ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา

             มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์สันติวิธีขึ้นด้วยความร่วมมือจากสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้นโยบายที่จะดูแลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาทั้งจากกลุ่มเพื่อนนักศึกษาหรือกับบุคคลภายนอก ด้วยการใช้กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ความรู้ และให้การอบรมเรื่องความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งพร้อมทั้งเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การดำเนินงานของศูนย์ยังเชื่อมโยงต่อเนื่องกับโครงการจัดระเบียบสังคมในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการดูแลนักศึกษาซึ่งพักอยู่ในหอพักรอบมหาวิทยาลัย ให้มีความปลอดภัยปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ทั้งปวง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนร่วมดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสุข สงบในสังคม

             การจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการพื้นฐานเหมือนกับการประชุมไกล่เกลี่ยคนกลางทั่วไปและเป็นกระบวนการที่นำไปใช้เป็นทางเลือกหรือประกอบกับวิธีการลงโทษทางวินัยในสถานศึกษาได้ด้วย โดยการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษามีหลักการสำคัญที่ต้องการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ขัดแย้งกันเนื่องจากการกระทำผิดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าทางแพ่งทางอาญา หรือทางวินัย ได้มีโอกาสแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยตัวของเขาเองหรือโดยความช่วยเหลือจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมเดียวกัน อันนำไปสู่การฟื้นฟูสัมพันธ์ของคู่กรณี และทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้มีมุมมองที่แตกต่างได้กลับตัวหรือคิดใหม่ได้อย่างแนบเนียนโดยไม่เสียหายต่ออนาคต ที่สำคัญคือการจัดให้มีการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษามีความคาดหวังให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ ตระหนัก และเลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ป้องกันความขัดแย้ง” และมีเป้าหมายสูงสุด คือ “สร้างสันติวัฒนธรรม” ขึ้นในสถานศึกษานั้น

การจัดภารกิจงานของศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา มีดังนี้

1.  งานเผยแพร่สันติวัฒนธรรม จัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถาบันการศึกษา ผลิตสื่อ และ                   เอกสารประชาสัมพันธ์

ผู้ให้บริการ :  อาจารย์อติชาต  ตันเจริญ    โทร. 827

 

2. งานเครือข่ายสันติวิธี ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล         กิจกรรมด้านสันติวิธี

ผู้ให้บริการ :  อาจารย์อติชาต  ตันเจริญ    โทร. 827

 

3. งานวินัยนักศึกษาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อกำกับดูแล อบรม ตักเตือนนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัย     นักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พุทธศักราช 2539 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พุทธศักราช 2548                     พร้อมทั้งนำกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้ให้บริการ :  อาจารย์อติชาต  ตันเจริญ    โทร. 827

 

4. งานจัดระเบียบสังคม ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักศึกษาที่อาศัยอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับส่วนราชการ ชุมชน และผู้ประกอบการหอพัก      เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา รวมถึงชุมชนที่น่าอยู่และปลอดภัย

ผู้ให้บริการ :  อาจารย์อติชาต  ตันเจริญ    โทร. 827

 

5. งานปกครองหอพัก ประสานงาน ดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย รวมถึงหอพักเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัย

ผู้ให้บริการ :  อาจารย์ทัศนีย์  พุฒสา    อาจารย์ผู้ปกครองหอพัก DPU 1-2    โทร. 224

 

ติดต่อผู้ประสานงาน : 

อาจารย์วรวุฒิ  สวัสดิชัย      โทร. 622 , 854

อาจารย์อติชาต  ตันเจริญ    โทร. 827

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200