KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ปีการศึกษา 2562

 

ปีการศึกษา 2559

 

ปีการศึกษา 2556

 

       ประเด็นความรู้ของนักศึกษา

 

ปีการศึกษา 2555

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200