ขอ Transcript กิจกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่รหัส 57 เป็นต้นไป ที่จบการศึกษาแล้ว จะได้รับ Transcript กิจกรรม เพื่อใช้รับรองการทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา  ในช่วงพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกปีการศึกษา 

 

ผู้ให้บริการ : 

คุณรัชนี  พงษ์ธานี           โทร. 829

คุณสิริพร  ไม่หลงชั่ว        โทร. 677

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200