ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย และดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว เข้าร่วมงานการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2021

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย และดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว เข้าร่วมงานการศึกษาในกลุ่มประเทศ
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2021

   南海國家教育論壇

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย (Asst. Prof. Dr. Peng-Fei Chen) ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพการศึกษา
และดร. เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน และนักวิจัยประจำสายงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเสวนา 2021 Forum on Education in South Sea Countries จัดโดย Chinese Taipei
Comparative Education Society ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ DPU ICBISS ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์


ในงานนี้ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการการศึกษาไทย อดีต ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต” โดยกล่าวถึงรูปแบบการศึกษาตั้งแต่
สมัยสุโขทัย ที่มีความผูกพันกับวัดและผู้นำทางศาสนา การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่
5 เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนและจัดตั้งกระทรวงธรรมการ
หรือกระทรวงศึกษาธิการเดิม ไปจนถึงแผนพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ
SDG4 ของสหประชาชาติ


งานนี้มีผู้เข้าร่วมบรรยายอีก 6 ท่านได้กล่าวถึงภาพรวมการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม
นับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านพัฒนาการการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้เชื่อมสัมพันธ์อันดีกับสมาคม Chinese
Taipei Comparative Education Society อีกด้วย

Download

 

DPU RDI News

โดย Warawut Ruankham

Source of Content: https://mp.weixin.qq.com/s/mtr67Y76-vJqwac7QUrmBA

2 December 2021