ทุนอุดหนุนทางการศึกษา (คนพิการ) สกอ.

          เป็นทุนที่สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยให้ทุนอุดหนุนเป็นเงินค่าเล่าเรียนตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด โดยนักศึกษาต้องกรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนฯ และรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน และจำนวนเงินที่ขอรับในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมแนบเอกสารดังนี้
          - สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
          - สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาใบแจ้งการชำระเงิน
          - สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย “โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ”

อัตราค่าเล่าเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุน

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200