1. ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

  หมายเหตุ : เลือกใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัย ปรับได้ตามความเหมาะสมของศาสตร์และสาขาวิชานั้น ๆ

 2. กรณียื่นสวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 3. รายงานความก้าวหน้า/โครงการเสร็จสิ้น/ขอหยุดโครงการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 4. กรณีโครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด 1 ปี (นับจากวันที่ที่ออกหนังสือรับรอง) ยกเว้นกรณีเป็นประเภท Exemption
 5. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
 6. แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนฯ / ขอค้นเอกสารโครงการ

ทุกท่านนักวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยอย่างเคร่งครัด
 2. ใช้เอกสารแนะนำอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเข้าร่วมวิจัยหรือใบโฆษณาถ้ามี) แบบสัมภาษณ์ และหรือ แบบสอบถาม เฉพาะที่มีตราประทับของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เท่านั้น และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวที่ใช้กับผู้เข้าร่วมวิจัยจริงรายแรกมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายใน 5 วันทำการ
 4. ส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามเวลาที่กำหนดหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
 5. หากการวิจัยไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกำหนด ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติใหม่ก่อน อย่างน้อย 1 เดือน