หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ Download