Campus Safety Zone

          กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการในรัศมี 2 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประกอบด้วย  

          1. พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่แยกพงษ์เพชรไปตามถนนงามวงศ์วานถึงทางด่วนขั้นที่ 2 ไปตามถนนใต้ทางด่วนถึงถนนสามัคคี  เลี้ยวขวาไปตามถนนสามัคคีถึงถนนประชาชื่น เลี้ยวขวาไปตามแนวถนนประชาชื่นถึงแยกพงษ์เพชร และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ในรัศมี 100 เมตร จากแนวถนนดังกล่าวข้างต้น  

          2. พื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่แยกพงษ์เพชรไปตามถนนงามวงศ์วานถึงแยกบางเขน  เลี้ยวซ้ายไปตามแนวถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนเลียบทางรถไฟ)  เข้าสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์คถึงแยกภาสยา  เลี้ยวขวาเข้าตลาดท่าทรายถึงสะพาน  และเลี้ยวซ้ายไปออกถนนประชาชื่น(เลียบคลองประปา) จากแนวถนนดังกล่าวข้างต้นถึงสี่แยกพงษ์เพชร

 

กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ซอยประชาชื่น – นนทบุรี 8 เป็นพื้นที่ต้นแบบที่น่าอยู่และปลอดภัย 

2. เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ มีจิตสำนึกสาธารณะที่จะร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนในการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฯ 


          เพื่อเกิดความร่วมมือกันอย่างแท้จริง  คณะทำงานจัดระเบียบสังคมฯได้เชิญผู้ประกอบการหอพัก  ร้านค้าจำหน่ายสุรา-ยาสูบ  สถานประกอบการ  สถานบันเทิง  ร้านอินเตอร์เน็ต ในซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8  เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และเหตุผลของการเปิด CAMPUS SAFETY ZONE จนถึงผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้จากความร่วมมือกันปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อันจะทำให้เกิดความน่าอยู่และปลอดภัยขึ้นในชุมชนและบริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง CAMPUS SAFETY ZONE ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 นั้น มีหลักเกณฑ์ 6 ประการ คือ 

          1. ทุกหอพักถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
          2. ร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ต้องมีใบอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
          3. ร้านค้า สถานบริการ ที่จำหน่ายสุรา ต้องมีใบอนุญาตและเปิด-ปิด ตามเวลา 
          4. ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
          5. รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และมีระบบการจราจรที่ดี 
          6. ให้ชุมชน และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารพื้นที่ 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200