ทุนกีฬา

วัตถุประสงค์

          เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติ

          เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป เป็นนักกีฬาดีเด่นสามารถทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้ มีความตั้งใจอย่างแท้จริง ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต + ค่าบำรุง (3 ภาคการศึกษา)

          ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3 ภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

KPI ทุนกีฬา

          1.  นักกีฬาทุนต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬา  ไม่ต่ำกว่า 80 % ต่อปี

          2.  นักกีฬาทุนต้องช่วยงานศูนย์กีฬา  จำนวน 60 ชั่วโมงต่อปี (ยกเว้นผู้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษา)

          3.  นักกีฬาทุนต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า  3  โครงการ/ ปีการศึกษา

          4.  นักกีฬาทุน ระดับปริญญาตรี  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          5.  นักกีฬาทุน ระดับปริญญาโท ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  3.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 6 หน่วยกิต

          6.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200