอาชีพ  ฯลฯ  เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและมีความสุขในการเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ

            นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่กลุ่มงานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน (ห้องแนะแนว)  อาคาร 10 ชั้น 1  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา  08.30 – 16.30 น.  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าได้ที่หมายเลข  02-954-7300 ต่อ 204, 325  หรือ  E-Mail :  [email protected]

     

      อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

             อาจารย์ประนอม  ศรีโกศักดิ์        เบอร์ติดต่อภายใน  325

     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200