การประกันอุบัติเหตุ

 

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น และมีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี หากนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือคลินิกก็สามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

          - นักศึกษารหัส 60 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

          - นักศึกษารหัส 59 ลงไป เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561

 

1. เงื่อนไขการเบิกค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

          -  ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง ไม่เกิน 50,000  บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

          -  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับเงิน  250,000  บาท  และ  ค่าปลงศพ  20,000  บาท

   ** ยกเว้น  นักศึกษาที่ดื่มสุราแล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งทางโรงพยาบาลตรวจวัดเลือดถ้ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่ากฎหมายกำหนดจะไม่ได้รับค่าสินไหมในส่วนนี้ **

          -  เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทั่วไป  (ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ)  ได้รับเงินค่าปลงศพ  20,000  บาท

 

2. เมื่อนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลใกล้มหาวิทยาลัย 4 แห่ง 

     โดยไม่ต้องจ่ายเงิน เพียงยื่นบัตรนักศึกษาพร้อมบัตรประชาชน  ได้แก่

          1) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ                                                          2) โรงพยาบาลนนทเวช

          3) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ - ประชาชื่น                                          4) โรงพยาบาลวิภาวดี 1 บางเขน

    หมายเหตุ : นักศึกษารหัส 60  เริ่มใช้ได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

3. นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่าง 

    ส่วนเอกสารที่ใช้ ดังนี้  บัตรประชาชน  และบัตรประกันอุบัติเหตุ

     ผู้ให้บริการ : 

        นายเอกสิทธิ์  รักษาเพชร  หัวหน้าศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา  โทร. 083-759-8860

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200