ผ่อนผันทหารกองประจำการ

นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร(รด.) เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี ต้องมายื่นเอกสารเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังนี้

-  สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา    2  ฉบับ
-  สำเนาหนังสือสำคัญ (ส.ด.9)        2  ฉบับ
-  สำเนาหมายเรียก (ส.ด.35)           2  ฉบับ
-  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา      2  ฉบับ (ขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ)

** หากภูมิสำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้เอกสารอย่างละ  3  ฉบับ**

สำหรับผู้ที่เคยผ่อนผันแล้ว  ยื่นเอกสารสำเนา สด.43  จำนวน  2  ฉบับ

นำเอกสารมายื่นที่ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา ภายระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด

 

ผู้ให้บริการ :

                อาจารย์วรวุฒิ  สวัสดิชัย      โทร. 089 - 8271240

                คุณชัญญาณ์ภัช  วรภัทร์      โทร. 089 - 6656514

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200