ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ริเริ่มจัดตั้ง วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเสาหลักของการแบกรับภารกิจด้าน Healthcare ซึ่งเป็นหนึ่งในด้านการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ได้เปิดหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรบูรณาการสุขภาพความงาม หลักสูตรการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิชาการแพทย์บูรณาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและพื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเล็งเห็นความสำคัญด้านการวิจัยถึงแม้เป็นที่ทราบดีว่า งานวิจัยได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมากในทุกๆ ด้านการลงทุนกับการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิค หรือ การวิจัยทางสาธารณสุข รวมถึงงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์ ซึ่งในขั้นตอนของกระบวนการวิจัยอาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกันสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยได้  ดังนั้นจึงได้จัดตั้งสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขึ้น เพี่อกำหนดข้อบังคับในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้ารับการวิจัย และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการสร้างและออกแบบกลไกลปกป้องผู้เข้ารับการวิจัย นักวิจัย ตลอดจนสถาบันที่ดำเนินงานงานวิจัย ให้สามารถทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือได้ ไม่ผิดทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และถูกต้องตามระเบียบวิธีตามหลักสากล