งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) เรื่อง “A Changing World and Business Adaptation”

หัวข้อที่เปิดรับผลงาน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจและการจัดการ
การเงินและการบัญชี
ภาษา
ศึกษาศาสตร์/การศึกษา
นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร
หัวข้ออื่นๆในสายสังคมศาสตร์

จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-9547300 ต่อ 609,237,113

http://www.dpu.ac.th/conference2018