ประธานคณะกรรมการนักศึกษา

 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
นางสาวอินทิรา เทพจะก๋อง

 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
นายกฤติมา เดชวงศ์

 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
นายมลชัย

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
นางสาวกัญญาวีร์ เจริญพร

 

วิทยาลัยนานาชาติจีน
Ms.Li  Jinshan

 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์แทนเมนต์เทคโนโลยี
นายณัฐปภัสร์ โชติพรทิพย์

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นายธีรภัทร์ มอญดะ

 

คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวภัทราพร ส่งเสริม

 

คณะศิลปศาสตร์

นายบรรพต แซ่ก้าง

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายพนมวรรณ จันทร์ศิริ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวสุธาศิณี ชื่นอยู่   

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนรัมย์


ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
นางสาวสุภาวดี  แตงเรือง 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
นายโชติเดชา  คงสวัสดิ์

 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
นายวรกร  คงตุก 

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
นายอภิชาต  ปู่แก้ว

 

วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน
Miss Xu Jinrui

 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์แทนเมนต์เทคโนโลยี
นางสาวณัฐฌา  ไทยครองธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นายวุฒิพงษ์  ปาลกะวงศ์

 

คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวสุภัชชา  ดวงล้อมจันทร์

 

คณะศิลปศาสตร์

นายชยานันท์  คลี่บำรุง

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายพลช  วิทยาจักษุ์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายตะวัน  จันทร์บัว     

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีเดช

 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
นายธัญนรากรณ์  ทองคำ

 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐวดี  กีรติศิริ

 

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
นางสาวกนกวรรณ  เตชะรัตนยืนยง

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
นายณัฎฐพงษ์  มาลีเศรษฐ์

 

วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน
นางสาวจารุมน  วิริยพงศ์พัฒน์

 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์แทนเมนต์เทคโนโลยี
นายวรวิทย์  มีจั่นเพชร

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นางสาวฐิติยา  ไกรฤกษ์

 

คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวพรรณิกา  พึ่งศิลป์

 

คณะศิลปศาสตร์

นายวิชา  แก้วอุดม

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวกมลวรรณ  มณีเพิ่ม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวสุรารักษ์  ว่องกสิกรณ์

      

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายภูรีภัทร  วิจิตรธัญญะ

 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
นางสาวเรณุกา วงษ์ยอด
 
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร
นายนรากร จีนหลักร้อย
 
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
นางสาวชมพูนุช ตั้นเซ็ง
 
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
นายศุภรัช จิตรชญารมิตา
 
วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน
Miss Ma Jingling
 
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์แทนเมนต์เทคโนโลยี
นางสาวธีราภรณ์ สิงห์ขร
 
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
นายคณิสร ว่องธนวณิช    
 
คณะนิเทศศาสตร์
นายกิตติภูมิ รัตนประกอบ
 
คณะศิลปศาสตร์
นางสาวณัฏฐา แดนวงศ์
 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
นายคมเดช สุขใจ
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
นายพรพรหม พุทธรัตน์
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
นายสิทธิโชค ขาวมัย
 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
  นางสาวปาริชาติ  วรรณทอง


   
 • วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร
  นายกนกศักดิ์  ศรีจันทร์

   
 • วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
  นางสาวชัญญานุช  สระทองเตียว


   
 • วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
  นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีลาชัย


   
 • วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์แทนเมนต์เทคโนโลยี
  นายนุกูล  ประสิทธิ์

   
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน
  Mr. Gu Chenxuan


   
 • วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)
  นายเอกพันธ์  ไชยสุวรรณ์
 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
  นายนรเชนทร์  ทั่งทอง

 

 • คณะนิเทศศาสตร์
  นางสาวณัฐธิดา  ฮั้นประเสริญ

 

 • คณะศิลปศาสตร์
  นางสาวธรรมชนก  แซ่สือ

 

 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  นายวิทยา  มณีน้อย


   
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  นางสาวสุภาพร  สังข์เครือ

 

 • ณะรัฐประศาสนศาสตร์
  นางสาวสุพิชญา  มรรคทรัพย์

 


 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

 

 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

-  นางสาวปนัดดา  เอี่ยมสะอาด

หลักสูตรการบัญชี

-  นางสาวปริยชาติ  สระแพ

หลักสูตร International Program

-  นายปิยะพงษ์  คงเมือง

 

 • วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

​นายนิธิกร  เมืองแก่น

 

 • วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

นางสาวสาวินี  แซ่ตัง

 

 • วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

นายปภัสกรณ์  ธิมาชัย

 

 • วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์แทนเมนต์เทคโนโลยี

นายนุกูล  ประสิทธิ์

 

 • วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน

Mr. Shiqi Zhao

 

 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

​นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์

 

 • คณะนิเทศศาสตร์

นายอัฑฒ์นนท์  โชติเจริญพรหม

 

 • คณะศิลปศาสตร์

นายสุพรชัย  เชาว์เฉียบ

 

 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายกฤษณะ  จันทวดี

 

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวอภิวดี  ศักดิ์เชิดชูตระกูล

 

 • ณะรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวกัญญาพร  สิงสันต์

 


ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

ภาคปกติ

 

 • คณะบริหารธุรกิจ

นายชุติวัฒน์  ตาบเอี่ยม

 

 • คณะการบัญชี

นายศราวุฒิ  ตัดโท

 

 • คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวปิยธิดา  ไหมคง

 

 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นายณัฐพร  สุขสำราญ

 

 • คณะศิลปศาสตร์

นายพิชญะ  มาละกุล

 

 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายชญานิน  หมายมั่น

 

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นายปรัชญา  ดรุณพงศ์

 

ภาคค่ำ

 • ประธานภาคค่ำ

นายอรรถพล  แห่สูงเนิน

 

 • คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวนภัสวรรณ  มาคิน

 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายพัทธพล  หย่ำวิลัย

 

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศุภวัฒน์  ทิพย์สิงห์

 

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวมณีนุช  ประนันทัง

 

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวจิตรานุท  สุขสัจจี

 

 • วิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวอรจิรา  ปทุมกวิน

 

 • วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน

Miss. Ma  Rui 

 
 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

ภาคปกติ

 

 • คณะบริหารธุรกิจ

นางสาววณีรนุช  กุดป้อง

 

 • คณะการบัญชี

นางสาวหิรัญยา  พาใจธรรม

 

 • คณะเศรษฐศาสตร์

นางสาวธัญญารัตน์  ชัยฉิม

 

 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นายสุรศักดิ์  ทำมะสี

 

 • คณะศิลปศาสตร์

นายอิทธิกร  ลือโสภา

 

 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายภาณุพงศ์  พูลเกิด

 

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นายชนะชัย  อิ่มเดชา

 

ภาคค่ำ

 • ประธานภาคค่ำ

นายอรรถพล  แห่สูงเนิน

 

 • คณะนิเทศศาสตร์

นายอำนาจ  รอดโพธิ์

 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายศิวะ  ทองจิตร์

 

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศิวกร  ชิวหะ

 

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวพันธ์วิภา  จิตรขวัญ

 

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายพลายแก้ว  ศุขะพันธุ์

 

 • วิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวศิริกัลยา  เลน ดาโสม

 

 • วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน

Mr.Wu  Hao

 
 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ภาคปกติ

 

 • คณะบริหารธุรกิจ

นางสาวธิดาพร  ศรีประทุมภรณ์

 

 • คณะการบัญชี

นายณัฏฐพร  เชาวน์ฤทธิ์

 

 • คณะเศรษฐศาสตร์

นายอนุวัฒน์  สุโนนคุณ

 

 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

นายเรืองริชญ์  นวลโคกสูง

 

 • คณะศิลปศาสตร์

นายณัชพล  บุญมณีโชติ

 

 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นายจิรเมธ  สุขชื่น

 

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

นางสาวโสรยา  สุทธาวาส

 

ภาคค่ำ

 • ประธานภาคค่ำ

นายณัฐวุฒิ  เพชรสุวรรณ์

 

 • คณะนิเทศศาสตร์

นายอณิวัฏ  ชาติชัยเจริญ

 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายเก่งกาจ  โชติทัตพิชา

 

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกรรณิการ์  ดีนอก

 

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

นายลัทธพล  อัฏฏะวัชระ

 

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายฉัตรชัย  ชำนาญเวช

 

 • วิทยาลัยนานาชาติ

นางสาวศิริกัลยา  เลน ดาโสม

 

 • วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน

Mr.Li  Ziang

 

 

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

ภาคปกติ

 

นางสาวสุทิราวดี รัตนะเวฬุ

นายสิงหา แก้วไซนาม

นายกิตติพันธ์ สีงาม

นายกฤตย์ สมุทรโคตา

นายวิทยา พงษ์ศิลา

นายวงศธร กลิ่นอุบล

นางสาวอัจฉรา ทรงศิริวัฒน์

 

ภาคค่ำ

 

นางสาวมณีรุ้ง อ่องจรูญ

นายณัฐพงษ์ เกตุแก้ว

นายเกียรติบดินทร์ ประภาสะโนบล

นายธนวิชญ์ แจ่มลิโต

นายฉัตรชัย อยู่กลัด

 • วิทยาลัยนานาชาติจีน

นางสาวอี่หลิง หลิว

นายศุภมงคล ลิ้มสุเวช
 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200