ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็น (ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวัง) ของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download 

ลิ้งค์ตอบแบบสำรวจ