ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิจัย

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ 4 TICC International Conference Download

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  2019 – the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research Download

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  Download