ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประจำปี

ชื่อ - สกุล

คณะ

2517

นายศุภชัย  ม่วงกรุง

บริหารธุรกิจ

2518

นายรุจพงษ์  ประภาสะโนบล

เศรษฐศาสตร์

2519

นายเขมทัต  จันทรัคคะ

บริหารธุรกิจ

2520

-

-

2521

นายมานิตย์  จำรองรักษ์

นิติศาสตร์

2522

นายสุรวุฒิ  สินธวาชีวะ

เศรษฐศาสตร์

2523

นายนพดล  วิมลธรรมาวชรัตน์

การบัญชี

2524

นายเบ็ญจะ  เพ็งดิษฐ์

นิติศาสตร์

2525

นายเดชา  ถั่วทอง

การบัญชี

2526

นายสุรชัย  แซ่ตัน

บริหารธุรกิจ

2527

นายบุรี  ตีชัยยะ

นิเทศศาสตร์

2528

นางสาวมณฑาฑิตย์  ช่างเครื่อง

นิติศาสตร์

2529

นายประเสริฐ  ผ่องแผ้ว

บริหารธุรกิจ

2530

นายสมยศ  ไพบูลย์

บริหารธุรกิจ

2531

นายนิพนธ์  วินิเวชรังสรรค์

นิติศาสตร์

2532

นายสุรเกียรติ์  ไกรวงศ์

นิติศาสตร์

2533

นางสาววิชุดา  เอมพันธ์

การบัญชี

2534

นายอิทธิพล  สุนทรสีมะ

นิติศาสตร์

2535

นายสุทธิพันธ์  ศิวพิทักษ์

นิติศาสตร์

2536

นางสาวอรทัย  หล้าทอง

การบัญชี

2537

นางสาวกิตติยา  ตันหยงทอง

นิเทศศาสตร์

 

นางสาวกิตติยา  บำบัดภัย

การบัญชี

2538

นางสาวกรรณิกา  ปิ่นศรีเมือง

บริหารธุรกิจ

2539

นายศักดิ์ชัย  สายเพอ

บริหารธุรกิจ

 

นายสุบิน  บิลร่าหมาน

บริหารธุรกิจ

2540

นายสมชาย  งามช้อย

บริหารธุรกิจ

2541

นายธีรนัย  ศิริศักดิ์

บริหารธุรกิจ

2542

นายปรัชญา  เงินดี

การบัญชี

2543

นายภราดร  ธวัชชัยกร

บริหารธุรกิจ

2544

นายเอกชัย  ศรีสนั่น

นิติศาสตร์

2545

นายธนัญชัย  พงษ์จีรศักดิ์

บริหารธุรกิจ

2546

นายคมกฤษ  สุขมงคล

บริหารธุรกิจ

2547

นายเอกพันธ์  สันติกุล

บริหารธุรกิจ

2548

นายสาธิต  ปรัชญาอริยะกุล

นิติศาสตร์

2549

นายสาธิต  ปรัชญาอริยะกุล

นิติศาสตร์

2550

นายโชคชัย  พุทธวงศ์

ศิลปกรรมศาสตร์

2551

นายทรงพล  เนียมนิล

เศรษฐศาสตร์

2552

นางสาวยุพาพร  ผกานนท์

นิเทศศาสตร์

2553

นายต่อ  นวลศรีใส

การบัญชี

2554

นายธนดล  บุญสุทธิ

บริหารธุรกิจ

2555

นายชินกร  มาสุข

บริหารธุรกิจ

2556

นายพิรุณ  พันธุ์ชยพร

นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

2557

นายเกียรติบดินทร์  ประภาสะโนบล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2558

นายจารุเกียรติ์  ศรีสุวรรณ

เศรษฐศาสตร์

2559

นายภูธิป  บุญเกิด

รัฐประศาสนศาสตร์

2560

นายศรัน  สุดลาภา

ศิลปศาสตร์

2561

นายปภัสกรณ์  ธิมาชัย

วิทยาลัยการพัฒนา
และฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

2562

นางสาวสุนิตา นุ่มเกิด

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200