ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา

มาแล้วจ้า.... ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564


ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาด้านความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว

มาแล้วจ้า.... ประกาศผลการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


ตามที่สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับสมัครและคัดเลือกทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว

ประกาศเลื่อนกำหนดการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษาทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564


สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเลื่อนกำหนดการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกทุนสายงานกิจการนักศึกษาทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ปีการศึกษา 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Bright เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ ซึ่งคณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ขอกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณานักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 29 คน มีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563


ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2564 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 หรือ โทร.02-9547300 ต่อ 489 (คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล)

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา กองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ DPU Bright ภาคเรียนที่ 2/2563


เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โดยนักศึกษา DPU ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 29 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ จะมีการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา 2-1 ชั้น 2 อาคาร 10

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563


ขอแสดงความยินดีกับ.... นายเด่นชัย ปทุมไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-954-7300 ต่อ 489 (คุณนวลลออ อินมะตูมมงคล)

มาแล้วจ้า....ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน DPU BRIGHT ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU Bright เพื่อเสริมโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ ซึ่งอนุกรรมการคัดเลือกได้พิจารณานักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามประกาศ ให้นักศึกษามาติดต่อที่สายงานกิจการนักศึกษา ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทต่างๆ สายงานกิจการนักศึกษา 2563


สายงานกิจการนักศึกษา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลลออ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

เปิดรับสมัครทุน DPU Bright ภาคเรียนที่ 2/2562


เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

ประกาศ รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2)


ประกาศ รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน DPU Bright ภาคเรียนที่ 1/2562


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษามาติดต่อคุณนวลลออ ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

รับสมัครทุน DPU Bright


เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรายชื่อทุนนักศึกษาใหม่ ป.ตรี 62 (รอบที่1)


ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน DPU Bright


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษามาติดต่อพี่เดือน ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

ทุน DPU Bright


เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้ (DPU Bright) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ในวันและเวลาทำการ

ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี (100%)


เปิดรับสมัครทุน ความสามารถทางด้านดนตรี ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2562

ทุน DPU esport 2562 (100%)


เปิดรับสมัครทุน DPU eSport ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 5 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. (นักศึกษาเข้าใหม่)

ทุน Startup 2562 (100%)


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน Startup ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

ประกาศ รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2)


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา ปีที่ 2 ให้ นายชัยทัต บุญธรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร

รายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้มารายงานตัวกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) และประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนกีฬา (รอบที่ 1และ รอบที่ 2)


ตามที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกแต่ละทุนการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุน ให้ทุกภาคการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือ

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ประกาศทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประเภทเสริมโอกาส และ ประเภทประสบเคราะห์กรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ทุน ความสามารถพิเศษทางดนตรี


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน ความสามารถทางด้านดนตรี ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

ทุน DPU eSport (100%)


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน DPU eSport จำนวน 5 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช. (นักศึกษาเข้าใหม่)

ทุน Startup (ทุน 100%)


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุน Startup จำนวน 3 ทุน ทุนละประมาณ 300,000 บาท (ทุน 100%) สามารถเรียนได้ทุกคณะ ทุกสาขา เฉพาะนักเรียนที่จบชั้น ม.6, ปวช.

ประกาศ!! รับสมัครทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 2)


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2561 ส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ นายชัยทัต บุญธรรม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการตลาดยุคดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560


มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน

ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

สัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา


สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาทุนสายงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนได้เข้าใจแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 1/2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 1/2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954-7300 ต่อ 438

การให้ทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560


มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส และประเภทประสบเคราะห์กรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โทร. 02-954-7300 ต่อ 438

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200