ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์

          เพื่อสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

คุณสมบัติ

          นักเรียนที่จบชั้น ม.6 , ปวส จากโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นผู้คัดเลือกผู้มาขอรับทุน

จำนวนเงินทุน

          ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

KPI  ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

          1.  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          2.  ต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3  โครงการ / ปีการศึกษา

          3.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200