ทุนศิลปวัฒนธรรม

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น (สำหรับนักศึกษาใหม่)

วัตถุประสงค์

          เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี

คุณสมบัติเฉพาะ

          1.นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช, ปวส GPA. 2.00 ขึ้นไป มีเอกสารรับรองผลงาน

          2.มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี

          3.มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีของมหาวิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ

วิธีการคัดเลือก

          สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน

จำนวนเงินทุน

          ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปี การศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง

          มีผลการเรียนตลอดปีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อ 13

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์

          เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี และได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นอย่างดี  คุณสมบัติเฉพาะ

          1. เป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป ภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

          2. มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี

          3. มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีของมหา วิทยาลัยโดยอุทิศเวลาในการฝึกซ้อมและการแสดงอย่างเต็มที่สม่ำเสมอ

จำนวนเงินทุน ค่าหน่วยกิต

          ให้ทุนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ

KPI  ทุนศิลปวัฒนธรรม

          1.  ทุนศิลปวัฒนธรรม  จะต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ไม่ต่ำกว่า 80 % ต่อปี

          2.  ทุนศิลปวัฒนธรรม  จะต้องเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกโครงการที่ร้องขอ

          3.  ทุนศิลปวัฒนธรรม  จะต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 โครงการ / ปีการศึกษา

          4.  ทุนศิลปวัฒนธรรม   ระดับปริญญาตรี  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย  2.00  ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

          5.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200