ทุนธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน

          เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์  โดยมอบให้แก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ทุนต่อเนื่องจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท/ปีการศึกษา  ถึงจะประกาศให้ทุนนักศึกษารายต่อไป

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 หรือ 2 

2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และขาดแคลนทุนทรัพย์

3. เป็นผู้ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial) มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม (Creative / Innovative) และทักษะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่

4. จากข้อ 3 นำเสนอในรูปแบบ Portfolio หรือ โครงการความคิดสร้างสรรค์

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200