การประกันอุบัติเหตุ

 

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น และมีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี หากนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือคลินิกก็สามารถทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

          - นักศึกษารหัส 63  เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2564

          - นักศึกษารหัส 62 ลงไป เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2564

 

1. เงื่อนไขการเบิกค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

          -  ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง ไม่เกิน 20,000  บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง

          -  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับเงิน  200,000  บาท  และ  ค่าปลงศพ  20,000  บาท

   ** ยกเว้น  นักศึกษาที่ดื่มสุราแล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งทางโรงพยาบาลตรวจวัดเลือดถ้ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่ากฎหมายกำหนด และเสียชีวิตจากการทะเลาะวิวาท จะไม่ได้รับค่าสินไหมในส่วนนี้ **

          -  เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทั่วไป  (ที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ)  ได้รับเงินค่าปลงศพ  20,000  บาท

 

2. เมื่อนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุ สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลใกล้มหาวิทยาลัย 3 แห่ง 

     โดยไม่ต้องจ่ายเงิน เพียงยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุและบัตรประชาชน ได้แก่

          1) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ                                                          

          2) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ - ประชาชื่น                                          

          3) โรงพยาบาลวิภาวดี 1 บางเขน

    

3. นอกจากนี้นักศึกษาต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนค่อยนำมาเบิกในภายหลัง ที่สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3  อาคาร 10

    เอกสารที่ใช้เบิกประกันอุบัติเหตุ

  1. ใบแจ้งอุบัติเหตุสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
  2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
  3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  5. สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นของนักศึกษา 3 ฉบับ
  6. สำเนาบันทึกประจำวัน (ถ้ามี) 3 ฉบับ

** หมายเหตุ   ยื่นเอกสารเพื่อขอเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 60 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ **

 

     ผู้ให้บริการ : 

                คุณชัญญาณ์ภัช  วรภัทร์     โทร. 089 - 6656514

                คุณสุภาณี  ประะชุมชน        โทร. 081-2518338

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200