การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8

เรื่อง "SUSTAINABILITY IN BUSINESS AND INNOVATION ความยั่งยืนในธุรกิจและนวัตกรรม"

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รูปแบบการนำเสนอแบบ Online และ Onsite

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8
เรื่อง "SUSTAINABILITY IN BUSINESS AND INNOVATION ความยั่งยืนในธุรกิจและนวัตกรรม"
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รูปแบบการนำเสนอแบบ Online และ Onsite

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน (Sustainability)” และ “นวัตกรรม (Innovation)” ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนถูกนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดนโยบาย จุดเน้น และ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ก็ได้นำแนวคิด ความยั่งยืน และ นวัตกรรม มาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์องค์กร แผนการดำเนินงาน ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมและความตระหนักด้านความยั่งยืน ผ่านการดำเนินการวิจัยและกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ สู่ภาคธุรกิจ และ สังคมในวงกว้างได้ต่อไป

ด้วยเหตุนี้ สายงานวิจัยและพัฒนา ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ภายใต้ DPU Research Themes ซึ่งมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “SUSTAINABILITY IN BUSINESS AND INNOVATION ความยั่งยืนในธุรกิจและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในธุรกิจจากหลากหลายสาขาวิชาอันเป็นแนวคิดที่หลากหลายทางวิชาการ เป็นเวทีวิชาการสำหรับให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนบุคลากรที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถนำความรู้จากการประชุมวิชาการครั้งนี้ไปต่อยอด ศึกษาในการพัฒนาองค์กรด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนให้ธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้สามารถนำความรู้จากการประชุมวิชาการนี้ไปพัฒนาองค์กรด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนได้ต่อไป
  2. 2. เพื่อผลักดันและพัฒนานักวิจัยในการช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาของประเทศไทย ด้านความยั่งยืนในอนาคต
  3. 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม
  4. 4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการขยายทางวิชาการเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

วัน เวลา ที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

  1. 1. คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  2. 2. คณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาภายนอก
  3. 3. นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการประชุม

จัดการประชุม 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบออนไลน์ (Online) และ ในสถานที่ (Onsite) โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. 1. ช่วงเช้า เป็นการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. 2. ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอบทความวิจัย ในรูปแบบนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) โดยมีระยะเวลาการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาทีต่อบทความ