ทุนเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ร่วมกับ  สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือ  “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”
         - สถาบันอุดมศึกษาสนุบสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน (หรือยกเว้นค่าเล่าเรียน)  ตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
         -  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สนุบสนุนเงินทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร  จำนวนเงินคนละ  40,000  บาทต่อปีการศึกษา 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          1.  เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล  และสงขลา 4 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอจะนะ  เทพา  นาทวี และสะบ้าย้อย  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร
         2.  บิดา  หรือมารดา  หรือผู้อุปการะของเยาวชน  มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดจังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล  และสงขลา 4 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอจะนะ  เทพา  นาทวี และสะบ้าย้อย  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร
         3.  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า (ระดับ ปวช.) ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ  ตลอด 6 ภาคการศึกษา
         4.  มีความประพฤติดี  และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
         5.  ผู้รับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนต่อเนื่องอื่นใด  ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ

KPI  ทุนเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          1.  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          2.  ต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3  โครงการ / ปีการศึกษา

          3.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200