ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิค การเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023"

เรียน ท่านคณบดี อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค การเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023" ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรมและการลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 มีนาคม 2565