ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟยเข้าร่วมงานปาฐกถาในเวทีปราศรัยอาชีวศึกษาในหัวข้อ Innovation in Thai-China

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟยเข้าร่วมงานปาฐกถาในเวทีปราศรัยอาชีวศึกษาในหัวข้อ Innovation in Thai-China

 

ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย (Asst. Prof. Dr. Peng-Fei Chen) ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพการศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วมปาฐกถาในเวที
ปราศรัยอาชีวศึกษาสัปดาห์แลกเปลี่ยนทางการศึกษา ในงานครบรอบความสัมพันธ์จีน-ลาว 60 ปี จัดขึ้นที่เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในงานนี้ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟยได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Innovation in Thai-China โดยได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับความสำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและผลักดัน
นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จากความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 ของไทยก็เตรียม
พร้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อทำให้เป้าหมายบรรลุผล

นอกจากนี้ผศ.ดร. เฉิน เผิงเฟย ยังได้กล่าวแนะนำในส่วนงานการวิจัยในธีม Thai-China ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเฉพาะในส่วน
ของวิทยาลัยนานาชาติจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว ธุรกรรมการเงินดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รวมถึงการสอนภาษา การสร้างคอร์สสอนภาษาในระบบออนไลน์ และการใช้ระบบ VR เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ
working memory ของเด็กก่อนวัยปฐมศึกษาอีกด้วย   


Download

DPU RDI News

โดย PENPISUT SIKAKAEW, PH.D.,

Source of Content: https://mp.weixin.qq.com/s/mtr67Y76-vJqwac7QUrmBA

30 November 2021