ทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ

โดยมีวัตถุประสงค์

     เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาฉุกเฉินทางด้านการเงินในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ กองทุนอาจพิจารณาเป็นเงินให้เปล่าหรือเป็นเงินให้ยืม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือ โทร. 02-9547300 ต่อ 489, 438

ดาวน์โหลด >>

1. แบบฟอร์มขอทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

2. แบบฟอร์มข้อตกลงคืนเงินยืมทุนเพื่อนช่วยเพื่อน

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200