ทุนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ (ทุนเฉลิมราชกุมารี)

วัตถุประสงค์

          เพื่อสนับสนุนนักเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เป็นทุนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี  2550  เป็นรุ่นแรก  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ  48  พรรษา  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและจังหวัดที่มีอัตราการศึกษาในระดับต่ำ  ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้สามารถเรียนต่อได้จนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะคัดนักศึกษาที่ได้รับทุน  ส่งรายชื่อให้ทางมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

          นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวส จากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกผู้มาขอรับทุน

จำนวนเงินทุน

          - สถาบันอุดมศึกษาสนุบสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน (หรือยกเว้นค่าเล่าเรียน)  ตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

          -  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สนุบสนุนเงินทุนค่าครองชีพให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร  จำนวนเงินคนละ  55,000  บาทต่อปีการศึกษา  โดยจ่ายให้ภาคการศึกษาละ  27,500  บาท

KPI  ทุนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ (ทุนเฉลิมราชกุมารี)

          1.  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          2.  ต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3  โครงการ / ปีการศึกษา

          3.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200