ทำบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท

เมื่อนักศึกษาเกิดเจ็บป่วยให้เข้ารักษา ตามสถานพยาบาลที่ตนเองได้เลือกไว้ตอนสมัครเรียน
โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการใช้สิทธิการรักษา

-  หากโอนย้ายสิทธิมาใช้ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดนนทบุรี (สถานพยาบาลมิตรไมตรีการแพทย์)
-  เมื่อนักศึกษากลับบ้านต่างจังหวัด เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ตามโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบัตร 30 บาท

** รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อห้องพยาบาล หรือ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 **

 

ผู้ให้บริการ :

อาจารย์วรวุฒิ  สวัสดิชัย        โทร. 854

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200