ทุน DPU E-Sport

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน

          1. นักศึกษาเข้าใหม่ที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

          2. มีผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า

          3. มีความสามารถทางด้านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ เช่น G Leauge ในเกม Heroes of Newerth HON หรือ Super Cup ในเกม FIFA online และการแข่งขัน eSport ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และต่างประเทศ

วิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

          1. กรอกเอกสารใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดที่ศูนย์รับสมัคร

          2. เอกสารหรือหลักฐานในการยืนยันว่าเคยเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ในระดับประเทศ

          3. สำเนาผลการศึกษา

          4. เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “eSport ช่วยพัฒนาเยาวชนอย่างไร” หรือ “ทักษะการเรียนรู้ที่ได้จากการเล่นกีฬา eSport” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 ถ้าพิมพ์จะต้องใช้ขนาดตัวอักษรขนาดไม่เกิน 16 นิ้ว

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน

          คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย

เงื่อนไข และข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน

          1. ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

          2. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

          3. นักศึกษาจะต้องช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

          4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของผู้ดูแล และเป็นตัวแทนในการแข่งขัน eSport ในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

          5. ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

KPI  ทุน DPU E-Sport 

          1. จะต้องช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 

          2. จะต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของผู้ดูแล และเป็นตัวแทนในการแข่งขัน E-Sport ในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

          3. จะต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ / ปีการศึกษา

          4. ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00  ต่อปี  หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          5. ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200