อาสาสมัครเพื่อสังคม

             ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์รวมและศูนย์ประสานงานสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์และอาสาสมัครเพื่อสังคม ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้นไปที่การช่วยเหลือ การเสียสละ การเป็นคนดี และการตอบแทนสังคม สนับสนุนการทำความดีทุกประการ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์รวมและศูนย์ประสานงานสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์และอาสาสมัครเพื่อสังคม ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมอาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯ องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้นไปที่การช่วยเหลือ การเสียสละ การเป็นคนดี ตอบแทนสังคม สิ่งเหล่านี้จะสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์อาสาฯ ในการขยายไปสู่บุคคลให้มีแนวคิดจิตสาธารณะ จิตอาสา หรือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเสมอ ในวงกว้างสำหรับทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังเป็นการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของทุกกิจกรรมเป็นไปเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตไทยอันดีงามต่อไป อย่างยั่งยืน

 

ค่านิยมร่วมกัน ความดี…ยิ่งบอกเล่า.... ยิ่งมีพลัง

 

1. งานโครงการ/กิจกรรม ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม

กำหนดแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรม ประจำปี ดังนี้

1.1 กิจกรรมอาสาทำดี (ตลอดปีการศึกษา) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานตลอดปีการศึกษา ในการรับสมัครอาสาสมัคร เข้าร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไทย ในการเป็นอาสาสมัครร่วมออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้เดือดร้อนที่มูลนิธิดูแล ร่วมบริการสร้างสุขภาวะ พัฒนาสถานที่ ทำนุบำรุงศาสนา ให้กำลังใจผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ

1.2 กิจกรรมเยียวยาผู้ประสบภัย ในการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางธรรมชาติกับคนไทยและประชาคมโลก ศูนย์อาสมัครเพื่อสังคมจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยได้ เช่น มหาอุทกภัย 54 อุทกภัยภาคใต้ ซึนามิที่ญี่ปุ่น และเมื่อเหตุการณ์ปกติแล้ว ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมก็มีกิจกรรมเยียวยา ให้กำลังใจ เยี่ยมเยียน ปรับปรุงทั้งกายภาพและจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ

1.3 กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีความประสงค์พัฒนาบ้านเกิดของตนเอง เปิดโอกาสให้เสนอโครงการโดยมีข้อกำหนดต้องเป็นบ้านเกิดของตนที่ยังขาดโอกาสในการศึกษาและมีความต้องการที่จะไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ตอน ชาละวันคืนถิ่น เป็นโครงการของนายวิทยา พงษ์ศิลา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดลำประดา จังหวัดพิจิตร

1.4 กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมประจำปี 3 ครั้งต่อปีการศึกษา โดยร่วมกับสภากาชาดไทย ออกหน่วยบริการรับรบริจาคโลหิตที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมทำความดีในกิจกรรมนี้ เป็นประจำ

1.5 กิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมตลอดปีการศึกษาให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันทรัพยากรที่ตนมีอยู่และต้องการแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ใช้ทรัพยากรนั้น เพื่อประโยชน์ทางกายและทางใจ เช่น การบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ศูนย์อาสาเมื่อได้รับมาก็จะดำเนินการคัดกรองโดยอาสาสมัคร ส่วนหนึ่งจำหน่ายและนำเงินเข้าศูนย์อาสาสำหรับเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม ส่วนหนึ่งเก็บสำรองไว้บริจาคให้ผู้ที่ขาดโอกาส

 

ผู้ให้บริการ : 

นางสาวรัชนี  พงษ์ธานี     โทร. 829

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200