ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ

วัตถุประสงค์

          เพื่อสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่า เป็นผู้ที่สมควรให้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

          ผู้ที่จบชั้น ม. 6 , ปวช , ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไปรับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

วิธีการคัดเลือก

          สอบสัมภาษณ์

จำนวนเงินทุนค่าหน่วยกิต

          ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

KPI  ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ

          1.  ระดับปริญญาโท  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  3.00 ต่อปี  หน่วยเคลื่อนไหว 6 หน่วยกิต

          2.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

          3.  ระดับปริญญาตรี  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00  ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          4.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200