ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ จากหน่วยงานภายนอก

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ จากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

บทสรุปคำชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

บทสรุปคำชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิค การเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิค การเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023"

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning cit

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning cit

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน”

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน”

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย และดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว เข้าร่วมงานการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2021

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย และดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว เข้าร่วมงานการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2021 南海國家教育論壇

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟยเข้าร่วมงานปาฐกถาในเวทีปราศรัยอาชีวศึกษาในหัวข้อ Innovation in Thai-China

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย (Asst. Prof. Dr. Peng-Fei Chen) ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพการศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วมปาฐกถาในเวทีปราศรัยอาชีวศึกษาสัปดาห์แลกเปลี่ยนทางการศึกษา ในงานครบรอบความสัมพันธ์จ

ประกาศ การจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลระดับคุณภาพขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ประกาศ การจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลระดับคุณภาพขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ถอดบทเรียนจีนกับการกู้วิกฤต Covid-19 ไขข้อสงสัยทำไมหลายประเทศต่างยกให้เป็น Role Model

ถอดบทเรียนจีนกับการกู้วิกฤต Covid-19 ไขข้อสงสัยทำไมหลายประเทศต่างยกให้เป็น Role Model

ศูนย์บริการวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา ปโท ปเอก

ศูนย์บริการวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา ปโท ปเอก

สัมมนา ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก

สัมมนา ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation”

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation”

การอบรม “การสร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม) และการหาคุณภาพเครื่องมือ(แบบสอบถาม)

การอบรม “การสร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม) และการหาคุณภาพเครื่องมือ(แบบสอบถาม)