สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

  • โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา “การดูแลนักศึกษาด้วยสันติวัฒนธรรม”
  • โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน  “การปฏิบัติงานตามวิถีสันติวัฒนธรรม”
     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200