ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พุทธศักราช 2548

1. ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบไล่

1.1 นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติดังกล่าวถือว่าขาดสอบ

1.2 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้กรรมการควบคุมห้องสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ในกรณีที่บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด หรือหมดอายุกรรมการควบคุมห้องสอบอาจผ่อนผันให้เข้าสอบไล่ในวิชานั้นได้ โดยยึดบัตรประจำตัวนักศึกษานั้นไว้แล้วนำไปมอบให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้นักศึกษาทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

1.3 นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.4 นักศึกษาผู้ใดทำการสอบแทนกัน ถือว่าประพฤติผิดวินัยร้ายแรง จะถูกลงโทษขั้นสูงสุดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.5 และในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าสอบแทน บุคคลผู้นั้นอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

1.5 นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นเกี่ยวกับการสอบมาเอง ไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากนักศึกษาผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้คุมห้องสอบ

1.6 ห้ามนักศึกษานำตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ หรือสิ่งของอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ โดยระบุไว้ชัดเจนในข้อสอบ

1.7 ห้ามนักศึกษานำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

1.8 นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบทันทีเมื่อมีสัญญาณให้เข้าห้องสอบ หากผู้ใดเข้าห้องสอบก่อนมีสัญญาณเข้าห้องสอบ จะถูกตัดสิทธิในการสอบไล่วิชานั้น ในกรณีที่เข้าห้องสอบสายกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

1.9 ในการสอบ นักศึกษาต้องใช้สมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น

1.10 นักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ออกจากแถวที่จัดไว้ให้

1.11 เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นักศึกษาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบที่ได้จัดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ

1.12 ระหว่างการสอบ หากนักศึกษาสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบ และห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น

1.13 นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้แจ้งแก่กรรมการคุมสอบหรือที่กรรมการควบคุมห้องสอบแจ้งให้ทราบหากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่ตรวจข้อสอบนั้นๆก็ได้

1.14 เมื่อหมดเวลาสอบตามกำหนด ห้ามนักศึกษาเขียนคำตอบลงไปอีก และต้องรีบส่งสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบให้แก่กรรมการควบคุมห้องสอบทันที สมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบที่ส่งแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ อีกมิได้

1.15 นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 45 นาที นับแต่มีสัญญาณเริ่มการสอบ และจะต้องรอจนกว่ากรรมการควบคุมห้องสอบได้เก็บสมุดคำตอบและ/ หรือกระดาษคำตอบ และข้อสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกจากห้องสอบชั่วคราวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ

1.16 เมื่อนักศึกษาได้ตรวจสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ แก่กรรมการควบคุมห้องสอบเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องออกไปให้พ้นบริเวณเขตสอบไล่ทันที ห้ามส่งเสียงหรือทำความรบกวนกับผู้ที่กำลังสอบอยู่ หรือให้อาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชาที่ตนสอบซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นที่อยู่ในห้องสอบได้รับประโยชน์

ข้อ 2 ข้อปฏิบัติของกรรมการควบคุมห้องสอบ

2.1 กรรมการควบคุมห้องสอบ จะต้องมีอย่างน้อยห้องละสองคน

2.2 การปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมห้องสอบ

2.2.1 กรรมการควบคุมห้องสอบจะต้องมารับข้อสอบก่อนเวลาเข้าสอบ 30 นาที พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับซองข้อสอบ สมุดคำตอบ กระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวกับการสอบ

2.2.2 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที เพื่อแจกข้อสอบ สมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ โดยวางกระดาษคำตอบคว่ำหน้า ทับด้วยสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบให้เรียบร้อยก่อนมีสัญญาณเริ่มการสอบ

2.2.3 กรรมการควบคุมห้องสอบไม่มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษานำตำรา บันทึก เอกสารเครื่องคำนวณ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร ข้อความ สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้ออกข้อสอบไล่ในวิชานั้นได้อนุญาตไว้ซึ่งระบุในคำชี้แจงของข้อสอบ

2.2.4 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องเก็บข้อสอบ สมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบจากที่นั่งสอบที่ขาดสอบ หลังจากการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 30 นาที

2.2.5 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประสานงานกันและหมั่นตรวจตราความเรียบร้อยในการสอบโดยสม่ำเสมอในกรณีที่กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องสอบชั่วคราว ให้แจ้งแก่กรรมการควบคุมห้องสอบผู้อื่นที่ประจำห้องสอบนั้นทราบก่อนออกจากห้องสอบ

2.2.6 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องไม่ส่งเสียงรบกวน อ่านหนังสือ ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือนำงานอื่นเข้ามาทำในขณะควบคุมการสอบ

2..3 การควบคุมการเข้าห้องสอบและการออกจากห้องสอบของนักศึกษา

2.3.1 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องดูแลนักศึกษาทุกคนให้เข้าห้องสอบภายใน 10 นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ ในกรณีนักศึกษามาถึงห้องสอบสายกว่า 30 นาที กรรมการผู้ควบคุมห้องสอบไม่มีอำนาจอนุญาตในนักศึกษาเข้าห้องสอบได้

2.3.2 กรรมการควบคุมห้องสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 นาที นับแต่มีสัญญาณเข้าสอบ ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อที่จัดไว้ให้ในห้องสอบนั้น ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อเข้าสอบจากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

2.3.3 เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 45 นาที ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผลการควบคุมการสอบประจำวันต่อประธานกรรมการอำนวยการสอบไล่ผ่านหัวหน้าผู้รับผิดชอบประจำตึกสอบ

2.4 การตรวจรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ

2.4.1 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

2.4.2 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องให้นักศึกษาลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อที่จัดไว้ เป็นหลักฐานการเข้าสอบพร้อมทั้งตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อที่จัดไว้ให้ในห้องสอบนั้น ต้องมีแบบแสดงการเพิ่มชื่อเข้าสอบจากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

2.4.3 เมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 45 นาที ให้กรรมการควบคุมห้องสอบกรอกข้อมูลในใบรายงานผลการควบคุมสอบไล่ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการรายงานผลการสอบประจำวันต่อประธานกรรมการอำนวยการสอบไล่ผ่านหัวหน้าผู้รับผิดชอบประจำตึกสอบ

2.5 ห้ามกรรมการควบคุมห้องสอบ อธิบาย ชี้แจง หรือสันนิษฐานเกี่ยวกับข้อสงสัยขอนักศึกษาในเรื่องข้อสอบ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบ ทางฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการแจ้งไปให้ทราบ

2.6 ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ แจกสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบแก่นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องขอเพิ่ม ได้เพียงครั้งละ 1 เล่ม หรือ 1 แผ่นแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกรรมการควบคุมห้องสอบ วัน และเวลา ลงในสมุดหรือกระดาษคำตอบที่ขอเพิ่มนั้น

2.7 การสิ้นสุดเวลาสอบ

2.7.1 เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ สั่งให้นักศึกษาทุกคนหยุดเขียนและให้นำสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบมาส่งที่กรรมการควบคุมห้องสอบทันที

2.7.2 ในกรณีที่นักศึกษายังเขียนต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ให้กรรมการควบคุมห้องสอบบันทึกระยะเวลาส่วนเกินบนหัวสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบ เพื่อพิจารณาถึงผลของการกระทำต่อไป

2.8 การเก็บสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ

2.8.1 กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องไม่อนุญาตให้นักศึกษานำข้อสอบ สมุดคำตอบ หรือกระดาษคำตอบที่ไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบ

2.8.2 กรรมการควบคุมห้องสอบต้องลงลายมือชื่อกำกับในสมุดคำตอบทุกเล่มและ/หรือกระดาษคำตอบทุกชุด

2.8.3 ในกรณีที่มีการแยกสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ เพื่อส่งให้แก่อาจารย์ ผู้สอนที่มีมากกว่า 1 คน ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้กรรมการควบคุมห้องสอบทราบเพื่อแยกสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ และให้กรรมการควบคุมห้องสอบเขียนข้อความหน้าซองข้อสอบให้ครบถ้วน โดยระบุชื่ออาจารย์ผู้สอน จำนวนสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบเพิ่มเติมไปในแต่ละซองด้วย

2.8.4 กรรมการควบคุมห้องสอบ ต้องเรียงสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ ตามลำดับเลขที่สอบของนักศึกษา แล้วนนำบรรจุลงในซองรายวิชาให้เรียบร้อย ส่วนสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบที่ไม่ได้ใช้รวมทั้งข้อสอบที่เหลือ ให้บรรจุลงในซองอื่นต่างหาก และนำไปส่ง ณ ที่หน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ

2.8.5 ในการส่งซองสุมคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบ หรือข้อสอบคืน ให้กรรมการควบคุมห้องสอบส่งคืนยังหน่วยกลางที่รับส่งข้อสอบ พร้อมทั้งลงลายมือไว้เป็นหลักฐานและต้องให้เจ้าหน้าที่ผนึกซองสมุดคำตอบและหรือกระดาษคำตอบทันที

2.9 กรรมการควบคุมห้องสอบผู้ใดมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถควบคุมการสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนดให้จัดหากรรมการควบคุมห้องสอบคนอื่นมาควบคุมการสอบแทน โดยต้องเสนอให้ประธานกรรมการอำนวยการสอบไล่หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติก่อนกำหนดการคุมสอบ หากเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถขออนุมัติได้ก่อนกำหนดการคุมสอบ ให้แจ้งหน่วยงานที่สังกัดทันทีที่สามารถทำได้และเสนอให้ประธานกรรมการอำนวยการสอบไล่ทราบต่อไป

2.10 กรรมการควบคุมห้องสอบไล่ผู้ใดละเลย หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ซึ่งอาจถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

 

*************************************************************************

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200