รายงานตัวบัณฑิต

                                                                                        

 

 

โปรดอ่านรายละเอียดจากคู่มือบัณฑิต และดำเนินการตามขั้นตอน หากมีข้อคำถามให้ติดต่อที่สำนักกิจการนักศึกษาในวันและเวลาทำการ

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200