ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาและการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือตามความสามารถของผู้รับทุน  ปีละ  8,000 บาท  ซึ่งทางมูลนิธิฯ  จะแจ้งรายชื่อผู้รับทุนให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ  เพื่อติดต่อนักศึกษามากรอกแบบฟอร์มรับทุนและรายงานผลให้มูลนิธิฯ ต่อไป  

KPI  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

          1.  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          2.  ต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3  โครงการ / ปีการศึกษา

          3.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200