สหกิจศึกษา

 

สหกิจศึกษาเป็นระบบการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยมีหน่วยงานสหกิจศึกษา ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน  เป็นศูนย์กลางดำเนินการติดต่อประสานงานกับคณะสาขาวิชาและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยการจัดฝึกอบรมหัวข้อต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โครงการที่งานสหกิจศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ  ได้แก่  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา   โครงการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น   โครงการสถานประกอบการพบสหกิจศึกษา   และโครงการมอบโล่สถานประกอบการดีเด่น  เป็นต้น

หลักสูตรสหกิจศึกษา  มีลักษณะดังนี้

  • สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาทดแทนวิชาเลือกหรือเป็นรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร

  • วิชาสหกิจศึกษาเทียบเท่า 6 หรือ 9 หน่วยกิต ซึ่งแตกต่างกันตามสาขาวิชา

  • กำหนดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือ 16 สัปดาห์ ไว้ในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 4 ทั้งนี้ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จะแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา

 

สถานที่           ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (ห้องแนะแนว) อาคาร 10 ชั้น 1

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 204 ,325,489    Fax: 02-954-7913

E-Mail : [email protected]

 

ผู้ให้บริการ

อาจารย์เรวดี  ทั่งจันทร์แดง        หัวหน้างานสหกิจศึกษา          โทร. 654

คุณประสิทธิชัย  เดชดนู            เจ้าหน้าที่                   โทร. 325

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200