ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย และดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว เข้าร่วมงานการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2021

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย และดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว เข้าร่วมงานการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2021 南海國家教育論壇

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟยเข้าร่วมงานปาฐกถาในเวทีปราศรัยอาชีวศึกษาในหัวข้อ Innovation in Thai-China

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย (Asst. Prof. Dr. Peng-Fei Chen) ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพการศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วมปาฐกถาในเวทีปราศรัยอาชีวศึกษาสัปดาห์แลกเปลี่ยนทางการศึกษา ในงานครบรอบความสัมพันธ์จ

ประกาศ การจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลระดับคุณภาพขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ประกาศ การจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลระดับคุณภาพขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ถอดบทเรียนจีนกับการกู้วิกฤต Covid-19 ไขข้อสงสัยทำไมหลายประเทศต่างยกให้เป็น Role Model

ถอดบทเรียนจีนกับการกู้วิกฤต Covid-19 ไขข้อสงสัยทำไมหลายประเทศต่างยกให้เป็น Role Model

ศูนย์บริการวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา ปโท ปเอก

ศูนย์บริการวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา ปโท ปเอก

สัมมนา ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก

สัมมนา ความรู้และความไม่รู้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: มายาคติและทางออก

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation”

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation”

การอบรม “การสร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม) และการหาคุณภาพเครื่องมือ(แบบสอบถาม)

การอบรม “การสร้างเครื่องมือ(แบบสอบถาม) และการหาคุณภาพเครื่องมือ(แบบสอบถาม)