สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2564

 • นายกสโมสรนักศึกษา

           นายภูรีภัทร  วิจิตรธัญญะ

 

 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

           นางสาวกรรณิกา  คงเมือง

 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

          นางสาวอานิต้า  แสงโรจน์

 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา

           นายธีรภัทร์  มอญดะ

 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

           นางสาวภารดี  ผลาเผือก

 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

           นายชนาธิป  ช่อโกมลวรรณ

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

          นายเลิศฤทธิ์  แก้วเกต

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านวิชาการ

          นายชิษณุพงศ์  วาณิชย์เจริญ 

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
  และกิจกรรมเพื่อสังคม

           นางสาวปริชาติ  โยธี

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม

           นางสาวศาตภา  คล้ายบัวผัน

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านนันทนาการ

           นายนพรัตน์  เพ่งพินิจ

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านกีฬา

          นางสาวนฤมล  ขุนบันเทิง

 


สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2563

 • นายกสโมสรนักศึกษา

           นายพัชรพล  แดงสีดา

 

 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

           นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ

 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

          นายชยพัฒน์  จินดารัตน์

 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา

           นายศุภรัช  จิตรชญารมิตา

 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

           นางสาวแพรวา  ศรีหาบุตร

 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

           นางสาวปาริชาติ  โยธี

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

          นายชัยวัฒน์  จีระดำรงธัญญา

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านวิชาการ

          นายชนาธิป  ช่อโกมลวรรณ

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
  และกิจกรรมเพื่อสังคม

           นางสาวทิพวรรณ  การปลื้มจิตต์

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม

           นางสาวอภิชญา  วงศ์งาม

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านนันทนาการ

           นายนพรัตน์  เพ่งพินิจ

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านกีฬา

          นางสาวมิลิลลา  คำพันธ์

 


สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2562

 • นายกสโมสรนักศึกษา
นางสาวสุนิตา นุ่มเกิด
 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1
นางสาวชัญญานุช สระทองเตียว
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2
นางสาวปาริชาติ โยธี
 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา
นางสาวศศิธร พิมพ์บูลย์
 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา
นายศิริชัย เสาแก้ว
 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
นายพัชรพล แดงสีดา
 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา
นายณัฎฐพงษ์  มาลีเศรษฐ์
 • ประธานกลุ่มชมรมด้านวิชาการ
นางสาวอังคณา หมื่นสิน
 • ประธานกลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์
  และกิจกรรมเพื่อสังคม
นายชนินทร์ อุดมพืช
 • ประธานกลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม
นางสาวมิ่งขวัญ แสงเพชร
 • ประธานกลุ่มชมรมด้านนันทนาการ
นายวัชระ ปัทมานุช
 • ประธานกลุ่มชมรมด้านกีฬา
นางสาวกัลยาณี โตอิ่ม

สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561

 • นายกสโมสรนักศึกษา

นายปภัสกรณ์  ธิมาชัย

 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

นายกฤษณะ  จันทวดี

 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

นายนพอานนท์  ไชยานนท์

 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา

นางสาวนภัค  ศรีสมบูรณ์

 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

นางสาวสุนิตา  นุ่มเกิด

 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

นางสาวกัญญาพร  สิงสันต์

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

นายวรกิตย์  จิตรหมั่น

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านวิชาการ

นายกฤษฎา  เรืองพุธ

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ 
  และกิจกรรมเพื่อสังคม

นายอนุพงศ์  พูนแดง

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม

นางสาวศรัจจจันทร์  พลอยบุศต์

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านนันทนาการ

นายภารดร  มั่งมี

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านกีฬา

นายอนิวัต  แสนเห็มทอง

 

สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560

 • นายกสโมสรนักศึกษา

นายศรัน  สุดลาภา

 

 • ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

นายวชิระ  แสงสว่าง

 

 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

นางสาวปิยธิดา  ไหมคง

 

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านวิชาการ

นางสาวนิภาวรรณ  เพชรสงค์

 

 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

นายธีร์นฤปกรณ์  นิติพัฒน์ธนโสภณ

 

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม

นางสาวสุนิตา  นุ่มเกิด

 

 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา

นางสาววณิชยา  ศิริกัญญา

 

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม

นายณัฐกานต์  จำเริต

 

 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

นางสาวมิ่งขวัญ  อินทรลักษณ์

 

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านนันทนาการ

นางสาวพรรณประภา  ใจรังโลก

 

 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

นางสาวพิมลพรรณ  เพ็ญสวัสดิ์

 

 • ประธานกลุ่มชมรมด้านกีฬา

นางสาวบุษกรานต์  จุลโจบล

 

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

นายณัฐยุทธ  ลินดาพรประเสริฐ

 

 

สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2559

 • นายกสโมสรนักศึกษา

นายภูธิป  บุญเกิด

 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

นายวทัญญู  ฉางแก้ว

 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

นายมงคลชัย  ต๊ะใจ

 
 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา

นางสาวนาริดา  ประพันธ์

 
 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

นางสาวสุปัญญา  จันทร์หอม

 
 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพสโมสรนักศึกษา

นายอภิเดช  ชุ่มหิน

 

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

นางสาวณิชกานต์  สมเหมาะ

 

 • ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

นายสุชาครีย์  แซ่ตั้ง

 
 • ประธานด้านวิชาการ

นายสุพรชัย  เชาว์เฉียบ

 
 • ประธานด้านบำเพ็ญประโยชน์

ว่าที่ ร.ต.อัยรวิน  สุรินันท์

 
 • ประธานด้านศิลปวัฒนธรรม

นายนิวัฒน์  สายพิน

 
 • ประธานด้านนันทนาการ

นายกช  สมุทรโคตา

 
 • ประธานด้านกีฬา

นางสาวธัมมิกา  สุทธเศียร

 

 

 

 

สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2558

 • นายกสโมสรนักศึกษา

นายจารุเกียรติ์  ศรีสุวรรณ

 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

นายพรณรงค์  สง่าแพทย์

 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

นายสารวัตร  กิจพานิช

 
 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา

นางสาวทัศติการณ์  ผัดโน

 
 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

นางสาวจริยา  หลีล้วน

 
 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพสโมสรนักศึกษา

นายธริทร์  ศักวาพันธ์

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

นางสาวสุพรรณี  อ่วมวงษ์

 
 • ประธานด้านวิชาการ

นางสาววรินทร  ศรีเงินงาม

 
 • ประธานด้านบำเพ็ญประโยชน์

ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา  หนูเซ่ง

 
 • ประธานด้านศิลปวัฒนธรรม

นายนิวัฒน์  สายพิน

 
 • ประธานด้านนันทนาการ

นายธเนศ  ดอกมะกล่ำ

 
 • ประธานด้านกีฬา

นางสาวประภาศรี  ประยูรคง

 

สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557

 • นายกสโมสรนักศึกษา

นายเกียรติบดินทร์  ประภาสะโนบล

 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

นางสาวมณีรุ้ง  อ่องจรูญ

 
 • อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

นายกฤตย์  สมุทรโคตา

 
 • เลขานุการสโมสรนักศึกษา

นายศุภมงคล  ลิ้มสุเวช

 
 • เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

นางสาวพิชญ์ณัฐ  สืบสาย

 
 • ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพสโมสรนักศึกษา

นายฉัตรชัย  อยู่กลัด

 • ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา

นายธนวิชญ์  แจ่มลิโต

 
 • ประธานด้านวิชาการ

นางสาวลลิตา  สุวรรณวิเชียร

 
 • ประธานด้านบำเพ็ญประโยชน์

นางสาวหิรัญยา  พาใจธรรม

 
 • ประธานด้านศิลปวัฒนธรรม

นายรอมฎอน  สะแลแม

 
 • ประธานด้านนันทนาการ

นางสาวเพชรรัตน์  แจ่มจำรัส

 
 • ประธานด้านกีฬา

นายปฏิพล  บุญญรักษ์

 

สโมสรนักศึกษา  ปีการศึกษา 2556

นายพิรุณ พันธุ์ชยพร    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

 

นายวุฒิศักดิ์ สาแล    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

 

นางสาวสิรินันท์ ขอประเสริฐสุข    นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

 

นายวัชระ โพวัน    นักศึกษาคณะการบัญชี

 

นางสาวสุดารัตน์ เขียนบุตร    นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน

 

นายณัฐพล ทัดจำปา    นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวสุวภัทร วิเชียร    นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

 

นางสาวพรทิพย์ ภู่แข่งหมอก    นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

 

นางสาวญาณิศา หอมเขียว    นักศึกษาคณะการบัญชี

 

นายจารุเกียรติ ศรีสุวรรณ

 

นางสาววันวิสาข์ กลิ่นสุวรรณ

 

นางสาวไอลดา จันทร์สุขสวัสดิ์
 

 

     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200