ความเป็นมาและความสำคัญ

 

           ตามลักษณะภูมิประเทศของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ 82 ไร่ พื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยติดชุมชนท่าทรายและหมู่บ้านซอยชินเขต ด้านหน้ามหาวิทยาลัยติดคลองประปา ข้ามฝั่งคลองประปาไปคือจังหวัดนนทบุรี จึงเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดนนทบุรี มีถนนเชื่อมติดต่อถึงกันมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งหลังจากคนร้ายก่อเหตุมักจะหลบหนีเข้าพื้นที่ฝั่งตรงข้าม ทำให้เกิดปัญหาการติดตามคนร้ายที่หลบหนีการจับกุมออกนอกเขตพื้นที่ของเจ้าพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหอพักเกิดขึ้นรอบมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากทั้งที่เข้าข่ายลักษณะเป็นหอพักตามกฎหมายคือ มีนักศึกษาเข้าพักอาศัยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก จากการสำรวจ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีหอพักที่จดทะเบียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 19 แห่ง และอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี 58 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการที่น่าจะเข้าข่ายเป็นหอพักตามกฎหมายในลักษณะอพาร์ตเมนต์ คอนโดมีเนียม บ้านเช่าหรือบ้านแบ่งให้เช่าอีกจำนวนมาก จากการสำรวจสถานประกอบการเหล่านี้ยังไม่มีการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถควบคุมการประกอบกิจการเหล่านี้ได้ ทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือ ปัญหาการจับกลุ่มมั่วสุมของนักศึกษา ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการดื่มสุราและของมึนเมา ปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหาการขายบริการทางเพศ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรอบ ๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น ( พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ) ได้ให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง จึงมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง รวมถึงแหล่งอบายมุข และสถานบันเทิงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยรอบสถานศึกษา จึงมอบนโยบายจัดระเบียบสังคมให้กับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานภายใต้ชื่อโครงการจัดระเบียบสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานจึงพร้อมใจกันขานรับนโยบายการจัดระเบียบสังคมทั่วประเทศโดยพร้อมเพียงกัน ตั้งแต่การออกตรวจสถานบันเทิง ให้เปิด-ปิด ตามเวลา พร้อมกับการตรวจหาสารเสพติดนักเที่ยวในสถานบันเทิง มีการ ตรวจ X-ray การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั่วประเทศ 

           ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตามนโยบายโครงการจัดระเบียบสังคมฯ โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยนั้น คือ ร.ต.อ. ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่มีนโยบายการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มาให้แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับ “บทบาทสถาบันการศึกษาที่มีต่อการจัดระเบียบสังคม” ทำให้เกิดความคิดริเริ่มให้มีโครงการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ขึ้น โดยร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตหลักสี่ และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยภารกิจสำคัญที่ 5 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำแผน ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือ การจัดระเบียบหอพัก การป้องกันปัญหามั่วสุมในสถานบริการ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนันและปัญหาการขายบริการทางเพศ ตลอดจนอบายมุขอื่น ๆ ซึ่งโครงการจัดระเบียบสังคมฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อให้หอพักทุกแห่งปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
2. เพื่อให้สถานบริการทุกแห่งปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่มีผู้เสพ / ผู้ค้าในพื้นที่ปฏิบัติการ 
4. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันและอบายมุข 
5. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขายบริการทางเพศ 

โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการในรัศมี 2 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่แยกพงษ์เพชรไปตามถนนงามวงศ์วานถึงทางด่วนขั้นที่ 2 ไปตามถนนใต้ทางด่วนถึงถนนสามัคคีเลี้ยวขวาไปตามถนนสามัคคีถึงถนนประชาชื่น เลี้ยวขวาไปตามแนวถนนประชาชื่นถึงแยกพงษ์เพชร และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ในรัศมี 100 เมตร จากแนวถนนดังกล่าวข้างต้นพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่แยกพงษ์เพชรไปตามถนนงามวงศ์วานถึงแยกบางเขน เลี้ยวซ้ายไปตามแนวถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนเลียบทางรถไฟ) เข้าสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์คถึงแยกภาสยา เลี้ยวขวาเข้าตลาดท่าทรายถึงสะพาน และเลี้ยวซ้ายไปออกถนนประชาชื่น (เลียบคลองประปา) จากแนวถนนดังกล่าวข้างต้นถึงสี่แยกพงษ์เพชร สำหรับผู้ประกอบการหอพัก สถานบริการ ที่อยู่นอกพื้นที่เป้าหมายประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดระเบียบสังคมฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นผู้ประสานงาน

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200