ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566