จัดหางาน

บริการจัดหางาน

          กลุ่มงานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน เป็นศูนย์กลางในการบริการจัดหางานให้กับนักศึกษาและบัณฑิตทั้งงานประจำงาน Part Time  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • การทำงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 30 บาท
  • การทำงานภายนอกมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน วันละ 300 - 800 บาท  (ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ  ประเภทบริษัทที่จ้างนักศึกษาทำงาน ฯลฯ)

          นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ได้จัดโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษามีงานทำระหว่างเรียน คือ โครงการ DPU Part Time Job Fair   โครงการเชิดชูนักศึกษาทำงาน Part Time เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ทำงานระหว่างเรียน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป   โครงการ Part Time ประจำเดือน

          สำหรับบัณฑิต ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ได้จัดโครงการพัฒนาบัณฑิต   โครงการสัมภาษณ์งานบัณฑิต โครงการ DPU JOB EXPO (นัดพบแรงงาน)  เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการสมัครงานสัมภาษณ์งานให้กับบัณฑิตและเป็นสื่อกลางให้กับบัณฑิตและสถานประกอบการในการได้งานทำ

          หลักฐานการสมัครงาน Part time ได้แก่

  1. ใบสมัครงานของมหาวิทยาลัย  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรนักศึกษา
  3. สำหรับบัณฑิต รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

          ขั้นตอนการสมัครงาน

  1. ติดต่อขอกรอกใบสมัครงานด้วยตนเอง

  2. สัมภาษณ์งานจากอาจารย์แนะแนว

สถานที่         :    กลุ่มงานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน (ห้องแนะแนว) อาคาร 10 ชั้น 1

เวลาทำการ    :  วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์       :  02-954-7300 ต่อ 204 ,325,489    Fax: 02-954-7913

Facebook     :  www.facebook.com/praxiscenter.dpu  (ชุมชนคนรักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

E-Mail          :  [email protected]

ผู้ให้บริการ

          สมัครงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อ  อาจารย์ประนอม  ศรีโกศักดิ์    02-954-7300 ต่อ  325 , 204

          บัณฑิตที่กำลังหางาน  ติดต่ออาจารย์แนะแนวทุกท่าน    02-954-7300 ต่อ 325

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200