DPU RDI จัด Workshop กำหนดทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

    สายงานวิจัยและพัฒนา ( RDI ) จัด Workshop: DPU RDI Strategic Plan เพื่อกำหนด Research Plan ของวิทยาลัย / คณะ  และ DPU RDI Strategic Plan ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อให้แผนงานด้าน RDI  ของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและครอบคลุม โดยมี รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดี สายงานวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนางานวิจัย พร้อมด้วยผู้นำการประชุมปฏิบัติการมาให้ความรู้ในด้านต่างๆของงานวิจัย ได้แก่

  • ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการงานวิจัยด้านงานวิจัย
  • ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการวิจัย
  • ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤติกุล  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานวิจัยและพัฒนา  
  • คุณสัญญา เศรษฐพิทยากุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิตอลการศึกษาและบริการ
  • คุณอัศวิน ตั้งพงษ์  ผู้อำนวยการส่วนการเงินและบัญชี

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu