ทุนพระราชทานช่วยเหลือเด็กยากคน ขาดแคลน (สภาสังคมสงเคราะห์)

          เป็นทุนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน  โดยส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนให้สถาบันการศึกษา  เป็นผู้ประสานงานติดต่อนักศึกษามารับทุน  และรายงานสถานภาพทางการศึกษา

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200