ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านเชียร์ลีดเดอร์)

KPI ทุนเชียร์ลีดเดอร์

1.  ทุนเชียร์ลีดเดอร์  ต้องเข้าร่วมฝึกซ้อม  ไม่ต่ำกว่า 80 % ต่อปี

2.  ทุนเชียร์ลีดเดอร์  ต้องเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกโครงการที่ร้องขอ

3.  ทุนเชียร์ลีดเดอร์  ต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3  โครงการ / ปีการศึกษา

4.  ทุนเชียร์ลีดเดอร์  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

5.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  แลtข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200