• dpuplace

Flow chart

งานอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 4
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อบรมออนไลน์ (ระบบ ZOOM)
1. หลักจริยธรรมการวิจัย Download
2. ประยุกต์หลักจริยธรรม Download
3. บทบาทหน้าที่ของ IRB-REC Download
4. บทบาทหน้าที่ของ Researcher Download
ใบเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Download

 

งานอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ผ่านระบบ Zoom และ ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1
เอกสารงานอบรม Download
กรณีศึกษา 1 ยาอายุวัฒนะ Download
กรณีศึกษา 1 ยาอายุวัฒนะ (อภิปราย) Download
กรณีศึกษา 2 น้ำยางพารา Download
กรณีศึกษา 2 น้ำยางพารา (อภิปราย) Download
ใบเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Download

แจ้งเพื่อทราบ

 

กำหนดการประชุม

 

คำถามที่พบบ่อย

 • หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?
  • ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่
   โทร. 0-2954-7300 ต่อ 632,128
   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
   หยุด วันนักขัตฤกษ์และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • เอกสาร หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบมีอะไรบ้าง ?
  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ลืมหรัสผ่านสำหรับดาวน์โหลดงานวิจัย